eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Prawo spadkowe: nowelizacja KC podpisana przez Prezydenta

Prawo spadkowe: nowelizacja KC podpisana przez Prezydenta

2015-05-12 15:39

Prawo spadkowe: nowelizacja KC podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja KC podpisana przez Prezydenta © Pio Si - Fotolia.com

W kwietniu 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał aż 16 różnych ustaw, najważniejsze z nich to: nowelizacja KC w zakresie zmian w prawie spadkowym, zmiany ustawy o prawie budowlanym oraz zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Poniżej znajdą Państwo skrótowe omówienie poszczególnych podpisanych ustaw.

Przeczytaj także: TOP 10 zmian w prawie w 2015 roku

Kolejna nowelizacja Kodeksu cywilnego.


W dniu 1 kwietnia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. Podstawowym sposobem dziedziczenia, w razie braku oświadczenia spadkobiercy, będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Ponadto uchwalona ustawa m.in.: wprowadza instytucję tzw. prywatnego wykazu inwentarza, poszerza krąg podmiotów upoważnionych do występowania w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu cywilnym o dalszych wstępnych (obok rodziców), wyłącza spod egzekucji sumy przyznane skarżącemu na mocy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tytułem słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Nowelizacja KC podpisana przez Prezydenta

W kwietniu 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał aż 16 różnych ustaw, najważniejsze z nich to: nowelizacja KC w zakresie zmian w prawie spadkowym, zmiany ustawy o prawie budowlanym oraz zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.


Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.


W dniu 1 kwietnia 2015 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma na celu usprawnienia systemu kierowania obroną państwa w czasie wojny. Ustawa wprowadza m.in. określenie ram czasowych obowiązywania pojęcia konstytucyjnego „czas wojny” - o ustanowieniu jego początku i końca Prezydent RP postanawiałby na wniosek Rady Ministrów. Przyjęte rozwiązanie legislacyjne pozwoli na precyzyjne określenie przedziału czasowego, w którym będą mogły być stosowane istotne z punktu widzenia państwa i obywateli unormowania czasu wojny, sprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych - zgodnie z ustawą będzie organem wykonawczym Prezydenta RP w zakresie kierowania obroną państwa. Naczelnemu Dowódcy powinny zostać podporządkowane wojska i jednostki organizacyjne, które są niezbędne do prowadzenia operacji obronnej w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium RP, czy umożliwienie Prezydentowi RP korzystania z pomocy Szefa Sztabu Generalnego w procesie kierowania obroną państwa - przewidziano poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu na czas wojny, przez dodanie zadań dotyczących wsparcia Prezydenta RP w kierowaniu obroną państwa. Służyć to ma zapewnieniu ciągłości merytorycznej planowania, przygotowywania i realizacji zadań operacyjnych, także po powołaniu podległego Prezydentowi Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęciu przez niego dowodzenia.

Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2015 roku.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane.


W dniu 2 kwietnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja odnosi się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa wprowadza definicję pojęcia „altany działkowej” w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Aby działkowiec nie miał wątpliwości czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, wprowadzana do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych regulacja przewiduje, że będzie mógł on wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawodawca proponuje ponadto legalizację obiektów budowlanych wybudowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji, spełniających wymagania dla altany działkowej, określone w dodawanym pkt 9a w art. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Za zalegalizowanie obiektów budowlanych działkowiec nie będzie obowiązany dokonać opłaty legalizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, postępowania te będą umarzane.

Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2015 roku.

 

1 2 ... 6

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: