eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2015 r.

2015-05-13 14:11

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2015 r. © Ingo Bartussek - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących prawa pracy, badań lekarskich pracowników, zgłaszania wynalazków i wzorów użytkowych, ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym i karno-skarbowym, a także pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Przeczytaj także: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej podpisana

PRAWO PRACY


1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 r., poz. 1662) zmieniające ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), na podstawie których m.in.:
 • rozszerzono katalog osób niepodlegających wstępnym badaniom lekarskim, poprzez dodanie do niego osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy (lub pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą);
 • wskazano warunki skorzystania z ww. zwolnienia od wstępnych badań lekarskich obejmujące m.in. obowiązek przedstawienia pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie;
 • przyjęto, że wprowadzone zwolnienie od wstępnych badań lekarskich nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
 • wprowadzono zasadę, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę;
 • doprecyzowano obowiązujący pracodawcę zakaz dopuszczania do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, poprzez wskazanie, że ww. orzeczenie powinno stwierdzać brak przeciwwskazań do pracy nie tylko na określonym stanowisku, ale konkretnie w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

fot. Ingo Bartussek - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IV 2015 r.

Najwazniejsze zmiany dotyczyły prawa pracy, badań lekarskich pracowników, zgłaszania wynalazków i wzorów użytkowych, ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym i karno-skarbowym, a także pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW


1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), na podstawie którego m.in.:
 • rozszerzono zakres informacji, które powinny znajdować się w skierowaniu na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę jednocześnie określając wzór takiego skierowania, stanowiący załącznik do zmienianego rozporządzenia;
 • instytucję wniosku o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego, w przypadku gdy pracownik lub pracodawca nie zgadza się z treścią zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie zastąpiono nową instytucją odwołania od orzeczenia lekarskiego;
 • przyjęto, że odwołanie od orzeczenia lekarskiego przysługuje osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skierowanie na badania lekarskie;
 • określono warunki formalne odwołania od orzeczenia lekarskiego, w tym wskazano, że odwołanie takie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego ze wskazanych w zmienianym rozporządzeniu podmiotów odwoławczych;
 • przyjęto, że badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania podmiot właściwy do rozpatrzenia tego odwołania.

ZGŁASZANIE WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH


1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 366), na podstawie którego m.in.:
 • dokonano modyfikacji w zakresie elementów podania o zgłoszenie wynalazku, w tym przede wszystkim dotyczących powoływania się na tzw. uprzednie pierwszeństwo do uzyskania patentu, a także opisu wynalazku;
 • wprowadzono nowy dobrowolny element podania o zgłoszenie wynalazku, tj. oświadczenie zgłaszającego o wyrażeniu zgody na udostępnienie osobom trzecim informacji o dokonaniu zgłoszenia;
 • przyjęto zmiany w zakresie procedury rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, w tym m.in. zrezygnowano z procedury zawiadamia zgłaszającego o braku wskazania w podaniu podstawy prawa do patentu z jednoczesnym wyznaczeniem mu termin do usunięcia tego braku, a także z zasady traktowania zgłoszenia jako wycofanego i umarzania postępowania w przypadkach niezastosowania się przez zgłaszającego w wyznaczonym terminie do postanowienia Urzędu Patentowego;
 • uchylono regulację, w oparciu o którą Urząd Patentowy mógł, pod rygorem umorzenia postępowania: a) wezwać zgłaszającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści opisu, zastrzeżeń lub rysunków, a także do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w opisie wynalazku, w zastrzeżeniach lub rysunkach, jeżeli było to potrzebne do zrozumienia przez eksperta wynalazku i zakresu żądanej ochrony lub b) żądać od zgłaszającego dostarczenia w wyznaczonym terminie rysunków;
 • wprowadzono możliwość odpłatnego udostępnia osobom trzecim opisów ochronnych wzorów użytkowych w formie elektronicznej – on-line oraz w formie papierowej w bibliotece Urzędu Patentowego.

OCHRONA I POMOC DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA


8 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r., poz. 21), na podstawie której m.in.:
 • wprowadzono środki ochrony i pomocy pokrzywdzonego i świadka biorących udział w postępowaniu karnym i karno-skarbowym oraz osób im najbliższych, takie jak:
  - ochrona na czas czynności procesowej, polegająca na obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej w trakcie czynności procesowej z jej udziałem;
  - ochrona osobista, polegająca na stałej lub czasowej obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej, czasowej obserwacji tej osoby i otoczenia lub też wskazaniu tej osobie bezpiecznych miejsc przebywania oraz czasu i bezpiecznego sposobu przemieszczania się, czy też określeniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się osoby chronionej z innymi osobami;
  - pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu, z możliwością otrzymania pomocy finansowej;
 • uregulowano zasady stosowania ww. środków, w tym procedurę ubiegania się o nie;
 • przyjęto zmiany do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, ze zm.) obejmujące m.in.:
  - wprowadzenie jako zasady zachowania poufności danych adresowych pokrzywdzonych i świadków;
  - wprowadzenie regulacji pozwalających na wykonanie w państwach członkowskim UE europejskiego nakazu ochrony wydanego w Polsce orz wykonywanie w Polsce europejskiego nakazu ochrony wydanego w innym państwie członkowskim UE.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: