eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenia

2009-11-18 10:38

Za każdym razem, gdy stajemy przed koniecznością zawarcia bądź przedłużenia umowy ubezpieczenia, towarzyszą temu liczne wątpliwości. Zadajemy sobie często pytanie, czy aby na pewno wzięliśmy pod uwagę wszystkie "za" i "przeciw" decydując się na najkorzystniejszy z dostępnych na rynku wariantów. Zastanówmy się przez chwilę, jak powinniśmy podejmować tego typu decyzje, by później nie żałować.

Przeczytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 11,5 mld zł w I kw. 2022

Na początku należy podkreślić, że inaczej przedstawia się sytuacja konsumentów przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, a inaczej inny sposób podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - przedsiębiorców.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest zwykle na formularzu przygotowanym przez ubezpieczyciela. Warto zadbać, by odpowiednio wcześniej zapoznać się z treścią tego dokumentu. Wymaga podkreślenia, że należy zwrócić uwagę na wiele istotnych czynników natury prawnej, zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Po pierwsze, umowy tego typu bardzo często zawieramy z agentami (brokerami ubezpieczeniowymi) działającymi na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Powinniśmy sprawdzić, czy osoba te są rzeczywiście uprawnione do reprezentacji towarzystwa ubezpieczeniowego w relacjach z klientami.

Po drugie powinniśmy zażądać przedstawienia ogólnych warunków ubezpieczenia, aby upewnić się, że spełniają one nasze oczekiwania. Ogólne warunki ubezpieczenia są nam narzucone przez towarzystwo ubezpieczeniowe i bardzo często na ich treść nie mamy wpływu, ale w zależności od rodzaju towarzystwa ubezpieczeniowego mogą się znacząco miedzy sobą różnić.

Agenci ubezpieczeniowi bardzo często zapewniają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie sytuacje, z których istnieje ryzyko powstania szkody. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto jednak sprawdzić, jakie postanowienia znalazły się w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:
  • jakie kategorie mienia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, a jakie są wyłączone,
  • miejsce, w którym mienie jest objęte ochrona ubezpieczeniową,
  • termin ubezpieczenia, w jakim istnieje ochrona ubezpieczeniowa za szkody zaistniałe ze zdarzeń losowych,
  • katalog wydarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniając się do powstania szkody w mieniu, wyłączają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego, np. działania wojenne, akty terroryzmu, strajki,
  • sumę ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości mienia ustalonej na dzień ubezpieczenia,
  • okres ubezpieczenia - od kiedy się rozpoczyna ochrona ubezpieczeniowa i z upływem, jakiego okresu się kończy (zwykle jest zawierana na 1 rok, o ile strony w umowie nie ustalą innego okresu ubezpieczenia),
  • kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe, kiedy ubezpieczający może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę ubezpieczenia,
  • czy w przypadku przeniesienia własności mienia ruchomego osobę trzecią ubezpieczenie trwa do okresu objętego umową, czy się rozwiązuje.
Warto dodać, że podpisując umowę należy mieć świadomość konsekwencji w przypadku, gdy informacje stanowiące podstawę wystawienia polisy są błędne lub nieprawdziwe. Towarzystwo ubezpieczeniowe w takim przypadku będzie mogło odmówić wypłaty odszkodowania w razie powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, ze względu na błędną ocenę powstającego ryzyka, chyba, że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie się jej rozmiarów.

Lepiej, więc podać przy zawarciu umowy wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na ryzyko powstania szkody i wysokość składki.

Wymaga podkreślenia, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczający powinien zwrócić uwagę ogólne warunki ubezpieczenia ustalone prze towarzystwo ubezpieczeniowe, a w szczególności na postanowienia dotyczące wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej i sposobu kalkulacji odszkodowania.
Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa, którą towarzystwo ubezpieczeniowe powinno nam doręczyć przy zawarciu umowy lub w ciągu 14 dni od podpisania.
Senior w banku

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: