eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zabezpieczenie powództwa i wniosku

Zabezpieczenie powództwa i wniosku

2011-06-03 10:55

Składając pozew musisz brać pod uwagę, że sprawa w sądzie będzie trwała. Podobnie jest z wnioskiem, np. dotyczącym wpisania lub wykreślenia członka zarządu z KRS, który ma zostać dokonany na podstawie podważanej przez Ciebie uchwały. Co Ci po tym, że wygrasz spór, jeśli skutki już wystąpią będą trudne do cofnięcia... Najlepiej złożyć od razu wniosek o zabezpieczenie powództwa lub wniosku.

Przeczytaj także: Zabezpieczenie roszczeń

Ostatnio w jednej ze spółek (była to spółka akcyjna, ale ze względu na zbieżność przepisów mogłaby to być spółka z o.o.) podjęty został szereg uchwał, m.in. dotyczących zmian w zarządzie. Wspólnik, który posiadał połowę akcji, nie został prawidłowo powiadomiony o zgromadzeniu, więc nie mógł wziąć w nim udziału. Po tym jak tylko dowiedział się o podjętych uchwałach, wystąpił o stwierdzenie ich nieważności oraz złożył wniosek o zabezpieczenie swojego roszczenia poprzez zakazanie:
  • rzekomej radzie nadzorczej dokonywania czynności prawnych, a zwłaszcza podejmowania uchwał,
  • spółce wykonywania uchwał podjętych przez tę radę,
  • rzekomemu zarządowi reprezentowania spółki, dokonywania jakichkolwiek czynności wobec osób trzecich, a zwłaszcza zaciągania zobowiązań oraz dysponowania jej majątkiem.
Ponadto, zażądał on zawieszenia postępowań rejestrowych zmierzających do ujawnienia w KRS członków rzekomego zarządu i rady nadzorczej. Sąd okręgowy nie chciał udzielić zabezpieczenia powołując się na to, że doprowadzi ono do paraliżu spółki. Odmiennego zdania był Sąd apelacyjny, który słusznie, moim zdaniem, uznał że wniosek wspólnika jest zasadny i spełnione są przesłanki do udzielenia zabezpieczenia, gdyż wspólnik zarówno uprawdopodobnił roszczenie jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Co więcej, Sąd apelacyjny wskazał, że udzielenie żądanych przez wspólnika zabezpieczeń nie tylko nie paraliżuje działalności spółki, ale umożliwi jej działanie bez istnienia „dwuwładzy” w spółce.

Co daje zabezpieczenie powództwa lub wniosku?

Sąd może wydać postanowienie o odpowiednim zabezpieczeniu Twojego roszczenia. Może więc np. na czas trwania procesu zakazać zbywania nieruchomości, ustanowić hipotekę przymusową czy zawiesić postępowanie rejestrowe w KRS. Dzięki temu, po zakończeniu głównego postępowania sądowego, nie powinieneś ponieść negatywnych konsekwencji tego, że rozstrzygnięcie nie nastąpiło od razu.

Korzyści ze złożenia wniosku o zabezpieczenie są naprawdę duże, zaś postępowanie to nie jest drogie (opłata wynosi 40 zł przy udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego lub 100 zł przy roszczeniach majątkowych) lub w ogóle bezpłatne  jeśli wniosek o zabezpieczenie został złożony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Co musi zawierać wniosek o udzielenie zabezpieczenia?

Wniosek powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
  1. wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia (suma ta nie może być większa niż suma dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta może obejmować także przewidywane koszty postępowania);
  2. uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek;
  3. jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy także zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.
We wniosku musisz uprawdopodobnić zarówno roszczenie jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (chodzi tu nie o udowodnienie tylko o uprawdopodobnienie!). Jeśli zaś chodzi o interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, to istnieje on wtedy, gdy brak zabezpieczenia:
  • uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub
  • w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.
Sąd wybierając sposób zabezpieczenia uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania tak, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążyć ponad potrzebę.

Ważne!
Wskaż we wniosku kilka rodzajów zabezpieczenia do wyboru dla sądu tego najwłaściwszego. Nie robiąc tego ryzykujesz, że sąd oddali wniosek.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: