eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej podpisana

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej podpisana

2015-01-09 15:46

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej podpisana

Kolejne ustawy podpisane przez Przezydenta RP © Pio Si - Fotolia.com

W grudniu 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał aż 32 ustawy. Poniżej znajdą Państwo ich skrótowe omówienie. Najważniejsze z nich to: zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zmiana ustawy o Kodeks spółek handlowych, ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego świadka oraz ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

Przeczytaj także: Jakie zmiany w prawie w 2015 roku?

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego


W dniu 5 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wszystkie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego rejestrowane są w elektronicznym systemie rejestracji akt stanu cywilnego. Wpisów w rejestrze dokonują kierownicy urzędu stanu cywilnego lub ich zastępcy. Dane zarejestrowane przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego automatyczne zaktualizują dane zawarte w pozostałych rejestrach publicznych (np. w rejestrze PESEL). Akty stanu cywilnego sporządzone wcześniej w postaci papierowej będą stopniowo przenoszone do nowego systemu. Nowa ustawa pozwoli na uzyskanie odpisu z akt stanu cywilnego w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jedynie w urzędzie, w którym przechowywany jest akt.

Ustawa wprowadza ponadto zaświadczenie o stanie cywilnym, które jako jeden dokument zastąpi przekładanie wielu odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących jednej osoby, co uprości postępowanie oraz zmniejszy koszty po stronie obywatela.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów określających nowe zasady przekazywania danych na potrzeby statystyki publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym


W dniu 9 grudnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Nowelizacja ma na celu zapewnienie wydłużenie terminu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej dla lekarzy, tak aby mogli oni pozostać w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewiduje termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, dla lekarzy mających doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. W dotychczasowym stanie prawnym, aby móc pozostać w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, osoby te powinny rozpocząć specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 r. Ustawa wydłuża ten termin o 3 lata.

Ustawa umożliwi wymienionej grupie lekarzy dalszą pracę w składzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2015 r., a pacjentom zapewni należyty dostęp do świadczeń poza szpitalnych z zakresu ratownictwa medycznego, ponadto umożliwi zachowanie status quo w zakresie udziału specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w ogólnej liczbie zespołów.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Kolejne ustawy podpisane przez Przezydenta RP

W grudniu podpisane zostały m.in. zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zmiana ustawy o Kodeks spółek handlowych, ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego świadka oraz ustawa o Karcie Dużej Rodziny.


Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.


W dniu 10 grudnia 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja poszerza krąg osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu o osoby będące członkami rad nadzorczych. Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące umowy zlecenia (przez które należy rozumieć umowę zlecenia, umowę agencyjną albo inną umowę, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) oraz w przypadku występowania kilku tytułów do ubezpieczenia. Dotychczasowy stan prawny, w którym w przypadku wykonywania kilku umów zlecenia, opłacano składki z tytułu umowy o najniższym wynagrodzeniu, modyfikuje się przez wprowadzenie progu dla podstawy wymiaru składek w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz sumowanie podstaw wymiaru składki z kilku tytułów, jeżeli podstawa wymiaru składki z jednego tytułu byłaby niższa niż minimalne wynagrodzenie. Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia dotyczy także zbiegu wykonywania umów zlecenia z inną działalnością.

Konsekwencją objęcia ubezpieczeniami społecznymi członków rad nadzorczych jest uzupełnienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym


W dniu 12 grudnia 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

Nowelizacja umożliwia udział w głosowaniu osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w innych instytucjach – poprzez zamieszczenie w ustawie o referendum lokalnym stosownego odesłania do art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, który określa zasady i tryb tworzenia odrębnych obwodów głosowania. Odesłanie nie obejmuje art. 12 § 7 i 9 ustawy – Kodeks wyborczy, co oznacza, iż tworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym nie będzie możliwe w domach studenckich lub w zespołach domów studenckich. Odrębne obwody głosowania będą tam dalej tworzone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa weszła w życie z dniem 6 stycznia 2015 r.

 

1 2 ... 9

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: