eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Nowa Ustawa o obligacjach podpisana przez Prezydenta

Nowa Ustawa o obligacjach podpisana przez Prezydenta

2015-03-06 13:39

Nowa Ustawa o obligacjach podpisana przez Prezydenta

Kolejne ustawy podpisane przez Prezydenta © Pio Si - Fotolia.com

W lutym 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 12 ustaw, najważniejsze z nich to nowa Ustawa o obligacjach, nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Poniżej znajdą Państwo skrótowe omówienie poszczególnych podpisanych ustaw.

Przeczytaj także: Prawo do zachowku: kiedy jest uzasadnione?

Kolejna nowelizacja KPC.


W dniu 2 lutego 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta ma na celu zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczysto księgowego, które będzie mogło być uruchomione jedynie w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz w przypadku wniosków o złożenie księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym.

Notariusze, komornicy oraz naczelnicy urzędów skarbowych jako organy egzekucyjne będą mieli obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zmiany w ustawie KPC dotyczą również postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. ustawa przyznaje zdolność sądową i procesową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ustawa poszerza także katalog osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi pracodawcy niebędącego osobą prawną lub przedsiębiorcą albo organu rentowego, o pracownika takiego podmiotu. Pełnomocnikiem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie mógł być jego członek.

Ponadto niniejsza ustawa zawiera również zmiany do precyzujące zakres uprawnień referendarzy sądowych w postępowaniu rejestrowym.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4–14 i 16 oraz art. 10, które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Kolejne ustawy podpisane przez Prezydenta

W lutym 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 12 ustaw, najważniejsze z nich to nowa Ustawa o obligacjach, nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.


Nowa ustawa o obligacjach.


W dniu 2 lutego 2015 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Nowa ustawa zastępuje ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, która uznawana jest obecnie za jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do przyjętej obecnie ustawy zaistniała potrzeba jednoznacznego uregulowania pewnych kwestii związanych z funkcjonowaniem rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, jako że obowiązująca ustawa o obligacjach zniechęca potencjalnych inwestorów do obejmowania emisji długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, zaś dla potencjalnych emitentów stanowi zachętę do wyboru alternatywnych źródeł finansowania lub emisji nieskarbowych papierów dłużnych pod rządami obcych jurysdykcji.

W stosunku do obowiązującej ustawy o obligacjach nowy akt wprowadza szereg zmian. Polegają one przede wszystkim na stworzeniu prawnej podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy;rozszerzeniu zakresu instrumentów, które będą dostępne dla emitenta - ustawa wprowadza w art. 23 obligacje wieczyste, czyli obligacje niepodlegające wykupowi, które uprawniają obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony oraz powiększeniu kręgu podmiotów mogących emitować obligacje (m.in. o osoby prawne utworzone wyłącznie w celu przeprowadzania emisji obligacji).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z tym dniem dotychczasowa ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach utraci moc.

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.


W dniu 3 lutego 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy nowelizacji, jednostki samorządu terytorialnego staną się podmiotami praw i obowiązków określonych w rozdziale 2b ustawy o transporcie kolejowym, regulującym szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych. Nowela umożliwi ponadto czasowe korzystanie z nieruchomości niezbędnych do dokonania przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej przez inwestora realizującego inwestycje kolejowe, co wpłynie na poprawę tempa realizacji inwestycji.

Ustawa wyposaża jednostki samorządu terytorialnego w uprawnienia inwestora, w tym w możliwość wydania przez wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej także na wniosek j.s.t., a także w możliwość nabywania nieruchomości. Nowelizacja umożliwiła ponadto opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez zarządcę drogi publicznej, zapewniając mu czynny udział w procedurze związanej z ustaleniem lokalizacji inwestycji kolejowej, co istotne będzie w przypadku przechodzenia praw do dróg i obiektów inżynierskich.

Wprowadzając udogodnienia dla inwestora, ustawa jednocześnie nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców dróg publicznych (a więc także j.s.t.) obowiązki, w tym daleko idące ograniczenia. Przede wszystkim, nowelizacja wprowadza możliwość korzystania przez podmioty realizujące inwestycję z nieruchomości niezbędnych do dokonywania przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej na czas realizacji i eksploatacji inwestycji, bez konieczności ich podziału i wywłaszczania na rzecz Skarbu Państwa lub j.s.t.

Ustawa weszła w życie z dniem 25 lutego 2015 roku, z wyjątkiem art. 1 pkt. 8, który wchodzi w życie z dniem 21 maja 2015 r.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: