eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kara porządkowa a termin wniesienia sprzeciwu

Kara porządkowa a termin wniesienia sprzeciwu

2009-08-05 14:21

Decyzja w sprawie nałożenia na pracownika kary porządkowej nie musi wcale oznaczać, że rzeczywiście poniesie on konsekwencje swego postępowania. Jeżeli bowiem zastosowana przez szefa kara naruszyła obowiązujący porządek prawny, zatrudnionemu- w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o ukaraniu- przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Praktyka pokazuje, że właściwe określenie upływu tego terminu przysparza kłopotów zarówno pracodawcom, jak i ich podwładnym.

Przeczytaj także: Kara porządkowa a wypowiedzenie umowy po 1 roku

Zgodnie z art. 110 K.p., szef zobligowany jest do pisemnego powiadomienie podwładnego o zastosowanej karze porządkowej. Pismo w tej sprawie powinno wskazywać:
  • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
  • datę, w której pracownik dopuścił się naruszenia,
  • informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu,
  • termin wniesienia sprzeciwu od decyzji pracodawcy.

Jak zatem wynika z powyższego, uprawnieniem pracownika jest wniesienie sprzeciwu od postanowienia w sprawie nałożenia kary porządkowej. Przepisy stanowią (por. art. 112 K.p.), że powinno to nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. I tu może pojawić się problem. Jak bowiem liczyć owe 7 dni? Czy od dnia, w którym pracownik powziął informację o ukaraniu, czy też od dnia następnego?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzieli Kodeks cywilny- to on znajduje zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w Kodeksie pracy (por. art. 300 K.p.). Zasadność posłużenia się tu przepisami K.c. nie pozostawia wątpliwości bowiem sposobu obliczenia terminu przysługującego zatrudnionemu na odwołanie od kary porządkowej na próżno szukać w K.p.

I tak, stosownie do art. 111 K.c., termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (o godz. 24.00). Jeżeli natomiast początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie (wręczenie pracownikowi pisma informującego o nałożeniu kary), nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Wykładnia ta znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie (por. wyrok SN z 17 listopada 2004 r., II PK 64/04).

Przypuśćmy więc, że pracownik otrzymał powiadomienie o karze 3 sierpnia w poniedziałek. Stosując się do wyżej przedstawionych zasad wynikających z K.c., termin na wniesienie sprzeciwu upłynie w następny poniedziałek (10 sierpnia). Jeżeli okazałoby się, że koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upłynie dnia następnego (art. 115 K.c.).

Dochowanie omawianego tu terminu jest o tyle ważne, że w razie spóźnienia pracownik pozbawia się możliwości wystąpienia do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Przepisy K.p. przewidują bowiem, że droga sądowa przysługuje ukaranemu jedynie w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek, do których należą:
  • wyczerpanie wewnątrzzakładowego trybu odwoławczego, a więc terminowe wniesienie sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej (por. wyrok SN z 7 kwietnia 1999 r., I PKN 644/98, OSNAPiUS 2000, Nr 11, poz. 419),
  • odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę,
  • zachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie pozwu.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: