eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoKodeksyKodeks pracy › Rozdział I - Przepisy ogólne

Kodeks pracy

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1974-06-26
aktualizacja: 2016-11-22

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 190.
§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
Art. 190.
§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.
Art. 191.
§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej gimnazjum;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.
§ 4. (uchylony).
§ 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej 10) w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 11) może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:
1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum;
2) zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego;
3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum;
3) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły gimnazjum;
4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
4) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
Art. 192. Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.
Art. 193. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.
10) Obecnie minister właściwy do spraw pracy.
11) Obecnie: ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
Nowe brzmienie art. 190 wejdzie w życie z dn. 1.09.2018 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
Nowe brzmienie pkt 3 i 4 w § 5 w art. 191 wejdzie w życie z dn. 1.09.2018 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).


Spis treści


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: