eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa o odnawialnych źródłach energii podpisana

Ustawa o odnawialnych źródłach energii podpisana

2015-04-13 11:47

Ustawa o odnawialnych źródłach energii podpisana

Kolejne ustawy podpisane przez Prezydenta © Onypix - Fotolia.com

W marcu 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 13 różnych ustaw, najważniejsze z nich to ustawa o rzeczach znalezionych, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Poniżej znajdą Państwo skrótowe omówienie poszczególnych podpisanych ustaw.

Przeczytaj także: Nowa ustawa o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty.


W dniu 9 marca 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (K 35/12, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Wskazany art. 22 zawiera upoważnienia do wydania rozporządzeń. Zakwestionowany przepis przewiduje, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (a w odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) określi w drodze rozporządzenia warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

W celu dostosowania ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego materia zawarta w zakwestionowanym rozporządzeniu została przeniesiona do ustawy bez zmiany istoty rozwiązań.

Ponadto ustawa wprowadza między innymi możliwość wprowadzenia w szkole oceny opisowej od klasy I szkoły podstawowej do klasy ostatniej szkoły ponadgimnazjalnej, odpłatność za przystąpienie po raz trzeci i kolejny do matury, rezygnację z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej z zachowania, wprowadzenie w szkołach policealnych, w których program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych, indywidualnych uzdolnień, dodatkowego kryterium w postaci wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji, uelastycznienie możliwości zwiększania liczby uczniów w klasach pierwszych, drugich i trzecich, umożliwienie przekazywania pomiędzy szkołami podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z takimi potrzebami,

Ustawa weszła w życie z dniem 31 marca 2015 roku.

fot. Onypix - Fotolia.com

Kolejne ustawy podpisane przez Prezydenta

W marcu 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 13 różnych ustaw, najważniejsze z nich to ustawa o rzeczach znalezionych, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.


Zmiana ustawy o transporcie drogowym.


W dniu 10 marca 2015 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa ma na celu dostosowanie ustawodawstwa polskiego do przepisów unijnych. Zmiany wprowadzone nowelizacją umożliwią tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego dworców autobusowych i autokarowych przystosowanych zgodnie z przepisami do funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz do udzielania im pomocy. W przypadku niedostosowania, przez jednostkę samorządu terytorialnego, dworca do kryteriów UE wymienionych w ustawie, wojewoda będzie mógł nałożyć na nią karę, stanowiącą dochód budżetu państwa. Kary będą również nakładane na przewoźników drogowych, a także organizatora turystyki. Zmienione przepisy dotyczą także praw pasażerów, np. do składania skarg na działalność organizatora transportu zbiorowego i trybu ich rozpatrywania.

Ustawa weszła w życie z dniem 4 kwietnia 2015 roku.

Ustawa o rzeczach znalezionych.


W dniu 10 marca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych.

Celem jest kompleksowe uregulowanie problematyki rzeczy znalezionych poprzez określenie praw i obowiązków znalazcy rzeczy oraz przechowującego, uregulowanie postępowania w sprawach przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, a także postępowania z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Ustawa wejdzie wżycie z dniem 21 czerwca 2015 roku.

Ustawa o OZE.


W dniu 11 marca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeł energii.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 5 maja 2015 roku. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: