eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zbiórka publiczna według nowych zasad

Zbiórka publiczna według nowych zasad

2014-04-16 12:52

Zbiórka publiczna według nowych zasad

Jakie zmiany w prawie w kwietniu? © virtua73 - Fotolia.com

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 3 kwietnia została podpisana ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 7 kwietnia 2014 roku Prezydent RP podpisała ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 7 kwietnia 2014 roku, Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia o14 marca 20144 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie VII-VIII 2014

Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

W myśl nowej Ustawy, zbiórką publiczną będzie wszelkie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na cele religijne.

W art. 2. Ustawa wskazuje, że zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy nie będzie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:
  1. na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
  2. w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
  3. wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
  4. wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
  5. w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w lokalach urzędów publicznych na podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub w innych zakładach pracy.

Zbiórka publiczna będzie mogła być prowadzona po jej zgłoszeniu (przy użyciu formularza elektronicznego albo w postaci papierowej; ustawa określa, jakie dane będą musiały być zawarte w zgłoszeniu oraz jakie dokumenty będą musiały być załączone do zgłoszenia; wzór zgłoszenia zbiórki publicznej zostanie określony w rozporządzeniu) i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych (w ustawie określono, jakie dane zamieszczane będą na portalu zbiórek publicznych). Portal ten będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

fot. virtua73 - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie w kwietniu?

1 kwietnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 3 kwietnia została podpisana ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.


W ustawie sformułowano przy tym zasady aktualizacji zgłoszeń oraz uzupełniania braków w zgłoszeniach. W zgłoszeniu zbiórki organizator zbiórki musi zamieścić dane organizatora zbiórki, cel zbiórki oraz przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

Organizator zbiórki będzie zobowiązany sporządzić i doręczyć ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej (przeprowadzanej) zbiórki publicznej oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Sprawozdania zamieszczane będą na portalu zbiórek publicznych.

Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej wraz ze sprawozdaniami będzie dostępna na portalu zbiórek publicznych przez okres 10 lat, licząc od dnia upływu terminu przesłania ostatniego sprawozdania. Organizator zbiórki będzie mógł prowadzić w tym samym czasie więcej niż jedną zbiórkę publiczną.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w ustawie o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W dniu 3 kwietnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Nowelizacja wskazuje, że minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych może, w formie dotacji podmiotowej, dofinansować działalność Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dofinansowanie to jest przeznaczane na działalność bieżącą, nie statutową, gdyż finansowanie działalności statutowej zdaje się wykraczać poza zakres działu administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Ustawa wejdzie w życie 29 kwietnia 2014 roku.

Nowelizacja ustawy o prokuraturze, ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

W dniu 3 kwietnia została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Uchwalona nowelizacja ustaw wprowadza zasadę, że sędziowie i prokuratorzy w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby będą otrzymywali 80% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku, co jest podyktowane względami systemowymi, tj. koniecznością zapewnienia powiązania z instytucją przejścia sędziego/prokuratora w stan spoczynku, wskazuje okoliczności, w których nie będzie następowało zmniejszenie wynagrodzenia, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim sędziego lub prokuratora i zostanie zachowane prawo do 100% wynagrodzenia, a także wskazuje sposób dokumentowania nieobecności w pracy sędziego lub prokuratora z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn.

Skutki prawne uchwalonych zmian obejmują także sędziów sądów wojskowych sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz asesorów prokuratury poprzez umieszczenie w ustawie stosownych odesłań.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

1 2 3

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: