eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

projekt dotyczy m.in. podstawy określenia wysokości udzielanej przedsiębiorcy pożyczki, określenia prawidłowości jej wykorzystania, sposobu postępowania w przypadku niewykorzystania jej w całości, zasad dokonywania spłaty lub zwrotu pożyczki, umożliwienia zwolnienia przedsiębiorcy z kosztów finansowych wynikających z naliczania odsetek ustawowych w okresie od wniesienia odwołania do dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu odwoławczym

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3292
  • Data wpłynięcia: 2015-03-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
  • data uchwalenia: 2015-05-15
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1013

3292


Druk nr 3292


Warszawa, 26 marca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM-10-15-15Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Marszałku
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
usuwaniem skutków powodzi oraz
ustawy o wspieraniu przedsiębiorców

dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Gospodarki.

Z poważaniem

(-) Ewa Kopacz
Projekt
U S T A W A
z dnia
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych
skutkami powodzi z 2010 r.
Art. 1. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1)
w art. 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Oszacowanie, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę określenia przez
fundusz pożyczkowy kwoty pożyczki udzielanej przedsiębiorcy. W przypadku
przedsiębiorcy, który przed wystąpieniem powodzi zawarł umowę ubezpieczenia
przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, podstawę określenia przez fundusz
pożyczkowy kwoty pożyczki może stanowić oszacowanie dokonane przez
ubezpieczyciela.”;
2)
w art. 44 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy podstawą określenia kwoty pożyczki jest oszacowanie,
o którym mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 lub 3, lub oszacowanie dokonane przez
ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 43 ust. 6, do wniosku o udzielenie pożyczki
przedsiębiorca dołącza to oszacowanie wraz z dokumentacją, na podstawie której
zostało ono dokonane.”;
3)
w art. 45 uchyla się ust. 5;
4)
w art. 46 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przedsiębiorcy oraz za zgodą
funduszu pożyczkowego, dopuszczalne jest dokonywanie zmian pomiędzy kategoriami
wydatków ponoszonych ze środków otrzymanej pożyczki.”;

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1291 oraz
z 2014 r. poz. 598.
– 2 –
5)
w art. 47:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki wydaje fundusz pożyczkowy po
dokonaniu kontroli poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków. Do decyzji
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego. Fundusz pożyczkowy wydający decyzję w sprawie umorzenia
jest organem pierwszej instancji.”,
b)
w ust. 4:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Odmowa umorzenia pożyczki, odpowiednio w całości lub w części,
następuje:”,
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku niewykorzystania lub nierozliczenia całości lub części
pożyczki w sposób oraz w terminach określonych w art. 41 ust. 2
i art. 46;”,

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w przypadku niewykorzystania pożyczki w całości lub w części
i niedołączenia do jej rozliczenia potwierdzenia, o którym mowa
w art. 47a ust. 2;”,
c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W decyzji o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części określa
się kwotę, do której zapłaty jest obowiązany przedsiębiorca. Kwota ta jest równa
sumie nieumorzonej kwoty pożyczki oraz należnych w dniu wydania decyzji
odsetek ustawowych, jeżeli są naliczane. Decyzja o odmowie umorzenia pożyczki
w całości lub w części stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.”,
d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Od decyzji o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części
przysługuje przedsiębiorcy odwołanie do ministra właściwego do spraw
gospodarki. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.”,
e)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Jeżeli przedsiębiorca wniósł odwołanie, o którym mowa w ust. 5, za okres
od dnia jego wniesienia do dnia uprawomocnienia się wydanego w postępowaniu
odwoławczym rozstrzygnięcia nie nalicza się odsetek ustawowych.”;
– 3 –
6)
po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. 1. W przypadku niewykorzystania pożyczki w całości lub w części,
niewykorzystana kwota pożyczki podlega zwrotowi.
2. Do rozliczenia pożyczki, o którym mowa w art. 46 ust. 1, przedsiębiorca dołącza
potwierdzenie dokonania wpłaty niewykorzystanej kwoty pożyczki na rachunek
bankowy funduszu pożyczkowego. W przypadku niedołączenia tego potwierdzenia
przepis art. 45 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Od niewykorzystanej kwoty pożyczki niezwróconej zgodnie z ust. 2 fundusz
pożyczkowy nalicza odsetki ustawowe. Odsetki są liczone od dnia zawarcia umowy
pożyczki.”;
7)
art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3 i art. 49 ust. 3:
1)
spłaty pożyczki dokonuje się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez fundusz
pożyczkowy i przedsiębiorcę;
2)
okres spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć 3 lat od dnia
zawarcia umowy pożyczki;
3)
okres karencji spłaty pożyczki wynosi 9 miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia
umowy pożyczki.
2. W uzasadnionych przypadkach fundusz pożyczkowy może, na wniosek
przedsiębiorcy, dokonać zmian harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.”;
8)
w art. 49:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku:
1)
odmowy umożliwienia funduszowi pożyczkowemu przeprowadzenia
czynności, o których mowa w ust. 1 – przedsiębiorca jest obowiązany do
zwrotu otrzymanej pożyczki,
2)
nierozliczenia całości lub części pożyczki w terminie określonym w art. 46
ust. 1 – przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu nierozliczonej kwoty
pożyczki
– wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki.”,
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Decyzja o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części, o której
mowa w art. 47 ust. 4a, stanowi podstawę do zwrotu lub spłaty przez
– 4 –
przedsiębiorcę pożyczki lub jej części. Zwrotu pożyczki lub jej części
przedsiębiorca dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji.”;
9)
po art. 49 dodaje się art. 49a i art. 49b w brzmieniu:
„Art. 49a. 1. Należności funduszu pożyczkowego z tytułu niespłaconych lub
niezwróconych pożyczek lub ich części mogą zostać w całości lub w części umorzone,
jeżeli:
1)
przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku
albo majątek pozostawiony nie podlega egzekucji na podstawie ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)), albo pozostawił
jedynie przedmioty codziennego użytku domowego;
2)
przedsiębiorca będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób
prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności
lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4)
przedsiębiorca będący jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną uległ
likwidacji;
5)
zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. Decyzję w sprawie umorzenia należności, o których mowa w ust. 1, wydaje
fundusz pożyczkowy. W przypadku gdy należność funduszu pożyczkowego przekracza
5000 zł, decyzja w sprawie jej umorzenia wymaga zgody ministra właściwego do spraw
gospodarki.
3. Do decyzji w sprawie umorzenia należności, o których mowa w ust. 1, stosuje
się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego. Od decyzji wydanej przez fundusz pożyczkowy przysługuje
odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211 i 214.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435,
567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4 i 218.
strony : [ 1 ] . 2 ... 6

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: