eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa budżetowa na 2015 rok podpisana przez Prezydenta

Ustawa budżetowa na 2015 rok podpisana przez Prezydenta

2015-02-04 12:14

Ustawa budżetowa na 2015 rok podpisana przez Prezydenta

Ustawa budżetowa na 2015 rok podpisana przez Prezydenta © duncanandison - Fotolia.com

W styczniu 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 7 ustaw, najważniejsza z nich to ustawa budżetowa na rok 2015. Poniżej znajdą Państwo skrótowe omówienie poszczególnych podpisanych ustaw.

Przeczytaj także: Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. w opinii BCC

Zmiana ustawy o odpadach


W dniu 22 stycznia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Plany te będą zawierały planowane inwestycje, oszacowanie kosztów tych inwestycji oraz wskazanie źródeł finansowania. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie ujęcie ich w planach inwestycyjnych. Projekt planu podlega uzgodnieniu z ministrem do spraw środowiska. Sam plan będzie stanowił załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Nowelizacja wprowadza także rozwiązania w zakresie ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz dokonuje zmian w zakresie funkcjonowania instalacji zastępczych. Usunięto przepisy, zgodnie z którymi wojewódzkie plany gospodarki odpadami zawierają wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Ustawa przedłuża ważność wydanych na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. zezwoleń na zbieranie, odzysk lub na unieszkodliwianie odpadów.

Ustawa wchodzi w życie 6 lutego 2015 roku, z wyjątkiem art. 1: 1) pkt. 11 i 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 stycznia 2015 r.; 2) pkt. 3 lit. a i lit. b w zakresie art. 35 ust. 4a oraz pkt. 6 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

fot. duncanandison - Fotolia.com

Ustawa budżetowa na 2015 rok podpisana przez Prezydenta

W styczniu 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 7 ustaw, najważniejsza z nich to ustawa budżetowa na rok 2015.


Ustawa budżetowa na rok 2015


W dniu 23 stycznia 2015 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę budżetową na rok 2015.

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że w roku 2015 dynamika aktywności w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki stopniowo będzie się poprawiać w związku ze stopniowym ustępowaniem skutków kryzysu finansowego w państwach Unii Europejskiej. W myśl przyjętych szacunków realny wzrost produktu krajowego brutto w 2015 r. wyniesie 3,4%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 11,8%, zaś średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtuje się na poziomie 1,2%. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w 2015 r. 57,6 mld zł, czyli o 4,9 mld zł mniej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42,5 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,7% w 2014 r., wzrośnie do 48,0%.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 343.277.818 tys. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 297.197.818 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 46.080.000 tys. zł. Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów określono odpowiednio na 421.538.779 tys. zł i 372.023.276 tys. zł., natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalone zostało w wysokości 49.515.503 tys. zł. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2014 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, kredytów i pożyczek oraz innych źródeł. Wyodrębniony został budżet środków europejskich. Łączna kwota wydatków tego budżetu wynosi 81.277.996 tys. zł., zaś dochody przewidywane są w kwocie 77.842.493 tys. zł. W 2015 r. planowany jest deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 3.435.503 tys. zł.

W ustawie budżetowej przewidziano, że poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 mld zł. Ustalono również rezerwę ogólną w wysokości 198.000 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 21.663.936 tys. zł.

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw


W dniu 26 stycznia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przesuwa z dnia 1 stycznia 2015 r. na dzień 1 stycznia 2016 r. datę rozpoczęcia likwidacji kopalni, od której jest uzależnione źródło finansowania działań związanych z jej likwidacją. W przypadku rozpoczęcia likwidacji przed tą datą środki pochodzić mają z dotacji budżetowej, a w przypadku rozpoczęcia likwidacji po wskazanej dacie – z funduszu likwidacji zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Ponadto, nowelizacja stanowi, że przedsiębiorstwo górnicze będzie mogło przed dniem 1 stycznia 2016 r. zbyć nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorstwa, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zakład górniczy lub jego oznaczoną część, prowadzące wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, w celu przeprowadzenia ich likwidacji, a zbycie będzie równoznaczne z podjęciem decyzji o likwidacji. Likwidacja finansowana będzie z dotacji budżetowej oraz innych źródeł, przedsiębiorstwo likwidujące będzie mogło zbyć zakład górniczy lub jego oznaczoną część w trybie określonym ustawą, zaś z dniem nabycia przedsiębiorstwo likwidujące wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki nabytej kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (np. koncesje) oraz przejmie zobowiązania z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Przedsiębiorstwo likwidujące stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy zgodnie z art. 23(1) Kodeksu pracy.

W okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo likwidujące, pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługiwać będzie urlop górniczy, urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowa odprawa pieniężna (przysługiwać będzie pracownikom, z którymi rozwiązywana zostanie za porozumieniem stron umowa o pracę po dniu 1 stycznia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zatrudnionym na dzień 1 stycznia 2015 r. w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla przez okres nie krótszy niż 5 lat albo na powierzchni kopalni i posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie górniczym). Uprawnienia te będą przyznawane pracownikowi na jego wniosek za zgodą pracodawcy, jeżeli przed dniem złożenia wniosku nie korzystał z takich uprawnień. Uprawnienia te nie ograniczają uprawnień określonych ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Limit wydatków na likwidację kopalń oraz związaną z nim restrukturyzację zatrudnienia w latach 2015-2018 ustawa określa na nie więcej niż 3 mld złotych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: