eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Nadanie klauzuli wykonalności - zmiany

Nadanie klauzuli wykonalności - zmiany

2014-03-04 13:08

Nadanie klauzuli wykonalności - zmiany

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie nadawania klauzuli wykonalności © markus dehlzeit - Fotolia.com

W dniu 20 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 24 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 26 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy –Kodeks postępowania cywilnego.

Przeczytaj także: Nadanie klauzuli wykonalności po nowelizacji kpc

Ważna zmiana dla rolników - nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

>W dniu 20 lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Nowelizacja ta ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do rozwiązań przejściowych w zakresie systemów wsparcia bezpośredniego na 2014 r., których wprowadzenie przewidują przepisy rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014.

Zgodnie z przepisami unijnymi przejściowe wsparcie krajowe za 2014 r. może być stosowane tylko w tych sektorach, w których stosowano przejściowe wsparcie krajowe za 2013 r., i przyznawane na takich warunkach, na jakich przyznawano przejściowe wsparcie krajowe za 2013 r. Z racji, iż płatności krajowe w tych sektorach odgrywają ważną rolę we wspieraniu dochodów rolników, Polska skorzystała z możliwości wsparcia krajowego w następujących trzech sektorach objętych płatnościami krajowymi: chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 15 marca 2014 roku.

fot. markus dehlzeit - Fotolia.com

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie nadawania klauzuli wykonalności

Nowelizacja jest wynikiem dostosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r., sygn. P 28/08, wskazuje wyraźnie na uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 § 3 i 4 Kpc po zmianach), przyjmując uproszczone czynności orzecznicze w postępowaniu klauzulowym.


Regulacja dot. udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Polski.

W dniu 24 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa określa zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnej operacji lub wspólnym działaniu ratowniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Państwowej Straży Pożarnej. Jej wprowadzenie wynika z konieczności dostosowania polskiego porządku prawnego do decyzji Rady Unii Europejskiej (2008/615/WSiSW, 2008/616/WSiSW oraz 2008/615/WSiSW.

Ustawa szczegółowo określa zakres uprawnień przysługujących zagranicznym funkcjonariuszom lub pracownikom biorącym udział we wspólnej akcji, m.in. korzystają oni z ochrony prawnej przewidzianej dla polskich funkcjonariuszy publicznych, mają prawo do noszenia munduru, wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadania broni palnej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego, użycia lub wykorzystania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego, jednak wyłącznie pod dowództwem i w obecności polskiego funkcjonariusza, działając w obronie koniecznej przed bezprawnym, bezpośrednim i rzeczywistym zamachem.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie nadawania klauzuli wykonalności.

W dniu 26 lutego 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał również ustawę z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy –Kodeks postępowania cywilnego.

Nowelizacja jest wynikiem dostosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r., sygn. P 28/08, wskazuje wyraźnie na uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 § 3 i 4 Kpc po zmianach), przyjmując uproszczone czynności orzecznicze w postępowaniu klauzulowym.

Przyjęte nowelizacją procedury cywilnej rozwiązanie będzie miało zastosowanie w przypadku tytułów egzekucyjnych będących orzeczeniami sądu lub referendarza sądowego (nie wyłączając orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym) albo ugodami zawartymi przed sądem. Nadal jednak pozostaje wyjątkowa sytuacja nadawania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko osobom, które nie zostały wymienione w tytule egzekucyjnym (§ 41 dodawany w art. 783 Kpc), np. gdy tytuł egzekucyjny został wydany przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a klauzula ma być nadana przeciwko wspólnikom takich spółek, lub gdy według tytułu egzekucyjnego dłużnikiem jest jeden z małżonków, a klauzula ma odnosić się do drugiego małżonka. W takich sytuacjach nadal będzie istniała konieczność wydanie osobnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.

Nowelizacja Kpc porządkuje także kwestie dot.wykonalności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznaje ono wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, a także uwidocznienia prawa do uzyskania zwrotu kosztów w klauzuli, jeżeli nadano ją w formie uproszczonej (dodany nowelizacją art. 7941 Kpc). Nowelizacja reguluje także kwestię doręczeń w postępowaniu klauzulowym oraz biegu terminu do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności (odpowiednio art. 7942 Kpc i art. 795 § 2 i 3 Kpc po zmianach).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: