eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Mniejszy przetarg - możliwe odwołanie

Mniejszy przetarg - możliwe odwołanie

2009-03-10 13:59

Przy mniejszych przetargach wykonawca może wnosić odwołanie z powodu odrzucenia jego oferty lub wykluczenia go z postępowania. Nie może natomiast kwestionować czynności zamawiającego wobec innego wykonawcy. Tak postanowiła Krajowa Izba Odwoławcza ("KIO") w dnia 21 stycznia 2009 r. w orzeczeniu o sygnaturze akt KIO/UZP 39/09.

Przeczytaj także: Prawo zamówień publicznych do korekty

Postanowienie zostało wydane na podstawie następującego stanu faktycznego: jedna z gmin („Zamawiający”) prowadziła przetarg nieograniczony na budowę ulic i infrastruktury osiedla. Wskutek przetargu została wybrana oferta, co zostało oprotestowane przez innego wykonawcę, który zarzucił Zamawiającemu, że powinien odrzucić wybraną ofertę, mimo że była niezgodna z ustawą i jej treść nie odpowiadała specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie uwzględnił protestu, więc wykonawca odwołał się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, domagając się nakazania Zamawiającemu odrzucenia wybranej oferty.

KIO odrzuciła odwołanie bez merytorycznego rozpoznania.

Zgodnie z art. 187 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) KIO odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że
w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich („Rozporządzenie”) odwołanie dotyczy innych czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a Ustawy.

Kwota, o której mowa w Rozporządzeniu wynosi dla robót budowlanych 5 150 000 euro.

W przedmiotowej sprawie wartość zamówienia nie przekraczała 5 150 000 euro. Jeżeli zaś wartość zamówienia jest niższa od ww. kwoty, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego takich okoliczności jak (art. 184 ust. 1a Ustawy):
  • wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
  • opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • odrzucenie oferty.
Możliwość wniesienia odwołania została więc ograniczona do takich przypadków, w których czynności zamawiającego dotyczą bezpośrednio wykonawcy składającego odwołanie. Celem regulacji jest zagwarantowanie przedsiębiorcy prawa do wnoszenia odwołań w zakresie swych najistotniejszych interesów.

Odwołanie w niniejszej sprawie dotyczy zaniechania Zamawiającego odrzucenia oferty innego wykonawcy aniżeli odwołujący, a zatem nie wyczerpuje okoliczności o których mowa w art. 184 ust. 1a Ustawy.

W uzasadnieniu KIO wskazuje także, że na sytuację wykonawcy nie ma wpływu to, że Zamawiający pouczył go w rozstrzygnięciu protestu o prawie wniesienia odwołania. KIO podkreśla bowiem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma przepisu, zgodnie
z którym błędne pouczenie co do prawa odwołania nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Ponadto uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego są profesjonalnymi podmiotami obrotu gospodarczego i powinni znać obowiązujące przepisy prawa.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: