eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2011

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2011

2011-04-29 13:29

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w kwietniu 2011 r. oraz ostatnio opublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Opieka nad dziećmi do lat 3: nowe możliwości

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Dnia 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), którą:
 • określono zasady organizowania i funkcjonowania zróżnicowanych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w niektórych przypadkach do ukończenia 4 roku życia);
 • wskazano, że opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię;
 • określono kwalifikacje osób sprawujących opiekę, a także dopuszczono udział wolontariuszy w zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • wskazano organy sprawujące nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.
TRANSPORT DROGOWY

Dnia 7 kwietnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 247), którą:
 • zniesiono możliwość limitowania przyznawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • doprecyzowano pojęcie przewozu okazjonalnego, który może być wykonywany pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą, oraz wyjątkowo pojazdem zabytkowym;
 • przewidziano roczny okres dostosowawczy dla przedsiębiorców wykonujących przewozy okazjonalne.
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Dnia 11 kwietnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), którą:
 • przyznano stronie możliwość wniesienia zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania do organu wyższego stopnia;
 • wskazano przy tym, że w przypadku braku organu wyższego stopnia stronie przysługuje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa;
 • wprowadzono także możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie postępowania.
SPONSOROWANIE AUDYCJI

Dnia 28 kwietnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sponsorowania audycji lub innych przekazów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1677), którą:
 • doprecyzowano, że wskazanie sponsora audycji nie może mieć charakteru reklamy;
 • zmieniono maksymalny czas jednorazowego wskazania sponsora, które może być emitowane nie dłużej niż 8 sekund w przypadku jednego sponsora, 16 sekund – w przypadku dwóch sponsorów i 24 sekund – w innych przypadkach;
 • dookreślono, że wskazanie sponsora może być zawarte w zapowiedzi audycji;
 • doprecyzowano, że wskazanie sponsora nie może zawierać fragmentów dźwiękowych lub wizualnych przekazu reklamowego pochodzącego od sponsora, z którymi jest kojarzony.
ORZECZNICTWO SN

Dnia 9 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy (dalej „SN”) podjął uchwałę w sprawie samodzielnego dochodzenia przez wspólnika spółki cywilnej wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej (sygn. akt III CZP 130/10).

SN stwierdził, że wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany samodzielnie do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki. Zatem, wszyscy wspólnicy spółki cywilnej powinni wystąpić w charakterze powodów w procesie o zasądzenie wierzytelności należącej do ich majątku wspólnego.

Dodatkowo, SN podkreślił, że wspólnik spółki cywilnej może samodzielnie dochodzić przypadającej mu części wierzytelności dopiero po rozwiązaniu spółki.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: