eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku

Poselski projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku

projekt dotyczy ustanowienia dnia 12 lipca jako Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z 1945 roku

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3294
  • Data wpłynięcia: 2015-02-19
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku
  • data uchwalenia: 2015-07-09
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1181

3294


Druk nr 3294


Warszawa, 19 lutego 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar
Obławy Augustowskiej z lipca 1945
roku
.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Jarosława Zielińskiego.

(-) Waldemar Andzel; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara
Bartuś; (-) Włodzimierz Bernacki; (-) Mariusz Błaszczak; (-) Antoni
Błądek; (-) Joachim Brudziński; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Przemysław
Czarnecki; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Zbigniew
Dolata;
(-) Jan Dziedziczak; (-) Tadeusz Dziuba; (-) Jacek
Falfus;
(-) Czesław
Hoc; (-) Józefa Hrynkiewicz; (-) Wojciech
Jasiński; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Mariusz Kamiński; (-) Sławomir
Kłosowski; (-) Maks Kraczkowski; (-) Leonard Krasulski; (-) Elżbieta
Kruk;
(-) Marek Kwitek; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Maciej
Łopiński; (-) Marzena Machałek; (-) Antoni Macierewicz; (-) Ewa
Malik;
(-) Gabriela Masłowska; (-) Marcin Mastalerek; (-) Marek
Matuszewski;
(-) Marek
Opioła; (-) Anna Paluch; (-) Krystyna
Pawłowicz; (-) Stanisław Piotrowicz; (-) Bogdan Rzońca; (-) Małgorzata
Sadurska;
(-) Grzegorz Schreiber; (-) Dariusz Seliga; (-) Czesław
Sobierajski; (-) Jarosław Stawiarski; (-) Jolanta Szczypińska; (-) Andrzej
Szlachta;
(-) Stanisław
Szwed; (-) Janusz Śniadek; (-) Grzegorz
Tobiszowski;
(-) Witold Waszczykowski; (-) Michał
Wojtkiewicz; (-) Sławomir Zawiślak; (-) Łukasz Zbonikowski; (-) Jarosław
Zieliński; (-) Maria Zuba.
PROJEKT


Ustawa
z dnia ……………. 2015r.


o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 rokuW hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku – bohaterom
antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, zamordowanym z rozkazu Józefa
Stalina na terenie północno-wschodniej Polski (ziemi augustowskiej, sejneńskiej, sokólskiej
i suwalskiej) w czasie obowiązującego pokoju po kapitulacji hitlerowskich Niemiec, którzy nie
pogodzili się z nową sowiecką okupacją – stanowi się, co następuje:

Art. 1
Dzień 12 lipca ustanawia się Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.UZASADNIENIE


Z rozkazu Józefa Stalina Sztab Generalny Armii Czerwonej opracował specjalny plan
penetracji lasów Puszczy Augustowskiej w powiecie suwalskim województwa białostockiego w
celu wyłapania i unieszkodliwienia działających tam polskich grup partyzanckich, niechcących
podporządkować się narzuconej przez Związek Sowiecki komunistycznej władzy, lecz
uznających Rząd Polski w Londynie. Operacja ta została przeprowadzona w lipcu 1945 roku
przez liniowe pododdziały Armii Czerwonej 3. Frontu Białoruskiego liczące około 45 tysięcy
żołnierzy, które wspierała 62. Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD ZSRR, a także kompania
110 żołnierzy polskich z 1. Praskiego Pułku Piechoty pod dowództwem porucznika
Maksymiliana Schnepfa oraz funkcjonariusze miejscowych UB i MO.
Główną operację przeprowadzono w dniach 12-19 lipca 1945 roku „przeczesując” lasy
na terenie ziemi augustowskiej, sejneńskiej, sokólskiej i suwalskiej. W jej wyniku zatrzymano
7049 osób, z których po rewizji zwolniono 5115 osób. Osoby zatrzymane zostały umieszczone
w utworzonych przez Sowietów tzw. punktach filtracyjnych. Było ich co najmniej kilkadziesiąt
we wszystkich objętych operacją powiatach. Mieściły się one w stodołach, chlewach,
magazynach i szopach, czasami w piwnicach budynków w miastach. Zatrzymani byli
poddawani brutalnemu śledztwu, połączonemu z biciem i torturowaniem. Niektórych więźniów
krępowano drutem kolczastym lub przetrzymywano pod gołym niebem w dołach zalanych
wodą.
Spośród zatrzymanych 514 osób zostało przekazanych za „linię Curzona” miejscowym
organom NKWD-NKGB Litewskiej SRR. Z reszty zaś – według stanu na 21 lipca 1945 roku –
przeznaczono do likwidacji 592 osoby, które zostały nazwane polskimi „bandytami”, a
kolejnych 828 osób zostało zakwalifikowanych do dokładnego sprawdzenia, jeśli okaże się, że
są żołnierzami Armii Krajowej (według sowieckiej nomenklatury polskimi „bandytami”)
będzie przeznaczonych do likwidacji. Zgodnie z instrukcją ludowego komisarza spraw
wewnętrznych ZSRR Ławrentija Berii szef Głównego Zarządu Kontrwywiadu SMIERSZ
generał pułkownik Wiktor Abakumow 20 lipca 1945 roku wysłał samolotem do Olecka
(wówczas Treuburg) grupę katów pod dowództwem swego zastępcy generała majora Iwana
Gorgonowa, do których dołączył na miejscu generał lejtnant Pawieł Zielenin - szef Zarządu
Kontrwywiadu SMIERSZ 3. Frontu Białoruskiego.
Wiktor Abakumow wysyłając do Berii szyfrogram zaproponował następujący tok
postępowania: „Zlikwidować wszystkich zidentyfikowanych bandytów w liczbie 592 osób.
W tym celu zostanie wydzielona grupa operacyjna i batalion wojsk Zarządu SMIERSZ
3. Frontu Białoruskiego, sprawdzone w praktyce podczas szeregu akcji kontrwywiadowczych.
Pracownicy operacyjni i żołnierze batalionu dostaną precyzyjne instrukcje co do trybu
likwidacji bandytów. (...). W trakcie operacji zostaną podjęte niezbędne kroki, aby nie dopuścić
do ucieczki któregokolwiek z bandytów. W tym celu oprócz udzielenia dokładnego instruktażu
pracownikom operacyjnym i żołnierzom batalionu, rejony lasu, gdzie będzie prowadzona
operacja, po wcześniejszym przeczesaniu zostaną okrążone. (...). Pozostałe 828 osób
sprawdzimy w ciągu pięciu dni – wszystkich wykrytych pośród nich bandytów zlikwidujemy
w ten sam sposób. Meldunek o liczbie wykrytych w tej grupie bandytów zostanie Wam
wysłany”.
Z ustaleń poczynionych przez rosyjskie stowarzyszenie „Memoriał” i prof. Nikitę
Pietrowa wynika, iż osoby zakwalifikowane jako „bandyci” zostały zgrupowane w specjalnym
łagrze w pobliżu miejscowości Giby, na skraju Puszczy Augustowskiej, skąd drogą leśną były
przewożone do ówczesnej strefy nadgranicznej BSRR do miejscowości Kalety w obwodzie
grodzieńskim. Tam zapewne przeprowadzano egzekucje i tam prawdopodobnie znajdują się
„doły śmierci” ze szczątkami Ofiar, ale sprawa ta nie została dotychczas ostatecznie
wyjaśniona, w związku z czym przyjmuje się, że miejsce spoczynku doczesnych szczątków
Ofiar Obławy Augustowskiej jest wciąż nieznane. Nadal nie znamy też całej skali tej zbrodni,
bowiem jeszcze do końca lipca 1945 roku były na tym terenie dokonywane aresztowania, a
osoby wówczas zatrzymane też zaginęły bez wieści. Według ogólnych szacunków liczba Ofiar
może sięgać 2000 osób. Ustalenie ich tożsamości będzie możliwe dopiero po udostępnieniu akt
tej
sprawy
z
archiwum
FSB
Federacji
Rosyjskiej,
jak
również
po przeprowadzeniu prac ekshumacyjno-archeologicznych na terytorium Republiki Białoruś.
Niemal zaraz po tych tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku w lokalnym obiegu
pojawiły się terminy „Obława” bądź „Obława Lipcowa”. W latach czterdziestych doszło też
określenie „kolejny Katyń”, a na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczęto
używać terminu „Obława Augustowska”, który został powszechnie przyjęty, także w badaniach
historycznych.
Ta zbrodnicza operacja, w wyniku której śmierć poniosła tak duża grupa mieszkańców
północno-wschodniej części Polski została przeprowadzona w warunkach obowiązującego
w Europie pokoju, ponad dwa miesiące po kapitulacji hitlerowskich Niemiec.

Rodziny Ofiar do chwili obecnej nie doczekały się moralnej satysfakcji. Musiały swój
ból ukrywać, ale mimo szykan, zastraszania i pogardy ze strony władz komunistycznych
strony : [ 1 ] . 2

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: