eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Znowelizowany Kodeks pracy i inne zmiany w prawie w sierpniu 2015

Znowelizowany Kodeks pracy i inne zmiany w prawie w sierpniu 2015

2015-08-28 00:44

Znowelizowany Kodeks pracy i inne zmiany w prawie w sierpniu 2015

Zmiany w prawie w sierpniu 2015 © psdesign1 - Fotolia.com

Poniżej znajdą Państwo omówienie ustaw podpisanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sierpniu br.- jest ich aż 25.

Przeczytaj także: Elektroniczne zwolnienie lekarskie i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

1. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.


W dniu 3 sierpnia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Rada Dialogu Społecznego ma służyć prowadzeniu dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, a także ma w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działania RDS mają także służyć poprawie jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Dodatkowo Rada będzie wspierać prowadzenie dialogu na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań Rady będzie należeć m.in. inicjowanie procesu legislacyjnego na zasadach określonych w ustawie, jak i opiniowanie (przez pracowników i pracodawców) projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych przez rząd.

Ustawa określa skład, sposób powoływania RDS oraz tryb jej pracy. Nowością w ustawie jest jawność posiedzeń Rady dla zapewnienia lepszego informowania społeczeństwa o pracach w ramach dialogu społecznego. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a ponadto, na zaproszenie przewodniczącego Rady, przedstawiciele innych wybranych i zainteresowanych organizacji oraz instytucji – zgodnie z ich zadaniami publicznymi.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od je ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

2. Kolejna nowelizacja ustawy o finansach publicznych.


W dniu 4 sierpnia 2015 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do grupy jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową. Potrzeba wprowadzenia powyższej zmiany wiąże się bezpośrednio ze stanowiskiem Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej Eurostat.

Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

fot. psdesign1 - Fotolia.com

Zmiany w prawie w sierpniu 2015

Prezydent RP podpisał w sierpniu 25 nowych ustaw.


3. Ratyfikacja Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego.


W dniu 4 sierpnia 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.

Celem zmiany Umowy jest wprowadzenie do niej nowych rozwiązań, uwzględniających propozycje zgłoszone we wrześniu 2012 r. przez Stronę ukraińską, a także dostosowanie postanowień Umowy do prawa unijnego.

4. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.


W dniu 4 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zmiana dotyczy poszerzenia katalogu przypadków, w których zmiana określonych decyzji np. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto ustawa wydłuża terminy na złożenie wniosku o wydanie określonych decyzji, do których dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

5. Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.


W dniu 4 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest stworzenie warunków rozwoju rynku listów zastawnych, emitowanych przez banki hipoteczne, będących długoterminowymi dłużnymi papierami wartościowymi, o wysokim poziomie bezpieczeństwa i niskim ryzyku inwestycyjnym. W ocenie projektodawców uchwalone rozwiązania powinny przyczynić się do zmiany modelu finansowania kredytów hipotecznych poprzez rozwój długookresowych instrumentów dłużnych (w tym instrumentów o stałej stopie procentowej), umożliwiając bankom ograniczenie strukturalnego niedopasowania terminów finansowania, jak również wypełnienia norm regulacyjnych, w szczególności wynikających z uchwalenia na poziomie unijnym, w dniu 26 czerwca 2013 r., tzw. pakietu CRD IV. Ustawa usuwa bariery wykorzystywania na szerszą skalę instytucji listu zastawnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

6. Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym.


W dniu 4 sierpnia 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W centralnej ewidencji pojazdów gromadzone będą dane i informacje o pojeździe, w tym dane identyfikujące pojazd, o właścicielu pojazdu, posiadaczu oraz użytkowniku pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu, obejmujące imię i nazwisko (nazwę lub firmę), numer PESEL (numer REGON), adres zamieszkania (siedziby), o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, w tym imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego, adres zamieszkania (siedziby) ubezpieczonego, o badaniach technicznych pojazdu, o wydanych dokumentach i znaczeniach pojazdu oraz o treści adnotacji urzędowych zamieszczanych w dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi przepisami. Regulacja przewiduje ponadto możliwość zwiększenia gromadzonych danych w przyszłości, dzięki rozwiązaniu delegującym szczegółowe dane o pojeździe na poziom rozporządzenia.

Wprowadzenie obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz możliwości wyjaśniania niezgodności danych, a także stworzenie podstaw prawnych dla szeregu e-usług (dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji, Udostępnij dane pracodawcy, Sprawdź szkołę jazdy i Mój pojazd) zapewni wyższą jakość oraz dostępność danych dla obywateli i przedsiębiorców. Dane zgromadzone w ewidencji udostępniać się będzie każdemu zainteresowanemu w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. Informacje udostępniane będą także na wniosek właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu powierzonego przez podmiot zagraniczny oraz użytkownika pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu). Inne podmioty będą mogły uzyskać dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 

1 2 ... 4

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: