eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Utrata obywatelstwa polskiego

Utrata obywatelstwa polskiego

2012-07-12 00:10

Utrata obywatelstwa polskiego

Konstytucja © Joanna Redesiuk - Fotolia.com

Kwestia utraty obywatelstwa regulowana jest przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 34 ust. 2 oraz przepisami ustawy o obywatelstwie polskim. Konstytucja mówi, że "obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie". W myśl artykułu 14 ustawy o obywatelstwie polskim obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Przeczytaj także: Poświadczenie obywatelstwa polskiego - zasada równego traktowania

Zrzeczenie się obywatelstwa dotyczy obywatela polskiego, który legitymuje się również dokumentem stwierdzającym posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydanym przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje.

Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą do prezydenta za pośrednictwem wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula.

W sytuacji, gdy rodzącemu się dziecku – na mocy prawa krwi lub prawa ziemi – nadane zostanie więcej niż jedno obywatelstwo, rodzice mają prawo do złożenia w imieniu dziecka odpowiedniego oświadczenia woli, na mocy którego dziecko to może utracić obywatelstwo polskie (prawo opcji).

W przypadku gdy drugie z rodziców jest obywatelem polskim i sprzeciwia się rozciągnięciu na dzieci zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielonej pierwszemu z rodziców lub gdy porozumienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

fot. Joanna Redesiuk - Fotolia.com

Konstytucja

Kwestia utraty obywatelstwa regulowana jest przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 34 ust. 2 oraz przepisami ustawy o obywatelstwie polskim

Konstytucja RP wskazuje jedyny sposób utraty obywatelstwa polskiego, którym jest zrzeczenie się go. Prawo międzynarodowe przewiduje również inne możliwości: nabycie obcego obywatelstwa, wstąpienie do służby wojskowej lub państwowej obcego kraju, odmowę spełnienia obowiązku służby wojskowej czy pozbawienie obywatelstwa.

Obywatel polski ubiegający się o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obowiązany jest złożyć:
  • wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
  • dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
  • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe,
  • poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy,
  • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
  • odpis aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • odpis aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub inny dokument określający stan cywilny,
  • aktualną fotografię formatu paszportowego.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: