eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Kontrola w małym przedsiębiorstwie

Kontrola w małym przedsiębiorstwie

2011-09-06 13:41

Kontrola w małym przedsiębiorstwie

© fot. mat. prasowe

Od 7 marca 2009 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców obejmują m.in. zasady prowadzenia prawie wszystkich kontroli. Zmiany w zakresie kontroli przedsiębiorców spowodowały, że odtąd to właśnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza ramy obowiązków i uprawnień zarówno organów kontroli, jak i kontrolowanych firm. Od tej reguły istnieją wyjątki, mianowicie spod działania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostały wyłączone kontrole, których zasady i tryb prowadzenia wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Przeczytaj także: Czas trwania kontroli w firmie ograniczony?

Przykładem takiej umowy międzynarodowej jest konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy o inspekcji pracy w przemyśle i handlu, ratyfikowana przez Polskę w 1997 roku. Konwencja ta wprost zabrania ograniczania liczby i częstotliwości kontroli sprawowanych przez te służby. Na tej podstawie inspektorzy pracy mogą sprawdzać przedsiębiorców tak często i tak dokładnie, jak jest to konieczne w celu zapewnienia skutecznego stosowania przepisów (art. 12 i art. 16 Konwencji nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle). Dlatego przedsiębiorcy powinni pamiętać, że mimo wprowadzenia w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej określonych reguł prowadzenia kontroli, nie będą one jednak stosowane w odniesieniu np. do Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie, w którym stosuje ona bezpośrednio w swojej działalności przepisy m.in. wymienionej Konwencji nr 81.

Zawiadomienie o kontroli

Od 7 marca 2009 roku przedsiębiorcy są zawiadamiani nie tylko o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, ale też o każdej innej kontroli dotyczącej ich działalności gospodarczej.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
  1. oznaczenie organu;
  2. datę i miejsce wystawienia;
  3. oznaczenie przedsiębiorcy;
  4. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
  5. podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
O skutecznym doręczeniu przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli może ona zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia (art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Możliwe jest też wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Może to jednak nastąpić jedynie na wniosek przedsiębiorcy.

Jednak przepisy przewidują przypadki, w których przedsiębiorcy nie zostaną uprzedzeni o kontroli. Będzie to miało miejsce m.in., gdy:
  • kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej (np. art. 12 Konwencji MOP nr 81 zwalnia kontrolerów PIP, jeżeli posiadają odpowiednie pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli, od obowiązku zawiadamiania pracodawcy o planowanej kontroli);
  • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
  • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
  • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby, albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

PRZYKŁAD:
Inspekcja Ochrony Środowiska została zawiadomiona o nielegalnym składowaniu toksycznych odpadów przez firmę X. Na podstawie otrzymanych informacji upoważniony pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska (inspektor) wszczął kontrolę w firmie X w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie jest zagrożone środowisko naturalne oraz zdrowie bądź życie osób mieszkających w sąsiedztwie tej firmy. Firma X nie została zawiadomiona o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co było uzasadnione podejrzeniem istnienia zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia (życia) ludzkiego. Takie postępowanie Inspekcji Ochrony Środowiska jest prawidłowe.

 

1 2 ... 5

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: