eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

projekt dotyczy wykreślenia daty 31 grudnia 2015 r. jako daty granicznej stosowania przepisu przejściowego nakładającego na właściwą gminę obowiązek zapewnienia najemcom, opłacającym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3877
  • Data wpłynięcia: 2015-08-19
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3877


Druk nr 3877


Warszawa, 7 sierpnia 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:


- o zmianie ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan.(-) Elżbieta Achinger; (-) Ewa Czeszejko-Sochacka; (-) Maria Małgorzata
Janyska; (-) Tadeusz Jarmuziewicz; (-) Zbigniew Konwiński; (-) Ligia
Krajewska; (-) Robert Kropiwnicki; (-) Zofia Ławrynowicz; (-) Robert
Maciaszek; (-) Jagna Marczułajtis-Walczak; (-) Anna Nemś; (-) Katarzyna
Stachowicz; (-) Michał Szczerba; (-) Marcin Święcicki; (-) Monika
Wielichowska; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Renata Zaremba; (-) Stanisław
Żmijan.
Projekt
USTAWA
z dnia ………………… 2015 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Dz.U. 2014 poz. 150) art. 32
otrzymuje brzmienie:
„W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w
dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek
zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki,
spoczywa na właściwej gminie”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego
oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki
budynku, który wymaga opróżnienia. Obowiązek ten spoczywa na właściwej gminie. Ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego wyznaczyła datę 31 grudnia 2015 r. jako graniczną dla
stosowania powyższego przepisu. Nowelizacja sprowadza się do usunięcia daty
obowiązywania przepisów.
Projekt nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Biorąc pod uwagę
fakt, że obowiązek ten jest realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego od roku
2002
na przestrzeni lat koszty były zróżnicowane i wynikały z bieżących potrzeb mieszkańców.
Niemożliwe jest nawet szacunkowe wyliczenie kosztów dalszego działania tej ustawy.
Jednostki samorządu terytorialnego reagując na potrzeby remontowo-budowalne swoich
zasobów corocznie zabezpieczają w budżecie odpowiednie kwoty. Realizacja tego zadania
może się odbywać poprzez planowaną przez jednostki samorządu terytorialnego gospodarkę
finansową.
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
strony : [ 1 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: