eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Rządowy projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

projekt dotyczy wprowadzenia regulacji kompleksowo normujących zagadnienia z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego, określenia zadań oraz organizacji systemu i wymagań postawionych przed operatorami numerów alarmowych, zasad ich szkolenia oraz sposobu finansowania systemu; projekt zawiera też regulację technicznej strony funkcjonowania systemu, polegającą na rozdzieleniu funkcji odbioru zgłoszeń alarmowych od funkcji dysponowania zasobów ratowniczych

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 1892
  • Data wpłynięcia: 2013-11-06
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego
  • data uchwalenia: 2013-11-22
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1635

1892

Szczegółowe uzasadnienie dla przyjęcia lub odrzucenia uwag zgłaszanych
w trakcie konsultacji społecznych do ww. projektu znajduje się w tabeli
rozbieżności, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Regulacje zawarte w ustawie będą miały wpływ na wydatki z budżetu państwa
w części 17 – Administracja publiczna, w części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz
części 85 – Województwa.
Uchwalenie ustawy spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa. Koszty
związane z budową, rozbudową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrów
Powiadamiania Ratunkowego, utrzymaniem, rozbudową i modyfikacjami systemu
teleinformatycznego i centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego
wykorzystywanego w CPR, połączeniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego
z publiczną siecią telekomunikacyjną oraz szkoleniem operatorów numerów
alarmowych, a także upowszechnianiem wiedzy o numerach alarmowych planuje
się pokryć z budżetu państwa. Podobnie, z budżetu państwa finansowane będzie
funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM), który wprowadzany zostaje przepisem nowelizującym
ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 757), oraz utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje Systemu
Wspomagania Dowodzenia Policji i Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej
Straży Pożarnej, które wprowadzone zostają przepisami nowelizującymi ustawę
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn.
zm.) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).
Koszty związane z zapewnieniem funkcjonowania Wojewódzkich Centrów
Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego do końca
2013 r. będą pokryte z rezerwy celowej poz. 9 pn. „Środki na budowę, rozbudowę,
utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie
kraju, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych
w kwocie 12.000 tys. zł”. Do końca września 2013 r. większość środków
z przedmiotowej rezerwy została podzielona, m.in. na inwestycje związane
24

z rozbudową centrów powiadamiania ratunkowego na potrzeby przyjmowania
zwiększonej liczby zgłoszeń, w związku z planowanym przejęciem obsługi
numerów alarmowych 997, 998, 999. Ponadto w budżetach wojewodów znalazły
się środki na wynagrodzenia operatorów numerów alarmowych, kierowników CPR
oraz ich zastępców zatrudnionych przed rokiem 2013.
W związku z tym, koszty systemu powiadamiania ratunkowego poniesione
i planowane do poniesienia do końca roku 2013 wyniosą:
Lp.
wyszczególnienie kosztów
wysokość środków
wynagrodzenia operatorów numerów alarmowych, kierowników oraz
1.
zastępców kierowników CPR/WCPR
24 163 287

2.
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012
1 628 179
3.
pozostałe wydatki bieżące i majątkowe
35 926 000

SUMA
61 717 466

W związku z powyższym skutki obowiązujących przepisów w roku 2014 wyniosą:
Lp.
wyszczególnienie kosztów
kwota wydatków
933 504
1.
wynagrodzenie kierowników CPR/WCPR
833 544
2.
wynagrodzenie zastępców kierowników CPR/WCPR
wynagrodzenie operatorów numerów alarmowych
17 724 168
3.
(zatrudnionych do dnia 31.12.2012 r.)
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowników, zastępców oraz
1 656 754
4.
operatorów zatrudnionych do 31.12.2012 r.
wynagrodzenie operatorów numerów alarmowych wraz z dodatkowym
12 231 000
5.
wynagrodzeniem rocznym (zatrudnionych w roku 2013)
9 061 000

wydatki na bieżące utrzymanie CPR
42 439 970

SUMA

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano do cz. 17 kwotę 5 000 000 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie techniczne systemu teleinformatycznego SPR.
Kwota ta nie została więc ujęta jako skutek wejścia projektowanej regulacji
w życie, zarówno w kwotach przewidzianych na rok 2014, jak i, jako skutek
przechodzący, w latach następnych.
Analogiczne rozwiązanie zastosowano w odniesieniu do cz. 42, w której
zaplanowano 26 000 000 zł na utrzymanie lub rozbudowę sieci OST 112.
Dodatkowo w budżecie MSW na rok 2013 znajduje się kwota 40 700 000 zł, która,
25

jako skutek przechodzący, nie została ujęta jako skutek wejścia regulacji w życie.
Roczne funkcjonowania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży
Pożarnej, po stronie ministra właściwego do spraw wewnętrznych (cz. 42)
i wojewodów (cz. 85), wynoszą 2,7 mln zł. Utrzymanie Systemu Wspomagania
Dowodzenia Policji to roczny koszt ok. 3,4 mln zł, leżący po stronie ministra
właściwego do spraw wewnętrznych (cz. 42).
Planuje się, aby po roku 2014 zadania związane z przedmiotową ustawą były ujęte
odpowiednio w budżecie resortu administracji, w budżetach wojewodów oraz
w budżecie resortu spraw wewnętrznych. W celu pokrycia skutków finansowych
wynikających z projektowanej ustawy, a także ze zmian pozostałych ustaw (m.in.
dotyczących SWD Policji, SWD Państwowej Straży Pożarnej i SWD Państwowego
Ratownictwa Medycznego), konieczne będzie rokroczne zwiększanie budżetu
państwa w częściach 17, 42 i 85 o kwoty wydatków wskazane w projektowanej
ustawie.
Wydatki związane z wejściem w życie projektowanej ustawy po stronie ministra
właściwego do spraw administracji publicznej (cz. 17) i wojewodów (cz. 85)
łącznie wyniosą 783 982 887 zł, z czego na system powiadamiania ratunkowego
przeznaczonych zostanie 628 653 448 zł, zaś na SWD PRM – 155 329 439 zł.
Natomiast w zakresie zapewnienia współpracy Policji i Państwowej Straży
Pożarnej z systemem powiadamiania ratunkowego oraz utrzymania sieci
teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych po stronie ministra
właściwego do spraw wewnętrznych (cz. 42) i wojewodów (cz. 85) łącznie wydatki
wyniosą 330 433 900 zł.
Podział tej kwoty na poszczególne części budżetowe oraz grupy wydatków na
kolejne lata przedstawia się następująco (kwoty w tabelach dotyczących wydatków
w zakresie SPR i SWD PRM zostały podane w pełnych złotych, w związku z tym
możliwe są różnice wynikające z zaokrągleń):
26

Część 17 – Administracja publiczna – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Tabela 1
w złotych
lata
Suma
Lp.
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2014-2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi CT SPR – art. 10
1.
1 018 18
1 216 497
1 216 497
1 246 910
1 276 835
1 307 479
1 338 859
1 370 992
1 403 895
1 436 185
12 832 331
(w 2014 r. – 20 etatów, od 2015 r. – 24 etaty)
2.
dodatek stażowy

121 650
121 650
124 691
127 684
130 748
133 886
137 099
140 390
143 619
1 181 417
3.
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” (8,5%)

86 546
113 743
113 743
116 586
119 384
122 249
125 183
128 188
131 264
1 056 886
4.
koszty techniczne - art. 10, art. 14 i art. 15
19 953 338
21 877 175
20 197 379
20 827 314
21 447 169
27 977 221
24 783 743
25 498 553
26 230 519
26 980 051 235 772 462
art. 10 – system teleinformatyczny
17 713 338
15 276 499
15 515 941
15 563 868
15 606 229
22 007 811
18 693 627
19 146 274
19 514 586
19 701 651 178 739 824
4a.

wydatki bieżące
4 466 838
2 698 837
2 598 837
2 298 837
1 998 837
1 698 837
1 398 837
1 098 837
798 837
498 837
19 556 371

wydatki majątkowe
13 246 500
12 577 662
12 917 104
13 265 031
13 607 392
20 308 974
17 294 790
18 047 437
18 715 749
19 202 814 159 183 453
art. 14 – CPSPR
500 000
512 500
525 312
538 444
551 368
564 600
578 150
592 026
606 234
620 178
5 588 812
4b.

wydatki bieżące
250 000
256 250
262 656
269 222
275 684
282 300
289 075
296 013
303 117
310 089
2 794 406

wydatki majątkowe
250 000
256 250
262 656
269 222
275 684
282 300
289 075
296 013
303 117
310 089
2 794 406
art. 15 – Superoperator
1 740 000
6 088 176
4 156 126
4 725 002
5 289 572
5 404 810
5 511 966
5 760 253
6 109 699
6 658 222
51 443 826
4c

wydatki bieżące
1 740 000
6 088 176
4 156 126
4 725 002
5 289 572
5 404 810
5 511 966
5 760 253
6 109 699
6 658 222
51 443 826
5.
koszty szkolenia i recertyfikacji Operatorów – art. 16
500 000
750 000
750 000
512 500
524 800
537 395
550 293
563 500
577 024
590 295
5 855 807
6.
koszty promocji 112 (portal, ogłoszenia, seminaria, broszury, udział w konferencjach, itp.)
100 000
200 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 100 000

MAiC ogółem
21 571 520
24 251 868
22 499 269
22 925 158
23 593 074
30 172 227
27 029 030
27 795 327
28 580 016
29 381 414 257 798 903

Część 85 – Wojewodowie
Tabela 2
w złotych
lata
Suma
Lp.
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2014-2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Operator numeru alarmowego (w 2015 r. 278 etatów, od 2016 r. – 555 etatów)

10 201 488
20 366 280
20 875 437
21 376 448
21 889 482
22 414 830
22 952 786
23 503 653
24 044 237 187 624 641

1 Środki finansowe na funkcjonowanie SPR w roku 2014 zostały zaplanowane w rezerwie celowej poz. 9, pn. Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju z
przeznaczeniem m.in. na wydatki dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrów Powiadamiania Ratunkowego, w tym 2.800 tys. zł na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Wojewódzkich
Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego
.
27

wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi technicznej, administracyjnej i psychologów
2.
1 758 480
2 462 280
2 462 280
2 523 837
2 584 409
2 646 435
2 709 949
2 774 988
2 841 588
2 906 944
25 671 190
(w 2014 r. – 34 etaty, w 2015 r. – 55,25 etatów)
3.
dodatek stażowy dot. całego personelu CPR, w tym osób zatrudnionych do końca 2013 r.

4 415 457
5 436 333
5 572 241
5 705 975
5 842 919
5 983 149
6 126 744
6 273 786
6 418 083
51 774 687
4.
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” (8,5%)

149 471
1 451 734
2 402 516
2 462 579
2 521 681
2 582 201
2 644 174
2 707 634
2 772 617
19 694 607
5.
bieżące utrzymanie CPR oraz niezbędne inwestycje
2 670 000
6 621 500
6 787 038
6 956 713
7 123 675
24 966 518
7 469 714
7 648 987
7 832 563
8 012 712
86 089 420

Wojewodowie ogółem
4 428 480
23 850 196
36 503 665
38 330 744
39 253 086
57 867 035
41 159 843
42 147 679
43 159 224
44 154 593 370 854 545

Koszty przeznaczone na wydatki związane z SWD PRM w podziale na poszczególne części budżetowe
Tabela 3
w złotych
lata
Suma
Lp.
Wyszczególnienie
2014-2023
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5 etatów)

281 076
281 076
288 103
295 017
302 098
309 348
316 773
324 375
331 836
2 729 702
2.
dodatek stażowy (10%)

28 108
28 108
28 810
29 502
30 210
30 935
31 677
32 438
33 184
272 972
3.
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” (8,5%)


26 281
26 281
26 938
27 584
28 246
28 924
29 618
30 329
224 201
4.
koszty techniczne

13 550 500
13 889 263
14 236 495
14 578 170
14 928 046
15 286 319
15 653 191
16 028 868
16 397 532
134 548 384
4a.
wydatki majątkowe

3 761 750
3 855 794
3 952 189
4 047 041
4 144 170
4 243 630
4 345 477
4 449 769
4 552 114
37 351 934
4b.
wydatki bieżące

9 788 750
10 033 469
10 284 306
10 531 129
10 783 876
11 042 689
11 307 714
11 579 099
11 845 418
97 196 450

Koszty PRM ogółem cz. 17 (art. 25)

13 859 684
14 224 728
14 579 689
14 929 627
15 287 938
15 654 848
16 030 565
16 415 299
16 792 881
137 775 259

1.
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (34 etaty)

1 529 053
1 529 053
1 567 279
1 604 894
1 643 412
1 682 853
1 723 242
1 764 600
1 805 186
14 849 572
2.
dodatek stażowy (uśrednione 10%)

152 905
152 905
156 728
160 489
164 341
168 285
172 324
176 460
180 519
1 484 956
3.
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” (8,5%)


142 967
142 967
146 541
150 058
153 659
157 347
161 123
164 990
1 219 652

Koszty PRM ogółem cz. 85 (art. 25)

1 681 958
1 824 925
1 866 974
1 911 924
1 957 811
2 004 797
2 052 913
2 102 183
2 150 695
17 554 1802 Jak w przypisie 1.
28

strony : 1 ... 9 . [ 10 ] . 11 ... 20 ... 29

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: