eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 2281

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2281

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-12-30
 • Data wydania 2015-12-22
 • Data wejścia w życie 2016-01-01
 • Data obowiązywania 2016-01-01
 • Uwagi 1) art. 43 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 r. ; 2) art. 29 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 3) art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa w opracowaniu
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-12-30

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2333

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2332

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2331

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2330

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2329

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2327

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2326

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2325

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2324

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2323

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2322

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2321

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2320

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2319

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2318

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2317

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2316

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2315

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2314

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2313

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2311

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2310

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2309

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2308

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2307

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2306

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2305

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2304

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2303

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2302

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2301

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2300

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2299

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2298

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2297

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2296

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2295

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2294

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2293

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2292

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2291

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2290

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2289

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2287

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2286

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2285

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2284

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2283

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2282

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2281

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: