eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Renta socjalna dla czasowo przebywających poza granicami

Renta socjalna dla czasowo przebywających poza granicami

2014-09-05 00:11

Renta socjalna dla czasowo przebywających poza granicami

Renta socjalna teraz także dla czasowo przebywających poza granicami © fotoaloja - Fotolia.com

Poniżej znajdą Państwo omówienie ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w II połowie sierpnia 2014 r., jest to szereg nowelizacji dotychczasowych ustaw, a także nowość – ustawa z dnia 11 lipca o petycjach.

Przeczytaj także: Odroczenie obowiązku szkolnego - zmiany

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.


W dniu 25 sierpnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 25 lipca 2014 roku o specjalnym podatku węglowodorowym.

Ustawa wprowadza nowy, specjalny podatek węglowodorowy oraz rozszerza zakres przedmiotowy podatku od wydobycia niektórych kopalin o wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Nowy podatek węglowodorowy stanowić będzie dochód budżetu państwa. W myśl przepisów ustawy węglowodorami są: ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego oraz metanu występującego jako kopalina towarzysząca. Zakresem podmiotowym podatku objęto: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność wydobywczą węglowodorów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu Ordynacji podatkowej dotyczącego składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz przepisów dotyczących zmian w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie dotyczącym wydobycia miedzi i srebra, które wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.


W dniu 25 sierpnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja uwzględnia zmiany, które poprawią funkcjonowanie rozwiązań systemowych oraz przyczynią się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin i poprawy opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Zmiany zmierzają również do poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych.

Co do zasady nowelizacja wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem kilku przepisów, które wejdą w życie w terminie późniejszym.

fot. fotoaloja - Fotolia.com

Renta socjalna teraz także dla czasowo przebywających poza granicami

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta umożliwia obywatelom polskim i cudzoziemcom i ich rodzinom pobieranie renty socjalnej, mimo czasowego przebywania poza granicami Polski.


Ratyfikacja Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.W dniu 26 sierpnia 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 25 lipca 2014 roku o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 roku.

Umowa zawiera przepisy dotyczące przywilejów Agencji i osób, których funkcje są związane z jej działalnością. Są to przywileje o charakterze majątkowym, a także dotyczące prowadzenia oficjalnej korespondencji, m.in. nietykalność pomieszczeń Agencji, jej archiwów i dokumentów, swobody dysponowania własnymi funduszami itp. Podmiotami, których przywileje dotyczą są określone kategorie osób, których działania są niezbędne dla realizacji zadań Agencji. Zakres przyznanych przywilejów i immunitetów jest zróżnicowany w zależności od kategorii ich adresatów, np. immunitet chroniący przed aresztowaniem bądź zatrzymaniem oraz przed zajęciem bagażu osobistego, nietykalność względem wszelkich dokumentów i pism, zwolnienie z ograniczeń imigracyjnych, ułatwienia w zakresie ograniczeń związanych z walutami. Ponadto, urzędnicy wskazani przez dyrektora generalnego Agencji i zatwierdzeni przez danego członka są zwolnieni z obowiązku odbycia służby wojskowej. Umowa przewiduje także rozwiązania dotyczące przypadków nadużywania przywilejów, ułatwień w podróży oraz rozwiązywania sporów.

Zmiana ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


W dniu 26 sierpnia 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o
zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Nowelizacja ta realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013r. (sygn. akt. P 11/12) i umożliwia obywatelom polskim i cudzoziemcom i ich rodzinom pobieranie renty socjalnej, mimo czasowego przebywania poza granicami Polski. Nowelizacja doprecyzowuje, że prawo do renty ulega zawieszeniu także w przypadku osiągnięcia za granicą przychodów przekraczających próg określony w ustawie.

Ponadto, w przypadku zawieszenia prawa do renty socjalnej, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, bez względu na to, czy zawieszenie było następstwem osiągania przychodów w kraju, czy też za granicą.Nowe przepisy ustawy będą miały zastosowanie, także, do spraw, które zostały wszczęte na podstawie dotychczas obowiązujących regulacji.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: