eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.I

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.I

2014-12-09 16:59

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.I

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.I © FikMik - Fotolia.com

Koniec roku to czas, kiedy podsumowujemy minione dwanaście miesięcy. Kancelaria po raz kolejny postanowiła podsumować mijający (tym razem 2014) rok pod kątem zmian w polskim prawie. W czterech kolejnych publikacjach przedstawimy Państwu ranking TOP 10. W rankingu tym znajdą się naszym zdaniem, najważniejsze nowelizacje dotychczas obowiązujących aktów prawnych oraz nowe akty prawne, które weszły w życie w mijającym roku. W poniższej publikacji zaprezentujemy pierwsze dwa akty prawne naszego rankingu.

Przeczytaj także: Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2014 r.

I miejsce w rankingu TOP 10 zajmuje ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), która weszła w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. Nowa ustawa zmniejszyła ograniczenia w dostępie do 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów technicznych, co stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych.

Należy wskazać, że wprowadzone zmiany mają różny zasięg. Najdalej idące dotyczą usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w odniesieniu do którego zrezygnowano z wszelkich wymogów dotychczas przewidzianych dla świadczenia tego rodzaju usług. Zmianami objęto także zawód doradcy podatkowego, w przypadku którego zniesiono m.in. wyłączne zastrzeżenie na rzecz przedstawicieli tego zawodu wykonywania określonych czynności takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. Ponadto przewidziano ułatwienia w dostępie do zawodu biegłego rewidenta, aktuariusza, brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego polegające m.in. na wprowadzeniu różnych możliwości uzyskania określonych uprawnień na podstawie ukończenia odpowiednich studiów czy też rozszerzeniu przesłanek uprawniających do zwolnienia z egzaminów zawodowych.

Deregulacja obniżyła również wymagania w zakresie wykonywania takich zawodów jak rzeczoznawca samochodowy, urbanista, architekt czy też inżynier posiadający uprawnienia budowlane. Nowa ustawa ma przy tym na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do wykonywania objętych nią zawodów regulowanych, a także, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, z zakresu rynku finansowego oraz zawodów technicznych jak również umożliwienie uczelniom stworzenia kierunków studiów o bardziej praktycznym profilu, których ukończenie da podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla wykonywania danego zawodu regulowanego.

fot. FikMik - Fotolia.com

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.I

I miejsce w rankingu TOP 10 zajmuje ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.


II miejsce ww. rankingu zajmuje, naszym zdaniem, ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), która weszła w życie 19 października 2014 r. Wskazana nowelizacja przewidziała bardzo liczne zmiany w tym m.in. uproszczoną procedurę udzielania zamówień na tzw. usługi o charakterze niepriorytetowym o wartości poniżej tzw. progów unijnych. Zgodnie z nowelizacją, w ramach tej procedury zamawiający będzie jedynie zobowiązany publikować termin składania ofert, opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, oraz kryteria oceny ofert, a także informację o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia. Nowelizacja zniosła także określone przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, związane z wyrządzeniem szkody lub rozwiązaniem umowy, wprowadzając w ich miejsce nieco ogólniejszą przesłankę, związaną z zawinionym, poważnym naruszeniem obowiązków zawodowych.

Ponadto nowelizacja ustanowiła nową zasadę dotyczącą odpowiedzialności solidarnej podmiotu, który zobowiązał się do udostępniania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz wykonawcy za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot nie ponosi winy. Wśród postanowień nowelizacji znalazły się również istotne zmiany dotyczące wadium. W tym zakresie, z jednej strony rozszerzono katalog sytuacji uzasadniających zatrzymanie wadium, z drugiej zaś ograniczono obowiązek zatrzymania wadium tylko do takich przypadków określonych zaniechań wykonawcy, które skutkują brakiem możliwości wybrania oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej. W nowelizacji znalazły się również zasady pozwalające ustalić czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Jedną z nich jest m.in. reguła, zgodnie z którą zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, celem ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w szczególności, jeśli cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

W nowelizacji wskazano także, że wartość kosztów pracy przyjmowania do ustalenia ceny, na potrzeby zweryfikowania, czy jest ona rażąco niska, nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, wprowadzono wyraźną regułę, że obowiązek wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa, z pewnymi wyjątkami, na wykonawcy, który złożył ofertę. Jednocześnie w nowych przepisach przewidziano, że wskazane kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert jedynie w przypadkach, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe (z zastrzeżeniem licytacji elektronicznej). Liczne zmiany wprowadzone przez nowelizację z których najważniejsze wskazaliśmy powyżej, mogą mieć istotny wpływ na rzeczywistość polskiego rynku zamówień publicznych.

Zmiany przepisów w polskim porządku prawnym wprowadzone w 2014 roku, zajmujące kolejne miejsca w naszym rankingu, zostaną omówione w następnych publikacjach kancelarii, do lektury których już teraz Państwa serdecznie zapraszamy.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: