eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy doprecyzowania kwestii podziału kompetencji między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną w zakresie sprawowania nadzoru nad zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników, w których prowadzi się produkcję, w tym przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego w celu sprzedaży wyłącznie konsumentom końcowy

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3919
  • Data wpłynięcia: 2015-07-29
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3919


Druk nr 3919


Warszawa, 21 lipca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia oraz niektórych
innych ustaw
.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Krzysztofa Borkowskiego.

(-) Edmund Borawski; (-) Krzysztof Borkowski; (-) Artur Bramora; (-) Jan
Bury; (-) Artur Dębski; (-) Dariusz Cezar Dziadzio; (-) Romuald
Garczewski;
(-) Marek
Gos;
(-) Mieczysław
Kasprzak; (-) Jan
Łopata; (-) Tomasz Makowski; (-) Krystyna Ozga; (-) Michał Tomasz
Pacholski;
(-) Urszula
Pasławska; (-) Mirosław Pawlak; (-) Józef
Racki; (-) Zbigniew Sosnowski; (-) Genowefa Tokarska; (-) Piotr Zgorzelski.
PROJEKT

USTAWA

z dnia ................................ 2015 r.

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych
innych ustaw)


Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 dodaje się pkt 62 w brzmieniu:

„62) handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt 7
rozporządzenia nr 178/2002.”;

2) w art. 73 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu
detalicznym, z wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego produkowanych i
wprowadzanych do obrotu przez rolników w ramach handlu detalicznego,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawę z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 278, z
2014 r. poz. 29 oraz z 2015 r. poz. 211, 266 i 308.
1

„a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad
wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, w tym w
ramach sprzedaży bezpośredniej oraz nad bezpieczeństwem tych produktów, przy
ich produkcji, w tym przetwarzaniu i sprzedaży dokonywanej przez rolników w
ramach handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 178/2002,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 2 otrzymują brzmienie:
,,2. Produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem produktów
rybołówstwa oraz żywych małży, mogą być produkowane i wprowadzane na
rynek, jeżeli zostały pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt lub są
zwierzętami, które nie pochodzą z gospodarstwa, zakładu lub obszaru
podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt mającym
zastosowanie do danych zwierząt lub produktów, wydanym na podstawie
przepisów krajowych lub przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony
zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ze względu na
chorobę zakaźną zwierząt wymienioną w przepisach wydanych na
podstawie art. 10 ust. 2.”;

2) w art. 10 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dopuszcza się produkcję i wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom w zakresie
zdrowia zwierząt wydanym na podstawie przepisów krajowych lub przepisów Unii
Europejskiej dotyczących ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt w odniesieniu do choroby zakaźnej zwierząt wymienionej w
przepisach wydanych na podstawie ust. 2, które mają zastosowanie do danych
zwierząt lub produktów, o ile nie stoi to w sprzeczności z tymi przepisami o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt lub,
jeżeli:”;

3) w art. 20 w ust. 1w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

2

„a) rejestr zakładów obejmujący zakłady prowadzące sprzedaż bezpośrednią
produktów pochodzenia zwierzęcego, zakłady będące gospodarstwami, na
terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych
gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zakłady, które
podlegają rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, w
tym zakłady prowadzone przez rolników, w których produkuje się produkty
pochodzenia zwierzęcego i wprowadza je na rynek w ramach handlu
detalicznego, zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i
ograniczoną oraz zakłady zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia
nr 853/2004, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z
krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3
rozporządzenia nr 853/2004,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 20 w ust. 1c w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do
prowadzenia handlu;”.


Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego zmienianej w art. 3
zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362,596,
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z
2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r.
poz. 73, 211, 251, 478, 693 i 699.
3

UZASADNIENIEPodstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw jest
doprecyzowanie kwesti odnośnie do podziału kompetencji pomiędzy Państwową
Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną w zakresie sprawowania nadzoru nad
podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r. poz. 699).Celem zmiany zaproponowanej w art. 1 i 2 oraz art. 3 pkt 3 projektowanej
ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych
innych ustaw jest wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej jako organu urzędowej kontroli
żywności właściwego do sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności
nad zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników, w których oprócz
sprzedaży konsumentom końcowym prowadzi się również produkcję, w tym
przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego w celu ich sprzedaży wyłącznie
konsumentom końcowym, tak aby umożliwić rolnikom powszechne korzystanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwości prowadzenia takiej działalności.
Prowadzeniem sprzedaży bezpośrednio konsumentom końcowym przetworzonej
żywności pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanej w gospodarstwach rolnych jest
zainteresowana bardzo duża grupa rolników, którzy kierowali liczne apele w sprawie
wprowadzenia ułatwień w prowadzeniu takiej działalności, zarówno do posłów na
Sejm RP, jak i Rządu RP. Ponadto, polscy konsumenci są również coraz bardziej
zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego,
produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich
łańcuchów dostaw i pośredników a zapewnione są bliskie relacje producentów i
konsumentów.


Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) obecnie nadzór w
zakresie bezpieczeństwa żywności nad produktami pochodzenia zwierzęcego
znajdującymi się w handlu detalicznym sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.


Natomiast Inspekcja Weterynaryjna, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz.
744, z późn. zm.), sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia
4

strony : [ 1 ] . 2 . 3

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: