eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2014

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2014

2014-05-06 13:24

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2014

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2014 © Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących nadawania klauzuli wykonalności, prawa zamówień publicznych, kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniu cywilnym i prawa o ruchu drogowym, które weszły w życie w kwietniu 2014 r.

Przeczytaj także: Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

NADAWANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI

10 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 293), na podstawie której:
 • przyjęto, że w przypadku tytułów egzekucyjnych będących: prawomocnymi lub podlegającymi natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniami sądu, ugodami zawartymi przed sądem, prawomocnymi lub podlegającymi natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniami referendarza sądowego, orzeczeniami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydawane będzie w tzw. formie uproszczonej;
 • określono, że postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w formie uproszczonej, będzie wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje to postanowienie;
 • ustalono, że postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne;
 • przewidziano, że postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności;
 • ustalono, że w przypadku postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w formie uproszczonej, rozstrzygnięcie o przyznaniu zwrotu kosztów postępowania umieszczane będzie w samej klauzuli wykonalności;
 • wskazano, że klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny, na którym została umieszczona, uprawnia do egzekucji;
 • określono, że klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy.

fot. Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2014

Najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych dotyczyły nadawania klauzuli wykonalności, prawa zamówień publicznych, kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniu cywilnym i prawa o ruchu drogowym.


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 423, dalej „Prawo zamówień publicznych”), na podstawie której m.in.:
 • podwyższono z 14 000 euro do 30 000 euro kwotę wartości zamówienia lub konkursu decydującą o obowiązku stosowania procedur określonych w Prawie zamówień publicznych;
 • wyłączono spod stosowania Prawa zamówień publicznych zamówień o określonej wartości, których przedmiotem są: dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, nie służące prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją m.in. wystaw, koncertów, spektakli teatralnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności;
 • rozszerzono katalog okoliczności, w których możliwe jest stosowanie zamówienia w trybie z wolnej ręki o niektóre zamówienia, których przedmiotem jest dostawa rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych;
 • wskazano przypadki, w których zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • do ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) wprowadzono przepisy dotyczące udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej;
 • do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, ze. zm.) wprowadzono przepisy dotyczące zasad udzielania zamówień z dziedziny nauki.
KOSZTY POMOCY PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

18 kwietnia 2014 r. weszła w życie w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 435), na podstawie której:
 • przewidziano wyraźnie możliwość wniesienia zażalenia na orzeczenia sądu pierwszej instancji, których przedmiotem jest zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
 • wskazano wprost, że zażalenie przysługuje także na postanowienia w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu wydane przez sąd drugiej instancji.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: