eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Przychód z kapitalizacji odsetek

Przychód z kapitalizacji odsetek

2009-07-09 14:17

W dniu 14 maja 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny (dalej zwany "NSA") wydał w sprawie do sygnatury II FSK 263/08 wyrok, w którym stwierdził, że dzień kapitalizacji odsetek od udzielonej przez zagraniczną firmę pożyczki należy potraktować na równi z ich wypłatą. Tym samym już w dniu kapitalizacji odsetek pożyczkodawca zagraniczny uzyskuje przychód w postaci odsetek.

Przeczytaj także: Sankcyjna stawka podatku PCC bez odsetek za zwłokę

Wyrok zapadł w następstwie odwołania się spółki kapitałowej od wydanej przez dyrektora izby skarbowej decyzji o odmowie zmiany interpretacji podatkowej, wydanej przez urząd skarbowy. Spółka, będąca w sprawie wnioskodawcą i następnie skarżącym, zawarła umowę pożyczki z nierezydentem, zgodnie z którą odsetki wynikające z umowy mogły być kapitalizowane. Zdaniem spółki, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, dalej zwanej „ustawą o CIT”), na niej jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tylko w przypadku, kiedy należności (m.in. odsetki od kredytu lub pożyczki) zostaną faktycznie wypłacone.

Innego zdania były organy podatkowe, których stanowisko potwierdził także NSA. Stwierdziły one przede wszystkim, że dokonanie wykładni art. 26 ust.1 ustawy o CIT, a zwłaszcza użytego w nim określenia „w dniu dokonania wypłaty” jako momentu powstania obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, wymaga odwołania się do wiążących Rzeczpospolitą Polską treści umów międzynarodowych, a to wobec niezdefiniowania pojęcia „wypłaty”. Wskazały, że w punkcie 5 Komentarza do art. 11 ust.1 Modelowej Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie podatku od dochodu i majątku (w wersji z 2000 r.), odnoszącego się do opodatkowania odsetek, zdefiniowano pojęcie "wypłaty" jako szeroko pojętego spełnienia zobowiązania do postawienia do dyspozycji wierzyciela funduszy w sposób przewidziany w umowie lub zgodnie ze stosownym zwyczajem. W kontekście tej definicji dzień kapitalizacji odsetek od udzielonej przez podmiot zagraniczny pożyczki należy potraktować na równi z ich wypłatą. W konsekwencji w dniu kapitalizacji odsetek pożyczkodawca zagraniczny uzyskuje przychód w postaci odsetek, który będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu.

NSA wskazał ponadto, że obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. art. 26 ust. 7 ustawy o CIT doprecyzował wcześniejsze uregulowanie, wyprzedzając mogące się wyłaniać na tle jego rozumienia wątpliwości prawne. W myśl tego przepisu wypłata, o której mowa m.in. w ust. 1 oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: