eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypadek samochodowy: odpowiedzialność pracownika

Wypadek samochodowy: odpowiedzialność pracownika

2009-04-06 13:17

Nasz pracownik, który podpisał umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, pod wpływem alkoholu (na co są dokumenty policyjne) rozbił samochód służbowy. Faktura za naprawę wyniosła 20.000 zł. Czy w tym przypadku pracodawca może obciążyć pracownika do pełnej wysokości wyrządzonej szkody, czyli do kwoty 20.000 zł?

Przeczytaj także: Odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy

Jeżeli samochód został pracownikowi w sposób prawidłowy powierzony z obowiązkiem zwrotu, to pracownik odpowiada za powstałą szkodę do pełnej jej wysokości, niezależnie, czy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej czy nieumyślnej. Również w sytuacji, gdy użytkowania samochodu przez pracownika nie można uznać za powierzenie mienia, spowodowanie kolizji drogowej przez pracownika będącego pod wypływem alkoholu uznać należy za umyślne wyrządzenie szkody w mieniu pracodawcy. Powoduje to, że pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania w pełnej wysokości powstałej szkody.

1. Warunkiem odpowiedzialności za mienie powierzone jest prawidłowe powierzenie mienia

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu samochód służbowy odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Jednak warunkiem odpowiedzialności jest prawidłowe powierzenie przez pracodawcę mienia, przez co należy rozumieć spełnienie łącznie 2 przesłanek:

  • pracownik musi wyrazić zgodę na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu, przy czym zgoda pracownika może wynikać z faktu przyjęcia określonego składnika mienia pracodawcy do używania i sprawowania nad nim pieczy,
  • mienie musi być wydane pracownikowi w taki sposób, aby mógł on je objąć w posiadanie i sprawować nad nim pieczę.

2. Przy szkodzie w mieniu powierzonym - odpowiedzialność w pełnej wysokości

Za szkodę w mieniu powierzonym pracownik odpowiada w pełnej jej wysokości, niezależnie, czy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej czy też nieumyślnej. Jeżeli zatem samochód został pracownikowi w sposób prawidłowy powierzony, to pracodawca może żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast samochód nie został powierzony pracownikowi w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, wówczas pracownik będzie ponosił odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych.

3. Przy odpowiedzialności na zasadach ogólnych - pełne odszkodowanie tylko przy umyślnym wyrządzeniu szkody

Zgodnie z ogólnym zasadami odpowiedzialności materialnej pracownik ponosi odpowiedzialność, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Wówczas pracodawca może dochodzić od pracownika odszkodowania za powstałą szkodę. Co do zasady, odszkodowanie przysługuje w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jednakże, jeśli pracownik umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę, to jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

4. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu - przestępstwo lub wykroczenie umyślne

Prowadzenie samochodu pod wypływem alkoholu jest czynem zabronionym pod groźbą kary i to czynem popełnionym umyślnie. W zależności od stężenia alkoholu we krwi czyn ten będzie kwalifikowany jako przestępstwo lub wykroczenie. Jeżeli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości (tzn. jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) i prowadzi pojazd - popełnia przestępstwo. Natomiast jeżeli kierowca prowadzi pojazd po użyciu alkoholu (tzn. jeżeli stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila) - popełnia wykroczenie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: