eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2015 r.

2015-12-01 15:28

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2015 r. © vege - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz deregulacji zawodów, które weszły w życie w listopadzie 2015 r.

Przeczytaj także: Ryczałtowa kara za umyślne naruszenie praw autorskich niezgodna z Konstytucją

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


11 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1713), na podstawie której m.in.:
 • postanowiono, że jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary, na których mogą być one sytuowane;
 • wskazano, że lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przyjęto zasadę, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący lokalizację w/w obiektu handlowego, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu

fot. vege - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2015 r.

W listopadzie weszły zmiany z zakresu regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz deregulacji zawodów.


PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE


20 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1639), na podstawie której m.in.:
 • wprowadzono pojęcie utworów osieroconych wskazując, że są to: utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem, utwory audiowizualne, a także utwory zamówione lub włączone do utworów audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z utworu audiowizualnego lub wideogramu jako całości oraz utwory utrwalone na fonogramach, które znajdują się w zbiorach określonych w przepisach podmiotów takich jak archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze jeżeli uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów, w zakresie wyszczególnionych w ustawie pól eksploatacji, nie zostali ustaleni lub odnalezieni pomimo przeprowadzenia poszukiwań;
 • określono zasady, w tym zakres dozwolonego użytku utworów osieroconych;
 • przewidziano procedurę prowadzenia poszukiwań ewentualnych podmiotów uprawnionych, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu osieroconego na określonych w przepisach polach eksploatacji;
 • wprowadzono kategorię utworów niedostępnych w obrocie handlowym wskazując, że są to utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem, jeżeli utwory te nie są dostępne dla odbiorców w obrocie za zezwoleniem uprawnionych, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów (w zakresie pól eksploatacji wymienionych w przepisach omawianej nowelizacji) ani w postaci egzemplarzy wprowadzanych do obrotu w liczbie zaspokajającej racjonalne potrzeby odbiorców ani w drodze ich udostępniania publicznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • przewidziano utworzenie w systemie teleinformatycznym wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym;
 • określono niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym, w tym możliwości ich zwielokrotniania i udostępniania publicznie;
 • ustalono definicję instytucji oświatowej w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • wprowadzono zmiany rozszerzające uprawnienia niektórych podmiotów, w tym m.in. instytucji oświatowych, uczelni i instytutów badawczych, do korzystania z utworów w określonych w przepisach celach dydaktycznych;
 • przewidziano uprawnienie do uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu użyczania egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej, przez biblioteki publiczne;
 • ustanowiono zasady określania i wypłaty ww. wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów i określono katalog podmiotów, którym ono przysługuje obejmujący twórców, tłumaczy sporządzających przekłady na język polski, współtwórców będący autorami utworów plastycznych lub fotograficznych i wydawców;
 • ustanowiono zasadę, iż wolno korzystać w granicach uzasadnionych celem informacji z przemówień politycznych i mów wygłoszonych na publicznych rozprawach, a także fragmentów publicznych wystąpień, wykładów oraz kazań; przepis nie upoważnia do publikacji zbiorów tego rodzaju utworów;
 • przyjęto zasadę, że podczas ceremonii religijnych oraz oficjalnych uroczystości organizowanych przez władze publiczne wolno korzystać z wszelkich utworów, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: