eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Ustawa o bateriach i akumulatorach

Ustawa o bateriach i akumulatorach

2009-06-15 13:21

W dniu 12 czerwca 2009 r. weszła w życie Ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku, Dz. U. z 2009 r. nr 79, poz. 666 (dalej "Ustawa"). Stanowi ona transpozycję do polskiego porządku prawnego wymagań dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1), zwanej dalej "dyrektywą".

Przeczytaj także: Ustawa o bateriach i akumulatorach

Podstawowym celem dyrektywy 2006/66/WE jest zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości zawartych w nich substancji niebezpiecznych, a także właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów. Celem dyrektywy jest także zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania.

Ustawa nałożyła na sprzedawców detalicznych baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, na sprzedawców hurtowych oraz na prowadzących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów obowiązek przyjmowania zużytych baterii lub akumulatorów. Ponadto wskazano, że mogą zostać utworzone inne miejsca odbioru zużytych przenośnych baterii i akumulatorów, np.: w lokalu sprzedawcy, podmiotu świadczącego usługi w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów (tzw. punkty serwisowe), szkołach, urzędach, punktach zbierania odpadów prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Ustawa określa także obowiązki ewidencyjno-sprawozdawcze wprowadzającego baterie lub akumulatory, które mogą zostać przekazane innemu podmiotowi na mocy zawartej w tym celu umowy. Należy jednak zauważyć, iż odpowiedzialność za prawidłową realizację ww. obowiązków, mimo że ich wykonanie zostało przekazane innemu podmiotowi, wciąż będzie spoczywać na wprowadzającym baterie lub akumulatory.

Na mocy Ustawy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarówno w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, jak również w zakresie przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru. Ustawa wprowadza także opłatę za wprowadzanie do obrotu baterii lub akumulatorów przenośnych na terytorium kraju, zwaną "opłatą za wprowadzenie".

Ustawa wreszcie nakłada na użytkowników końcowych obowiązek przekazania zużytych przenośnych baterii i akumulatorów, w tym baterii i akumulatorów, które nie mogą stanowić już źródła energii, do miejsc ich odbioru lub do punktów zbierania. Ustawa kategorycznie zakazuje gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów z innymi odpadami.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: