eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy m. in. zwolnienia ubezpieczonych pobierających zasiłek macierzyński w wysokości nie przekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3887
  • Data wpłynięcia: 2015-09-03
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • data uchwalenia: 2015-09-25
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1735

3887


Druk nr 3887


Warszawa, 1 września 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencjaPani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz zmieniająca
ustawę
o
zmianie
ustawy
o
świadczeniach
pieniężnych
z
ubezpieczenia społecznego w razie
choroby
i
macierzyństwa
oraz
niektórych innych ustaw.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką.

(-) Paweł Arndt; (-) Czesław Czechyra; (-) Alicja Dąbrowska; (-) Jerzy
Fedorowicz; (-) Arkady Fiedler; (-) Krzysztof Gadowski; (-) Lidia
Gądek; (-) Rafał Grupiński; (-) Maria Małgorzata Janyska; (-) Krystyna
Kłosin; (-) Jerzy Kozdroń; (-) Jan Kulas; (-) Józef Lassota; (-) Robert
Maciaszek;
(-) Rajmund Miller; (-) Izabela Katarzyna
Mrzygłocka; (-) Zbigniew Pacelt; (-) Lucjan Marek Pietrzczyk; (-) Marek
Rząsa; (-) Michał Szczerba; (-) Bożena Szydłowska; (-) Mariusz Witczak.
P R O J E K T
U S T A W A
z dnia …………………… 2015 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych
ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) w art. 82 po ust. 9 dodaje
się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek
macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa
w przepisach o świadczeniach rodzinnych, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 22 uchyla się ust 2 i 3.
2) w art. 26 uchyla się pkt 2.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 2, który
wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

Uzasadnienie
Celem przedmiotowej regulacji jest zwolnienie ubezpieczonych pobierających zasiłek
macierzyński w wysokości nie przekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego,
prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą z obowiązku opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Przeprowadzenie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezbędne w związku
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach
rodzicielskich, która przewiduje prawo do otrzymywania świadczenia rodzicielskiego dla
m.in. bezrobotnych, studentek, pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W wyniku wejścia w życie
przywołanej regulacji osoba prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca jednocześnie
zasiłek macierzyński, którego wysokość podwyższona zostanie do wysokości świadczenia
rodzicielskiego podlegałaby obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej, natomiast osoba,
która nie wykazuje i nigdy nie wykazywał żadnej aktywności zawodowej nie byłaby objęta
takim obowiązkiem. W takiej sytuacji zasadne jest podjęcie działań legislacyjnych
zmierzających do zrównania sytuacji prawnej osób prowadzących działalność gospodarczą z
osobami nie wykazującymi żadnej aktywności zawodowej, tak aby nie znalazły się one w
potencjalnie mniej korzystnej sytuacji finansowej. Przedłożony projekt regulacji zakłada brak
obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, w przypadku kiedy jego
miesięczna wysokość nie przekracza wysokości świadczenia rodzicielskiego.
Ponadto przedłożona regulacja umożliwi dalsze zastosowanie przepisów dotyczących
wyliczania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich przez osoby
prowadzące pozarolniczą działalność do momentu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, gwarantującej tym osobom
podwyższenie zasiłków do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Jednocześnie projektowana regulacja przewiduje uchylenie zasady wynikającej z art.
22 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
mówiącej o tym, że przepisu art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie stosuje się w przypadku kiedy prawo do
zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie ustawy, a po
wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana
rodzaju pobieranego zasiłku.
Szacuje się, że projektowane zmiany w zakresie dalszego zastosowania przepisów
dotyczących podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich spowodują
zmniejszenie planowanych oszczędności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 50 mln zł.
Proponowane uchylenie w art. 22 ust. 2 i 3 będzie miało znikome skutki dla Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.


strony : [ 1 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: