eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Silna ochrona stosunku pracy inspektora

Silna ochrona stosunku pracy inspektora

2010-05-11 10:24

Następstwem powołania społecznej inspekcji pracy jest m.in. pojawienie się w firmie społecznego inspektora pracy. Osoba pełniąca tę funkcję korzysta ze szczególnych przywilejów w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy. Pracodawca może się zatem spodziewać, że ewentualne rozwiązanie umowy o pracę z inspektorem będzie nieco bardziej skomplikowane niż ma to miejsce w przypadku szeregowego pracownika.

Przeczytaj także: Ograniczona współpraca ze związkami zawodowymi?

Wzmożoną ochronę trwałości stosunku pracy społecznego inspektora pracy statuują przepisy ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, dalej: „ustawa”. I tak, stosownie do art. 13 ustawy, zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z inspektorem w czasie trwania mandatu (4 lata) oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że istnieją przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 K.p., czyli gdy inspektor:
  • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • w sposób przez siebie zawiniony utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet w w/w sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu związków zawodowych.

Ponadto, w czasie pełnienia mandatu oraz rok po jego wygaśnięciu inspektorowi pracy nie można wręczyć niekorzystnego wypowiedzenia zmieniającego, chyba że (art. 13 ust. 3 ustawy):
  • zachodzi konieczność wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której on należy,
  • orzeczeniem lekarskim stwierdzono u niego utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo
  • w sposób przez siebie niezawiniony utracił on uprawnienia konieczne do wykonywania dotychczasowej pracy.

Ustawa o społecznej inspekcji pracy nie jest jednak jedynym aktem statuującym wzmożoną ochronę zatrudnienia społecznego inspektora pracy- wtóruje jej ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z którą (por. art. 5 pkt 5) najgorszą rzeczą, która może spotkać społecznego inspektora pracy (w trakcie kadencji i rok po jej zakończeniu) w związku ze zwolnieniami grupowymi to wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

Jak wynika z powyższego, wzmożona ochrona zatrudnienia przysługująca społecznemu inspektorowi pracy jest faktem. Może zatem okazać się, że rozwiązanie jego stosunku pracy to twardy orzech do zgryzienia. Warto jednak pamiętać, że niekompetencja oraz niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków to przesłanki, które pozwalają pracodawcy na pozbawienie inspektora jego funkcji jeszcze przed upływem czteroletniej kadencji. Odwołanie następuje na wniosek zakładowej organizacji związkowej lub co najmniej 1/5 załogi.

Ponadto społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w wypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy (art. 7 ust. 1-3 ustawy).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: