eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy wprowadzenia do katalogu zasad planowania przestrzennego nowych wymagań, w tym dotyczącego ładu przestrzennego oraz efektywnego gospodarowania zasobami

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3896
  • Data wpłynięcia: 2015-09-07
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3896


Druk nr 3896


Warszawa, 7 września 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM-10-84-15
Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejSzanowna Pani Marszałek
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw
z projektem
aktu wykonawczego.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Infrastruktury i Rozwoju.

Z poważaniem

(-) Ewa Kopacz
Projekt
U S T A W A
z dnia
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych
innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 1:
a)
w ust. 2:

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia;”,

dodaje się pkt 11–14 w brzmieniu:
„11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania
przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
13) zasady projektowania uniwersalnego w rozumieniu art. 2 Konwencji o
prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);
14) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do zaopatrzenia
ludności.”,
b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy
prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
– 2 –
istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz zmian w zakresie jego
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy uwzględnienie wymagań ładu
przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów
ekonomicznych przestrzeni następuje przez:
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do
minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;
2)
lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający
mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego
jako podstawowego środka transportu;
3)
zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się
pieszych i rowerzystów;
4)
dążenie do lokalizowania nowej zabudowy:
a)
na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności przez uzupełnianie istniejącej
zabudowy,
b)
na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a,
wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych
pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w
lit. a, przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym
stopniu przygotowanych do zabudowy, rozumianych jako obszary
charakteryzujące się najlepszym dostępem do systemów komunikacji
oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe,
kanalizacyjne,
elektroenergetyczne,
gazowe,
ciepłownicze
i
telekomunikacyjne oraz infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu
art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.)), adekwatnych dla nowej,
planowanej zabudowy.”;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198 oraz
z 2015 r. poz. 1096.
– 3 –
2)
w art. 2:
a)
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) „strefie ochronnej terenu zamkniętego” – należy przez to rozumieć strefę
ochronną terenu zamkniętego, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 520 i 831);”,
b)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, bezpośredni dostęp do
drogi publicznej lub dostęp do tej drogi przez drogę wewnętrzną oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego;”,
c)
uchyla się pkt 13,
d)
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) „infrastrukturze technicznej” – należy przez to rozumieć sieci wodociągowe,
kanalizacyjne,
elektroenergetyczne,
gazowe,
ciepłownicze
i
telekomunikacyjne oraz infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2
pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;”,
e)
uchyla się pkt 14,
f)
dodaje się pkt 20–22 w brzmieniu:
„20) „innych decyzjach lokalizacyjnych”– należy przez to rozumieć decyzje:
a)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawaną na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r. poz. 40),
b)
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawaną na podstawie ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1594, z późn. zm.)),
c)
o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawaną na
podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962
oraz z 2015 r. poz. 200 i 978.
– 4 –
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U.
z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.),
d)
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281
oraz z 2012 r. poz. 951),
e)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji
towarzyszącej – wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501
oraz z 2015 r. poz. 1045),
f)
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawaną na
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880 i 1045),
g)
o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 966),
h)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej – wydawane na podstawie
ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji
w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. Nr 135, poz. 789, z późn. zm.);
21) „udział procentowy powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć
stosunek sumy powierzchni zabudowy stanowiącej rzut pionowy
zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na powierzchnię terenu, do
powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach;
22) „powierzchni całkowitej zabudowy” – należy przez to rozumieć sumę
powierzchni całkowitych wszystkich budynków w obrębie działki

4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz
z 2012 r. poz. 441 i 951.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r.
poz. 1045.
strony : [ 1 ] . 2 ... 10 ... 20 ... 33

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: