eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych

projekt dotyczy doprecyzowania przepisów dotyczących prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencji pracowników wykonujących takie prace

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3300
  • Data wpłynięcia: 2015-02-04
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3300


Druk nr 3300


Warszawa, 4 lutego 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach
pomostowych
.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Ryszarda Zbrzyznego.


(-) Romuald Ajchler; (-) Leszek Aleksandrzak; (-) Marek Balt; (-) Maciej
Banaszak;
(-) Anna
Bańkowska;
(-) Jan
Cedzyński;
(-) Piotr
Chmielowski; (-) Jacek Czerniak; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Marek
Domaracki; (-) Wincenty Elsner; (-) Tomasz Garbowski; (-) Tadeusz
Iwiński;
(-) Dariusz
Joński;
(-) Tomasz
Kamiński;
(-) Adam
Kępiński; (-) Witold Klepacz; (-) Krzysztof Kłosowski; (-) Zbigniew
Matuszczak; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Marek Niedbała; (-) Cezary
Olejniczak; (-) Artur Ostrowski; (-) Stanisława Prządka; (-) Małgorzata
Sekuła-Szmajdzińska;
(-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Jerzy
Wenderlich; (-) Bogusław Wontor; (-) Stanisław Wziątek; (-) Zbyszek
Zaborowski; (-) Ryszard Zbrzyzny.

PROJEKT z dnia……..2015 r.

USTAWA
z dnia 2015 r.
o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych

Art. 1. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r.
poz. 404, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie:
„9a) kontrola realizacji obowiązku prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których
są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz
kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz.1656, z późn. zm.2), zwanej dalej „ustawą o
emeryturach pomostowych”, a także obowiązku przekazywania pracownikom informacji, o
których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 oraz w art. 41 ust. 5 ustawy o emeryturach
pomostowych”;

2) art. 11a. otrzymuje brzmienie:
„Art. 11a. Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do
rozstrzygania sporów między pracownikiem a pracodawcą oraz do nakazania pracodawcy:
1) wprowadzenia i aktualizowania wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w art. 41
ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych;
2)
umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w wykazie stanowisk pracy, o
którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z
wykazu oraz do sporządzenia korekty dokonanego wpisu w tym wykazie;

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769, 1544,

oraz z 2014 r. poz. 598 i 768.

2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 398, Nr 138 poz. 808 i Nr 171 poz.
1016 oraz z 2012 r. poz. 637.
3) umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy
o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z ewidencji oraz do sporządzenia korekty
dokonywanych wpisów w tej ewidencji.”

Art. 2. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237,
poz. 1656 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Płatnik składek jest obowiązany wprowadzić i aktualizować:
1) wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze;
2) ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na
FEP, zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2”.

2) Art. 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Płatnik składek obowiązany jest powiadomić pracowników o wprowadzeniu
wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze i o dokonywanych wpisach do wykazu i ewidencji, o których
mowa w ust. 4”.

3) Art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku nieprowadzenia wykazu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 oraz
nieumieszczenia lub wykreślenia z ewidencji pracowników wykonujących prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany
obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej
Inspekcji Pracy, która rozstrzyga spór między pracownikiem a pracodawcą”.

4) W art. 41 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

2
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 398, Nr 138 poz. 808 i Nr 171 poz.
1016 oraz z 2012 r. poz. 637.


„6a. Państwowa Inspekcja Pracy może z urzędu dokonać kontroli wykazu oraz
ewidencji, o których mowa w ust. 4.”.


Art. 3. Do postępowania wszczętego na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach
pomostowych, które nie zostało zakończone wydaniem prawomocnej decyzji do czasu
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9a i art. 11a ustawy o
państwowej Inspekcji Pracy w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
U Z A S A D N I E N I E

Aktualny stan prawny i potrzeba uchwalenia nowelizacji ustawy

Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 237 poz. 1656, z późn. zm.)
wprowadzono dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach i o szczególnym
charakterze system emerytur pomostowych.
Na podmioty zatrudniające pracowników na stanowiskach pracy spełniających warunki
określone w ustawie o emeryturach pomostowych zostały nałożone obowiązki związane z
m.in. z prowadzeniem wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencji pracowników
wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Za osoby
ujęte w wymienionej ewidencji na pracodawców nałożono obowiązek opłacania składek na
Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).
Ustawa wprowadziła także system kontroli nad prawidłowością wykonywania
obowiązków przez płatników składek.
Płatnik składek obowiązany jest powiadomić pracowników o dokonaniu wpisu do
wymienionej wyżej ewidencji, zaś w przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników
wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których
jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do
Państwowej Inspekcji Pracy, dalej powoływanej jako „PIP”.
W przypadku uchybienia przez płatnika składek obowiązków określonych w ustawie m.in. w
wyniku stwierdzenia nieprawidłowości przez właściwy organ PIP, pracodawca w terminie 7
dni jest obowiązany przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korygujące zgłoszenie
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Nowe zadania dla organów PIP wynikające z ustawy o emeryturach pomostowych znalazły
swoje odzwierciedlenie w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, do której wprowadzono
zmiany polegające na nadaniu uprawnień do kontroli ewidencji pracowników wykonujących
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także do nakazania
pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykreślenia go z ewidencji oraz do
sporządzenia korekty dokonanego wpisu w tej ewidencji.


strony : [ 1 ] . 2

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: