eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2012

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2012

2012-03-01 11:46

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w lutym 2012 r. oraz ostatnio opublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Wzrasta składka wypadkowa ZUS

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W dniu 1 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1706), którą:
 • podniesiono o 2% wysokość składki rentowej w części płaconej przez płatników składek (np. pracodawców) i wynosi ona po nowelizacji 6,5%;
 • utrzymano wysokość składki rentowej dla ubezpieczonych na poziomie 1,5%.
REFUNDACJA LEKÓW

W dniu 9 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 95), którą:
 • umożliwiono objęcie refundacją każdego leku w zakresie wykraczającym poza dane kliniczne wynikające z Charakterystyki Produktu Leczniczego. Będzie ono następowało na podstawie decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • nałożono na Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obowiązek udostępniania na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej treści Charakterystyk Produktów Leczniczych wskazanych w obwieszczeniu zawierającym wykaz leków refundowanych;
 • umożliwiono podmiotom prowadzącym apteki złożenie zażalenia od zaleceń pokontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej „NFZ”) do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, a w przypadku jego nieuwzględnienia, odwołanie do Prezesa NFZ;
 • zniesiono odpowiedzialność finansową lekarzy za nieprawidłowe wystawianie recept;
 • zniesiono odpowiedzialność finansową aptek za realizowanie recept niewłaściwie wystawionych przez lekarzy przed wejściem w życie nowelizacji.
UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE

W dniu 11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1210), którą:
 • przyznano zakładowi ubezpieczeń uprawnienie do żądania odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, ze względu na niepodanie przez ubezpieczającego znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń pytał przed zawarciem umowy i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego;
 • określono, że umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy;
 • wzmocniono mechanizm rozwiązywania problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia poprzez umożliwienie posiadaczowi pojazdu mechanicznego ubezpieczonemu jednocześnie w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń (przy czym jedna z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta na skutek automatycznego odnowienia) wypowiedzenia takiej umowy na piśmie;
 • wskazano, że w przypadku wypowiedzenia takiej umowy, zakład może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność;
 • zastrzeżono, że w powyższej sytuacji, jeśli kilka umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczyło tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia i z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: