eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zmiany

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zmiany

2015-02-02 10:12

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zmiany

Wywóz śmieci © Tony Baggett - Fotolia.com

Dnia 18 grudnia 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: Odbiór odpadów komunalnych: gminy nie organizują przetargów

Nowelizacja doprecyzowuje, kto w przypadku kilku właścicieli nieruchomości jest obowiązany do wykonania obowiązków określonych w ustawie, bowiem wprowadza zasadę, że jeżeli obowiązki wskazane w ustawie roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim, podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Ustawa stanowi także jasno, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową, zaś osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

Nowelizacja określa także maksymalną stawkę opłaty za odpady komunalne, która uzależniona będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto ustawa wprowadza wyższą, bo aż do dwukrotności opłaty podstawowej, opłatę za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

fot. Tony Baggett - Fotolia.com

Wywóz śmieci

Nowelizacja określa także maksymalną stawkę opłaty za odpady komunalne, która uzależniona będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem.


Ustawa wprowadza także ustawowe kryteria zwolnienia podmiotowego w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca. Ponosi on wówczas, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana i uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Nowelizacja wskazuje wyłączenie obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany stawek opłat i wskazuje, że zmiana wysokości opłaty według nowych stawek następuje automatycznie, bez konieczności uruchamiania procedury korekty deklaracji z urzędu. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, lecz uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości wskazanej w powiadomieniu właściwego organu.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek wskazywania przez gminę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia instalacji, do której zostaną dostarczone odpady komunalne odebrane z terenu gminy oraz obowiązku zawarcia z przedsiębiorcą umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w umowie tej należało będzie wskazać instalacje do których przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazać odpady, zaś ww przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadza obowiązek uchwalania ryczałtowej stawki rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, a także wprowadza rezygnację z proporcjonalnego naliczania opłaty dla osób zmieniających miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy będzie uchwalać ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ustawa wykreśla obowiązek organizowania przez gminy selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych oraz wprowadza zmiany przepisów w zakresie sprawozdawczości i analiz oraz kar pieniężnych za czyny sprzeczne z ustawą.

Nowelizacja ta został ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015r. zatem wejdzie w życie z dniem 1 lutego br., z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany właściwości organów egzekucyjnych, które wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia, czyli z dniem 1 maja 2015 roku.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 87)

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: