eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zamówienia publiczne: konstrukcja SIWZ

Zamówienia publiczne: konstrukcja SIWZ

2016-10-21 09:16

Zamówienia publiczne: konstrukcja SIWZ

SIWZ © thodonal - Fotolia.com

Podstawowy dokument w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, jakim jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w zasadzie po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pozostał w swojej konstrukcji niezmieniony.

Przeczytaj także: Zamówienia publiczne: ABC pytań do SIWZ

SIWZ musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamawiającego oraz ocenę prawidłowości dokonanej przez niego czynności związanej z wyborem trybu, w którym prowadzone jest postępowanie. Zasadniczą część SIWZ nadal stanowi opis przedmiotu zamówienia, który umożliwia wykonawcy podjęcie decyzji o udziale w procedurze oraz prawidłowe obliczenie ceny oferty. Zamawiający poza opisem jest zobowiązany do określenia terminu realizacji zamówienia, którego dotrzymanie jest wiążące dla wszystkich wykonawców.

Ważną część SIWZ stanowią również postanowienia regulujące wymagania stawiane wykonawcom, w tym warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp i które zamawiający zgodnie z własną wolą może – ale nie musi – stosować.

Specyfikacja powinna również zawierać jasną i jednoznaczną instrukcję dotyczącą oświadczeń i dokumentów wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Niezbędne jest to do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz – co nie wynika z literalnej treści art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp – utwierdzenia w przekonaniu, że oferowane świadczenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Kolejne elementy specyfikacji to informacje umożliwiające prawidłowe złożenie oferty, w tym informacje o wadium, sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, opisie sposobu przygotowania ofert, opisie sposobu obliczenia ceny, miejscu oraz termin składania i otwarcia ofert, informacje dotyczące sposobu oceny ofert oraz terminu, w którym ocena ta zostanie przeprowadzona przez zamawiającego, w tym opisie kryteriów wraz z określeniem sposobu oceny oraz terminie, w którym wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy pod rygorem utraty wadium – terminie związania ofertą.

Z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy, SIWZ obligatoryjnie zawiera informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego wniesienie musi nastąpić przed podpisaniem umowy, jak również istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Przydatne linki:
Prawo zamówień publicznych


W SIWZ, z uwagi na to, że zakres ochrony wykonawcy różni się w sposób zasadniczy w zależności od wartości zamówienia, musi się również znaleźć informacja o tym, jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy w danym postępowaniu.

Brak którejkolwiek z wymienionych powyżej informacji świadczyć może o błędach formalnych prowadzonego postępowania.

fot. thodonal - Fotolia.com

SIWZ

Podstawowy dokument w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, jakim jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, po nowelizacji pzp pozostał niemal niezmieniony.


SIWZ


Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego


Przed nowelizacją: Identyfikacja zamawiającego

Tryb udzielenia zamówienia


Przed nowelizacją: Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządza się w trybach:
 • przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 Pzp,
 • przetargu ograniczonego – art. 10 ust. 1 Pzp,
 • negocjacji z ogłoszeniem – art. 55 ust. 1 pkt 1–5 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • negocjacji bez ogłoszenia – art. 62 ust. 1 pkt 1–4 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • dialogu konkurencyjnego – art. 60b ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • zapytania o cenę – art. 70 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp

Tryby, których stosowanie nie wymaga sporządzenia
specyfikacji:
 • zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 1–11
  w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • licytacja elektroniczna – art. 74 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp.

Po nowelizacji
Po nowelizacji SIWZ obowiązuje w trybach:
 • przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 Pzp,
 • przetargu ograniczonego – art. 10 ust. 1 Pzp,
 • negocjacji z ogłoszeniem – art. 55 ust. 1 pkt 1–9 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • negocjacji bez ogłoszenia – art. 62 ust. 1 pkt 1–4 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • dialogu konkurencyjnego – art. 60b ust. 1 w zw. z art. 55
  ust. 1 pkt 1–9 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • zapytania o cenę – art. 70 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • po nowelizacji Pzp (z dnia 22 czerwca 2016 r.)
  zamawiający mogą udzielać zamówienia z zastosowaniem nowego trybu – partnerstwa innowacyjnego – art. 73a ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp

Tryby, których stosowanie nie wymaga sporządzenia
specyfikacji:
 • zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1
  pkt 1–15 w zw. z art. 10 ust. 2 Pzp,
 • licytacja elektroniczna – art. 74 ust. 2 w zw. z art. 10
  ust. 2 Pzp

Opis przedmiotu zamówienia – art. 29–31 Pzp


Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia, wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także – po ostatniej nowelizacji – źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę.

W sposób podany wyżej nie może jednak opisywać tylko wówczas, gdy takie zapisy mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a contrario zamawiający może posługiwać się zapisami jak wyżej, jeżeli nie doprowadzi to do uprzywilejowania konkretnego wykonawcy lub do wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Brak obowiązku określenia przez zamawiającego, w jakim zakresie produkt ma być równoważny, skorelowany jest z obowiązkiem wykazania przez wykonawcę, że oferowany produkt jest równoważny i spełnia oczekiwania zamawiającego, w sytuacji gdy zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, ocen technicznych, specyfikacji i systemów referencji technicznych, a wykonawca oferuje produkt, który nie spełnia wymogów zamawiającego w ww. zakresie.

Zamawiający może:
 1. określić konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji;
 2. określić wymagania związane z realizacją zamówienia, w tym obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem – katalog otwarty;
 3. opisać przedmiot zamówienia przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności bądź odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, innych systemów referencji technicznych w kolejności określonej w art. 30 ust. 1 i 3 Pzp;
 4. opisać przedmiot zamówienia (art. 30 ust. 8–9 Pzp) z podziałem na dostawy/usługi i roboty budowlane, na podstawie tego przepisu zamawiający jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie wymagań w zakresie dostosowania oferowanej dostawy/usługi lub roboty budowlanej do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Znowelizowana ustawa Pzp nałożyła w tym zakresie nowe obowiązki na zamawiającego:
1) Zamawiający powinien określić wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, które dotyczą:
 • usług i robót budowlanych,
 • wskazania przez zamawiającego, jakie osoby (kategorie osób wykonujących określone czynności) mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, określenia rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,
 • określenia powyższych wymogów, jeżeli osoby, o których mowa (zatrudnione na podstawie umowy o pracę), wykonują czynności w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,
 • wszystkich osób spełniających warunki jw., które powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Ważne!
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp zamawiający dodatkowo jest zobowiązany do określenia w treści SIWZ sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę opisanych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

2) Jeżeli przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, opis sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, a jeżeli zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje projektowanie – nakaz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

3) Zamawiający może żądać określonego oznakowania (art. 30a Pzp) lub certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą
(art. 30b Pzp) na potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w opisie. Każdorazowo zamawiający jest zobowiązany do dopuszczenia innych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane świadczenia spełniają równoważne wymagania.

4) Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, jeżeli cena jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, a zamawiającym jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.

Termin wykonania zamówienia


Nowelizacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Precyzyjne określenie czasu trwania zamówienia jest jednak bardzo istotne, gdyż ma wpływ na podjęcie przez wykonawcę decyzji o złożeniu oferty, działań organizacyjnych ukierunkowanych na konkretny termin realizacji i prawidłowe obliczenie ceny.

Zamawiający nie powinien poprzestawać na samym terminie – niezwykle ważne jest również zdefiniowanie pojęcia wykonania zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu


Przed nowelizacją ustawy Pzp funkcjonowały dwa pojęcia: warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Po nowelizacji, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp:

Ważne!
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, ale tylko wówczas, jeżeli zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

W myśl art. 22 ust. 1a Pzp jeżeli zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, jest zobowiązany również do określenia, jakie środki dowodowe na ich potwierdzenie są wymagane od wykonawców, przy czym określenie środków dowodowych następuje w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Ważne!
Środkami dowodowymi są oświadczenia i dokumenty określone w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126 – obowiązuje od 28 lipca br.)1 oraz dokumenty opisane w ustawie Pzp.

Warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b Pzp, mogą dotyczyć:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający może żądać odpisu z KRS oraz przy usługach również zezwolenia lub członkostwa w organizacji.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może weryfikować w szczególności:
 • minimalny roczny przychód – maksymalnie dwa razy wartość zamówienia;
 • minimalny roczny przychód w obszarze objętym zamówieniem;
 • posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • informacje na temat rocznych sprawozdań finansowych wykazujących stosunek aktywów do zobowiązań – przejrzyste i obiektywne kryteria i metody, na podstawie których uwzględni te informacje.

Zdolność techniczna i zawodowa polega na ocenie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Ważne!
Obowiązuje solidarna odpowiedzialność za udostępnienie zasobów.
Przed nowelizacją Pzp (art. 26 ust. 2e) standardem była odpowiedzialność wykonawcy, ale za szkody spowodowane nieudostępnieniem zasobu odpowiadał podmiot trzeci, chyba że nie ponosił winy za nieudostępnienie.

Ważne!
Po nowelizacji w zakresie zasobów finansowych lub ekonomicznych standardem jest odpowiedzialność podmiotu trzeciego za szkodę zamawiającego poniesioną na skutek nieudostępnienia zasobów oraz solidarna odpowiedzialność wykonawcy tylko wówczas, kiedy ponosi winę za nieudostępnienie zasobu.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 Pzp zamawiający może określić w szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

Podstawy wykluczenia – art. 24 ust. 5 Pzp


W poprzednim stanie prawnym obowiązywała wyłącznie jedna podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 2a Pzp (uchylony): wykonawca w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania poważnie naruszył obowiązki zawodowe, a wina spoczywała na wykonawcy.

Po nowelizacji Pzp, zgodnie z art. 24 ust. 6 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie którejkolwiek z fakultatywnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany wskazać podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Oznacza to, że zamawiający zrealizuje obowiązek, jeżeli informacja o stosowaniu art. 24 ust. 5 Pzp zostanie zawarta przynajmniej w jednym z trzech wymienionych dokumentów, a zamawiający określi podstawy wykluczenia, z których zamierza skorzystać na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, w SIWZ, wówczas nie będzie już zobowiązany do wskazywania ich w ogłoszeniu o zamówieniu.

Ważne!
Z uwagi na treść art. 41 pkt 7 Pzp oraz zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5a Pzp zamawiający każdorazowo jest zobowiązany do umieszczenia zapisów dotyczących podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 Pzp zarówno w treści SIWZ, jak i w treści ogłoszenia o zamówieniu.


Zgodnie z art. 22a ust. 3 Pzp zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp. Powyższe w zestawieniu z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazuje na obowiązek żądania przez zamawiającego przedłożenia wszystkich dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zarówno tych obligatoryjnych, jak i fakultatywnych, wobec podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Żądanie w ww. zakresie jest obligatoryjne – dotyczy każdego podmiotu trzeciego – i niezależne od dokumentów, jakich zamawiający wymaga od wykonawcy na potwierdzenie braku istnienia podstaw do wykluczenia.

Ważne!
Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów obligatoryjnych i fakultatywnych potwierdzających brak istnienia podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym dokumentów wymienionych w ustawie Pzp lub w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126).

Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
 1. koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 2. w przypadku zamówienia na usługi – dokumenty potwierdzające status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 1. sprawozdanie finansowe albo jego części – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 2. oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat (chyba że zamawiający dopuści dłuższy okres) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
 2. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat (chyba że zamawiający dopuści dłuższy okres) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
 3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 4. opis urządzeń technicznych i środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 5. wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
 6. wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać – w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu;
 8. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 9. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;
 10. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
 5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami bądź zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
 8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
 9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716);
 10. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ważne!
Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej, dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca wskazuje te dokumenty wraz z adresami stron internetowych, a zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej, znajdują się w posiadaniu zamawiającego, wykonawca wskazuje te dokumenty, a zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

W celu oceny, czy wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają:
 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać (katalog otwarty):
 1. próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 2. certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;
 3. zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 4. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich;
 5. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia publicznego, odwołując się do unijnego systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki.

Katarzyna Bełdowska
Prawnik, inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie m. st. Warszawa dla dzielnicy Praga – Północ, współpracownik kancelarii adwokackiej

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: