eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › PGE i ceny energii
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

 • 1. Data: 2022-10-04 17:13:19
  Temat: PGE i ceny energii
  Od: Tomasz <n...@i...invalid>

  Poproszę o komentarze dotyczące ewentualnych pułapek:

  <https://www.gkpge.pl/content/download/6454bc4c8e7ad
  a93dd7ebe68150c9780/file/taryfa_dla-energii_elektryc
  znej_dla_odbircow-_z-grup_taryfowyc_g-2-.pdf?inLangu
  age=pol-PL&version=1&contentId=101286>
  Bieżąca taryfa

  <https://ebok.gkpge.pl/ebok/oferty/szczegolyOfertyKo
  nta.xhtml>
  Ten link po wylogowaniu z eboku prowadzi w maliny, ale poniżej mięcho, które
  wciskają:

  "4. CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. WARUNKI HANDLOWE
  4.1. Odbiorca przystępuje do oferty na okres cenowy obowiązujący od
  dnia wejścia w życie umowy z zastrzeżeniem pkt 1.6 do dnia 30.06.2025
  r., jednak nie wcześniej niż z dniem przyjęcia Oferty.
  4.2. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt 4.1 oferta samoistnie
  przedłuży się na czas nieokreślony, chyba, że Odbiorca złoży
  oświadczenie o rezygnacji z Oferty, w formie i terminie wskazanych w pkt
  4.8.
  4.3. Sprzedawca w okresie, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2, zastosuje
  ceny energii elektrycznej zawarte w obowiązującej w danym okresie
  sprzedaży, Taryfie dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup
  taryfowych G PGE Obrót S.A. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki z uwzględnieniem 1% upustu od cen energii
  elektrycznej oraz z zastosowaniem stawki opłaty handlowej, która została
  wskazana w Tabeli nr 2.
  4.4. W przypadku zmiany Taryfy PGE Obrót S.A. w okresie
  obowiązywania warunków Oferty, wartość procentowa upustu
  wskazanego w pkt 4.3 nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem, że cena za
  energię elektryczną zostanie przeliczona przez Sprzedawcę na podstawie
  obowiązującej Taryfy PGE Obrót S.A., począwszy od dnia wejścia w życie
  zmienionej Taryfy PGE Obrót S.A.
  4.5. W przypadku braku obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup
  taryfowych G PGE Obrót S.A., zastosowanie będzie miała Taryfa dla
  energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G PGE Obrót S.A.,
  każdorazowo zatwierdzana i przyjęta do stosowania przez Sprzedawcę,
  zastępująca wcześniejszą Taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki. "

  Całośc *indywidualnej? ofery* poniżej, kogo można zainteresować tematem
  oprócz mediów?:  1
  PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
  ,,PRZYSZŁOŚĆ BEZ AWARII. OFERTA PODSTAWOWA". Ed. 2/2022 zatwierdzona w dniu
  20.09.2022 roku
  1. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest Odbiorcom, o których mowa w
  pkt 3.1., którzy w okresie obowiązywania Oferty posiadają lub zawrą z
  PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów,
  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
  Gospodarczy pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 813 02 68 082,
  Kapitał zakładowy: 529 923 900 złotych w całości wpłacony (dalej zwaną
  również Sprzedawcą) Umowy sprzedaży energii elektrycznej i
  świadczenia usług dystrybucji (dalej zwaną Umową kompleksową).
  1.2. Oferta zawiera wysokość oraz warunki stosowania:
  a. cen za energię elektryczną;
  b. stawek opłat handlowych.
  1.3. Ofertę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami, dokonującymi
  zakupu energii elektrycznej na własne potrzeby, stosownie do zakresu
  zawartych Umów kompleksowych.
  1.4. Ustalone w Ofercie ceny i stawki opłat zawierają podatek od
  towarów i usług (VAT), naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  W Tabeli nr 2 podano ceny brutto, zaś w nawiasach ujęte zostały ceny
  netto.
  1.5. Ceny energii i stawki opłaty handlowej ustalone w Ofercie nie
  zawierają opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej. Dla Odbiorców
  posiadających lub zawierających w ramach Oferty Umowy kompleksowe
  opłata za dystrybucję energii elektrycznej zostanie naliczona zgodnie z
  aktualną Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE
  Dystrybucja S.A.
  1.6. W przypadku zawarcia Umowy kompleksowej w związku z
  przyjęciem przez Odbiorcę Oferty, rozpoczęcie sprzedaży energii
  elektrycznej, w ramach Oferty, nastąpi w terminie określonym w umowie
  kompleksowej, zgodnie z zapisami IRiESD właściwego Operatora
  Systemy Dystrybucyjnego (dalej: OSD) i po uprzednim:
  a. przyjęciu Umowy kompleksowej do realizacji przez OSD;
  b. rozpoczęciu świadczenia przez OSD usługi dystrybucji.
  1.7. Celem skorzystania z Oferty Odbiorca zobowiązany jest do złożenia
  Sprzedawcy Oświadczenia o przyjęciu Oferty.
  2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY
  2.1 Oferta obowiązuje w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu obowiązywania
  Oferty przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim.
  3. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW
  3.1. Z niniejszej Oferty mogą skorzystać Odbiorcy, będący
  konsumentami w rozumieniu art. 22? ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), którzy:
  a. będą korzystać z grupy taryfowej G11, G12, G12w, G12n PGE
  Obrót S.A.;
  b. są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;
  c. posiadają lub zawrą z PGE Obrót S.A. Umowę kompleksową na czas
  nie krótszy niż do końca okresu obowiązywania ceny, o którym
  mowa w pkt 4.1 Oferty;
  d. posiadają status nabywcy końcowego w rozumieniu ustawy o
  podatku akcyzowym oraz status odbiorcy końcowego w rozumieniu
  ustawy prawo energetyczne;
  e. nie posiadają przedpłatowego układu pomiarowo - rozliczeniowego;
  f. nie posiadają zaległych zobowiązań wobec przedsiębiorstw
  energetycznych;
  g. nie figurują w żadnym z rejestrów dłużników;
  h. nie są członkiem spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 38
  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 ze zm.) oraz w trakcie obowiązywania
  cen i stawek opłat z niniejszej Oferty nie uzyskają powyższego
  statusu członka spółdzielni energetycznej.
  i. w przypadku gdy Odbiorcy posiadają lub zawrą Umowę
  kompleksową i są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej PGE
  Dystrybucja S.A. złożą Sprzedawcy stosowne oświadczenie o
  uprzednim poinformowaniu ich o wysokości cen energii elektrycznej
  określonych w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy jak
  również o obowiązku Sprzedawcy z urzędu do zapewnienia
  świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia Umowy
  kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z
  Odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
  niekorzystającym z prawa wyboru Sprzedawcy i przyłączonym do
  sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego w koncesji
  Sprzedawcy z urzędu niezbędnego do zawarcia Umowy
  kompleksowej po cenach innych niż wynikających z obowiązującej
  Taryfy Sprzedawcy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup
  taryfowych G.
  3.2 Sprzedawca oferuje Odbiorcom produkty zgodnie z Tabelą nr 1.
  3.3 Odbiorca ma prawo wyboru grupy taryfowej jednostrefowej lub
  grupy wielostrefowej, z zastrzeżeniem, że wybór grupy taryfowej
  wielostrefowej w rozliczeniu ze Sprzedawcą nie jest możliwy jeżeli
  rozliczenie usług dystrybucji prowadzone jest w grupie taryfowej
  jednostrefowej. Pozostałe przypadki wyboru grupy taryfowej
  determinowane są możliwościami zainstalowania układów pomiarowo
  rozliczeniowych.
  3.4 Odbiorca, korzystający z innych ofert promocyjnych Sprzedawcy,
  może skorzystać z niniejszej Oferty w zakresie umowy zawieranej na inny
  punkt poboru energii elektrycznej (dalej PPE) z zastrzeżeniem zdania
  poniższego. Odbiorca może skorzystać z niniejszej Oferty w zakresie
  umowy zawieranej na PPE, dla którego aktualnie ma zastosowanie inna
  oferta promocyjna Sprzedawcy obowiązująca na czas oznaczony, nie
  wcześniej jednak niż 3 miesiące przed zakończeniem okresu korzystania
  z obecnej Oferty promocyjnej Sprzedawcy dla tego samego PPE, przy
  czym okresy korzystania z ofert promocyjnych Sprzedawcy nie mogą
  zachodzić na siebie w ramach tego samego PPE.
  3.5 W przypadku Umów kompleksowych zawartych na czas
  nieokreślony, w okresie wskazanym w pkt 4.1. Oferty, umowy do których
  została przyjęta Oferta przekształcają się w umowy zawarte na czas
  określony. Po upływie okresu obowiązywania Oferty, umowy, o których
  mowa w zdaniu pierwszym, przekształcają się w umowy zawarte na czas
  nieokreślony, chyba że zostanie przyjęta kolejna Oferta Sprzedawcy albo
  umowa zostanie wypowiedziana z zachowaniem terminu wypowiedzenia
  określonego w umowie.
  4. CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. WARUNKI HANDLOWE
  4.1. Odbiorca przystępuje do oferty na okres cenowy obowiązujący od
  dnia wejścia w życie umowy z zastrzeżeniem pkt 1.6 do dnia 30.06.2025
  r., jednak nie wcześniej niż z dniem przyjęcia Oferty.
  4.2. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt 4.1 oferta samoistnie
  przedłuży się na czas nieokreślony, chyba, że Odbiorca złoży
  oświadczenie o rezygnacji z Oferty, w formie i terminie wskazanych w pkt
  4.8.
  4.3. Sprzedawca w okresie, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2, zastosuje
  ceny energii elektrycznej zawarte w obowiązującej w danym okresie
  sprzedaży, Taryfie dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup
  taryfowych G PGE Obrót S.A. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki z uwzględnieniem 1% upustu od cen energii
  elektrycznej oraz z zastosowaniem stawki opłaty handlowej, która została
  wskazana w Tabeli nr 2.
  4.4. W przypadku zmiany Taryfy PGE Obrót S.A. w okresie
  obowiązywania warunków Oferty, wartość procentowa upustu
  wskazanego w pkt 4.3 nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem, że cena za
  energię elektryczną zostanie przeliczona przez Sprzedawcę na podstawie
  obowiązującej Taryfy PGE Obrót S.A., począwszy od dnia wejścia w życie
  zmienionej Taryfy PGE Obrót S.A.
  4.5. W przypadku braku obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup
  taryfowych G PGE Obrót S.A., zastosowanie będzie miała Taryfa dla
  energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G PGE Obrót S.A.,
  każdorazowo zatwierdzana i przyjęta do stosowania przez Sprzedawcę,
  zastępująca wcześniejszą Taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki.
  4.6. W ramach Oferty Odbiorca posiada możliwość zmiany grupy
  taryfowej na inną wskazaną w Ofercie na zasadach określonych w
  Umowie kompleksowej.
  4.7. W ramach Oferty w okresie wskazanym w pkt 4.1 i 4.2 Odbiorcy
  przysługuje prawo do skorzystania z usługi dodatkowej ,,Podstawowa
  pomoc fachowców", która będzie świadczona przez PGE Obrót S.A. z
  wykorzystaniem podwykonawców. Koszt usługi dodatkowej zawarty jest
  w opłacie handlowej.
  4.8. Odbiorcy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji
  z Oferty w terminie od dnia przystąpienia do Oferty do 30 dni przed
  zakończeniem okresu cenowego wskazanego w pkt 4.1, ze skutkiem na
  dzień 30.06.2025 r. Odbiorca może złożyć oświadczenie o rezygnacji z
  Oferty w następujący sposób:
  a. w formie pisemnej poprzez przesłanie dokumentu pocztą na adres
  Sprzedawcy, bądź poprzez złożenie osobiście dokumentu w jednym
  z Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. albo;
  b. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym poprzez przesłanie dokumentu na adres
  Sprzedawcy: s...@g...pl albo;
  c. w formie dokumentowej poprzez przesłanie dokumentu na adres
  Sprzedawcy: s...@g...pl w formie podpisanego skanu
  dokumentu w formacie pdf.
  2
  4.9. Złożenie oświadczenia o rezygnacji Oferty, o którym mowa w pkt
  4.8 na zasadach określonych w Ofercie, skutkuje rezygnacją z warunków
  promocyjnych Oferty bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań, w
  tym zakresie przez Odbiorcę.
  4.10. W przypadku braku złożenia oświadczenia o rezygnacji Oferty, o
  którym mowa w pkt 4.2 i przedłużenia Oferty na czas nieokreślony, w
  takim przypadku Odbiorcy przysługuje prawo do złożenia Oświadczenia o
  rezygnacji z Oferty lub wypowiedzenia Umowy w każdym czasie trwania
  umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Złożenie przez
  odbiorcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będzie
  skutkować naliczeniem kary umownej lub poniesieniem żadnych kosztów
  i odszkodowań, w tym zakresie.
  4.11. Warunki stosowania cen i stawek opłat o których mowa w pkt 4.1 i
  4.2, nie dotyczą cen i stawek opłat za świadczoną usługę dystrybucji
  energii elektrycznej.
  4.12. Sprzedawca zastosuje odpowiedni zestaw warunków cenowych na
  podstawie grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest Odbiorca.
  4.13. Sprzedawca zmieni ceny energii elektrycznej lub stawki opłat, które
  zostały określone w Tabeli nr 2 w przypadku zmiany cen określonych w
  Taryfie wskazanej w pkt 4.3 z zastrzeżeniem pkt 4.4, w tym również w
  przypadku wprowadzenia lub zmiany wysokości stawek opłat handlowych
  jak również w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku
  akcyzowego. W takim przypadku Odbiorcy przysługiwać będzie prawo
  wypowiedzenia umowy bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań
  z tym związanych, na zasadach określonych w umowie. W przypadku
  zmiany Taryfy, o której mowa powyżej zmiana cen energii elektrycznej
  nastąpi z dniem wejścia w życie zmienionej Taryfy.
  4.14. Sprzedawca po dniu 30.06.2025 r. posiada również prawo do
  zmiany wysokości opłaty handlowej lub wypowiedzenia warunków
  niniejszej Oferty z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
  w przypadkach zmiany cen energii elektrycznej notowanej na Towarowej
  Giełdzie Energii S.A., w stosunku do ceny obowiązującej w dniu
  zatwierdzenia Oferty, zwiększenia kosztów usług lub rozwiązania umowy
  z dostawcą na podstawie, której wykonywana jest usługa dodatkowa.
  4.15. W przypadku zmiany wysokości opłaty handlowej, zgodnie z pkt
  4.14 Oferty Odbiorcy przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy
  bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań z tym związanych, na
  zasadach określonych w Umowie kompleksowej.
  4.16. Zasady korzystania z usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców"
  określa Regulamin usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców", stanowiący
  integralną część Oferty dostępny również na stronie internetowej
  Sprzedawcy: www.gkpge.pl.
  4.17. Odbiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Umowy
  kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
  dystrybucji, Regulaminu wykonywania Umów kompleksowych PGE Obrót
  S.A. oraz Regulaminu Usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców", które
  stanowią integralną część Oferty.
  4.18. Odbiorca przystępujący do Oferty na odległość lub poza lokalem
  Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od przyjętej oferty w terminie 14 dni od
  przyjęcia oferty.
  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  5.1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą mają
  zastosowanie odpowiednie zapisy Umowy kompleksowej sprzedaży
  energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, Regulaminu
  wykonywania Umów kompleksowych PGE Obrót S.A. oraz Regulaminu
  usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców".
  5.2. Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi Ofertami, których
  organizatorem jest Sprzedawca.
  Tabela nr 1 Produkty Sprzedawcy dostępne w Ofercie
  Produkt Sprzedawcy
  w grupie taryfowej Strefy czasowe*
  ,,Komfortowa" (G11) Całodobowa
  ,,Elastyczna" (G12) dzień i noc
  ,,Weekendowa" (G12w) dzień i noc z rozszerzoną
  strefą nocną o soboty i niedzielę
  ,,Niedzielna" (G12n) dzień i noc z rozszerzoną
  strefą nocną o niedzielę
  *godziny i dni ustawienia stref czasowych zgodnie z taryfą OSD.
  Tabela nr 2
  Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych
  wyliczone na podstawie Taryfy obowiązującej od 01.03.2022r.
  W tabelach podano stawki brutto uwzględniające podatek VAT. W
  nawiasach zamieszczono stawki netto:
  a) Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych wyliczone
  na podstawie Taryfy aktualnej na dzień zatwierdzenia Oferty obowiązujące
  od 01.10.2022r. do 31.10.2022r. Podatek VAT w wysokości 5%.
  Grupa
  taryfowa
  Cena za energię elektryczną
  w zł/kWh */**
  Opłata handlowa
  zł/m-c *
  Całodobowa Dzienna Nocna
  11,04
  (10,48)
  G11
  0,42516
  (0,40491)

  G12
  0,48524
  (0,46213)
  0,30510
  (0,29057)
  G12w
  0,50176
  (0,47787)
  0,35125
  (0,33452)
  G12n
  0,47308
  (0,45055)
  0,32693
  (0,31136)
  b) Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych wyliczone
  na podstawie Taryfy aktualnej na dzień zatwierdzenia Oferty obowiązujące
  od 01.11.2022r. Podatek VAT w wysokości 23%.
  Grupa
  taryfowa
  Cena za energię elektryczną
  w zł/kWh */ **
  Opłata
  handlowa
  zł/m-c *
  Całodobowa Dzienna Nocna
  12,89
  (10,48)
  G11 0,49804
  (0,40491)
  G12
  0,56842
  (0,46213)
  0,35740
  (0,29057)
  G12w
  0,58778
  (0,47787)
  0,41146
  (0,33452)
  G12n
  0,55418
  (0,45055)
  0,38297
  (0,31136)
  Kod produktowy: 0000015198
  * Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 30.06.2025 r.
  oraz w kolejnym okresie obowiązywania Oferty zgodnie z pkt 4.2 z
  zastrzeżeniem pkt 4.3 i 4.4 Oferty.
  **Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po
  przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej
  do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku,
  gdy ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę, jeżeli jest
  mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół.
  3
  REGULAMIN USŁUGI DODATKOWEJ -
  ,,PODSTAWOWA POMOC FACHOWCÓW"
  DEFINICJE
  Awaria wewnętrznej instalacji elektrycznej - nagłe i niespodziewane
  uszkodzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej, powodujące zaprzestanie
  jej działania lub nieprawidłowość działania;
  Awaria wewnętrznej instalacji gazowej - nagłe i niespodziewane
  uszkodzenie wewnętrznej instalacji gazowej, uniemożliwiające prawidłowe
  korzystanie z tej instalacji, które nie jest spowodowane bezpośrednim
  działaniem człowieka;
  Awaria urządzenia grzewczego i gazowego - nagłe i niespodziewane
  uszkodzenie urządzenia grzewczego i gazowego, uniemożliwiające
  prawidłowe korzystanie z tego urządzenia, które nie jest spowodowane
  bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania
  niezgodnego z instrukcją obsługi;
  Bezpiecznik - zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i
  odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia
  nadmiernego natężenia prądu włącznie z wyłącznikami
  różnicowoprądowymi;
  Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z
  przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i
  dach;
  Budynek mieszkalny - budynek wielorodzinny lub jednorodzinny w
  zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej, przeznaczony na cele
  mieszkalne;
  Centrum Pomocy - centrum przyjmujące zgłoszenia telefoniczne związane
  z uruchomieniem usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców". Centrum Pomocy
  dostępne jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (w tym święta
  państwowe i kościelne), pod numerem telefonu (22) 505 16 91 (opłata jak
  za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora) dla Klientów,
  do którego należy zgłosić zajście awarii, w celu uzyskania pomocy.
  Informacja o numerze telefonu Centrum Pomocy dostępna jest również na
  stronie internetowej www.gkpge.pl;
  Części zamienne - części produkowane zgodnie ze specyfikacjami i
  standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta lub
  wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi
  producenta oraz takie, które są tej samej jakości co części stosowane do
  montażu urządzeń danej marki przez jego producenta;
  Czynności diagnostyczne - wszelkie działania podejmowane przez
  specjalistę, mające na celu wykrycie przyczyny awarii;
  Działania wojenne - działania sił zbrojnych w czasie wojny mające na celu
  rozbicie sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu;
  Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
  dni ustawowo wolnych od pracy;
  Klient - konsument, który dokonuje zakupu energii elektrycznej w grupie
  taryfowej G1x na podstawie zawartej z PGE Obrót S.A. Umowy
  kompleksowej w zakresie Regulaminu umożliwiającego skorzystanie przez
  Klienta z usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców", pobierający energię
  elektryczną na własny użytek w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym
  w pomieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem tego
  gospodarstwa oraz innych obiektach, o których mowa w ww. Regulaminie;
  Lokal mieszkalny - znajdujące się w budynku mieszkalnym wyodrębnione
  pomieszczenie lub pomieszczenia, służące do zaspokajania potrzeb
  mieszkaniowych (z wyłączeniem pomieszczenia garażowego i pomieszczenia
  gospodarczego), stanowiące odrębną nieruchomość albo będące
  przedmiotem własnościowego lub lokatorskiego spółdzielczego prawa do
  lokalu;
  Pomieszczenie garażowe - pomieszczenie przeznaczone do parkowania
  pojazdów mechanicznych; pojęcie obejmuje również pomieszczenie
  garażowe wolnostojące;
  Pomieszczenia gospodarcze - piwnice, schowki, pralnie, suszarnie i inne
  pomieszczenia gospodarcze w budynku mieszkalnym lub poza tym
  budynkiem;
  PPE (Punkt Poboru Energii) - punkt w sieci elektroenergetycznej lub
  adres odbiorcy, pod którym wskazany jest budynek, lub lokal mieszkalny
  (Klienta), w którym produkty energetyczne (energia, usługi dystrybucji,
  moc, itp.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych
  pomiarowych; jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno
  urządzenie pomiarowe to każde z nich jest osobnym PPE; każde PPE posiada
  unikatowy numer identyfikacyjny;
  RP - Rzeczpospolita Polska;
  Usługa ,,Podstawowa pomoc fachowców" - usługa, która świadczona
  jest w przypadku awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej lub
  awarii urządzenia grzewczego i gazowego w PPE;
  Urządzenia grzewcze i gazowe - zasilane paliwem następujące
  urządzenia, które nie są już objęte gwarancją producenta, i nie są starsze
  niż 10 lat: piec centralnego ogrzewania, piec centralnej wody użytkowej,
  przepływowy gazowy podgrzewacz wody użytkowej, gazowy ogrzewacz
  pomieszczeń, kominek gazowy, kuchenka gazowa, kuchenka gazowoelektryczna w
  zakresie dotyczącym gazu;
  Wewnętrzna instalacja elektryczna - układ przewodów i urządzeń
  mający początek w przypadku budynku mieszkalnego, pomieszczenia
  garażowego lub pomieszczenia gospodarczego na złączach kablowych lub
  przyłączach napowietrznych łączących wewnętrzną instalację tego budynku
  lub pomieszczenia z siecią dystrybucyjną, a w przypadku lokalu
  mieszkalnego - rozpoczynająca się w zabezpieczeniach zalicznikowych
  (obwodowych), a kończąca się gniazdami wtykowymi, włącznikami,
  wyłącznikami i wypustami oświetleniowymi;
  Wewnętrzna instalacja gazowa - układ przewodów i urządzeń służących
  do dostarczania paliwa gazowego do PPE, mający początek za kurkiem
  głównym odcinającym dopływ paliwa gazowego do instalacji gazowej,
  usytuowany na przyłączu gazowym w punkcie redukcyjno-pomiarowym z
  wyłączeniem układu pomiarowego, a kończący się przed odbiornikiem
  paliwa gazowego.
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy Regulamin usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców" (dalej
  zwany Regulaminem) określa zasady świadczenia usługi ,,Podstawowa
  pomoc fachowców" i przeznaczony jest dla Klientów, którzy przyjęli Ofertę
  ,,Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa". Ed.2/2022.
  1.2. Usługa ,,Podstawowa pomoc fachowców" świadczona jest za
  pośrednictwem Centrum Pomocy, koszt połączenia jest liczony według
  taryfy operatora.
  1.3. Usługa polega na zorganizowaniu oraz pokryciu kosztów: dojazdu
  fachowca, przeprowadzenia czynności diagnostycznych, robocizny, części
  lub materiałów użytych do naprawy awarii. Obejmuje organizację usług
  następujących fachowców:
  1.3.1.technika urządzeń grzewczych i gazowych - w przypadku awarii
  wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i
  gazowego;
  1.3.2.elektryka - w przypadku awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej.
  1.4. Zorganizowanie usługi następuje w czasie:
  a. nie dłuższym niż 4 godziny, liczonym od zgłoszenia awarii do organizacji
  przyjazdu elektryka;
  b. nie dłuższym niż 24 godziny, liczonym od zgłoszenia awarii do przyjazdu
  technika urządzeń grzewczych.
  1.5.Usługa ,,Podstawowa pomoc fachowców" świadczona jest na terenie RP.
  1.6. Usługa ,,Podstawowa pomoc fachowców" będzie świadczona przez
  fachowców, o ile nie odmówiono dostępu do miejsca, które ma być objęte
  interwencją. Przez odmowę dostępu rozumie się także nieusunięcie przez
  Klienta z miejsca interwencji zwierzęcia, które może stanowić zagrożenie dla
  fachowca oraz inne przeszkody uniemożliwiające lub znacznie utrudniające
  wykonanie usługi.
  1.7. Koszty usługi wymienione w pkt 1.3. odnoszą się do 3 awarii w ciągu
  12 miesięcy, liczonych od dnia przyjęcia Oferty i mogą wynosić:
  a. 500 zł w odniesieniu do jednej awarii do kosztów części i materiałów
  użytych do naprawy i robocizny;
  b. 200 zł w odniesieniu do jednej awarii do kosztów dojazdu, czynności
  diagnostycznych.
  Limit ten odnawiany jest co 12 kolejnych miesięcy w czasie trwania
  Oferty ,,Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa" Ed.2/2022.
  1.8. Korzystanie z usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców" równoznaczne
  jest z akceptacją przez Klienta Regulaminu; Klient zobowiązuje się także do
  przestrzegania określonych w nim zasad.
  2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI
  2.1 Chcąc skorzystać z usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców", Klient
  powinien skontaktować się z Centrum Pomocy, które czynne jest całą dobę,
  przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu (22) 505 16 91 (opłata jak
  za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora).
  2.2. Klient przed podjęciem działań we własnym zakresie powinien
  niezwłocznie po zajściu awarii zawiadomić telefonicznie o tym fakcie
  Centrum Pomocy oraz podać Centrum Pomocy następujące informacje:
  a. imię i nazwisko;
  b. numer PESEL;
  c. adres PPE;
  d. numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy może skontaktować się
  z Klientem;
  e. opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.
  2.3. Centrum Pomocy zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania
  Klienta o planowanym terminie przybycia fachowca, w celu realizacji usługi
  ,,Podstawowa pomoc fachowców".
  2.4. Centrum Pomocy po zorganizowaniu właściwego usługodawcy,
  poinformuje telefonicznie Klienta o planowanym czasie dojazdu fachowca.
  Powyższa informacja zostanie przekazana w czasie nie dłuższym niż 1
  godzina w zakresie usług świadczonych przez elektryka i 4 godziny w
  4
  zakresie usług świadczonych przez technika urządzeń grzewczych i
  gazowych.
  2.5. Centrum Pomocy może nie przekazywać powyższej informacji, jeżeli
  Klient wskaże inny, dogodny dla siebie termin.
  2.6. Usługa będzie świadczona zarówno w dni robocze jak i ustawowo wolne
  od pracy w zakresie usługi fachowca elektryka. W zakresie usług
  świadczonych przez fachowca technika urządzeń grzewczych usługa nie
  będzie świadczona w dni ustawowo wolne od pracy, będzie realizowana w
  pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od
  pracy.
  2.7. Jeżeli ustalony limit wskazany w pkt 1.7 lit. a. niniejszego Regulaminu
  nie wystarcza na pokrycie w całości kosztu wykonania usługi, a Klient nie
  wyraził zgody na pokrycie różnicy między rzeczywistymi kosztami
  wykonania naprawy a kwotą wskazaną w pkt 1.7 lit. a. niniejszego
  Regulaminu wówczas Klientowi zostanie wypłacona w ciągu 30 dni, licząc
  od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, kwota w wysokości
  uwzględniającej wysokość limitu określonego w pkt 1.7 lit. a. niniejszego
  Regulaminu.
  2.8. W przypadku braku dostępności wymaganych nowych części
  zamiennych (oryginalnych lub zamienników) u dostawców na terenie
  Polski, wskazanych przez podmiot realizujący usługę, potrzebnych do
  realizacji zgłoszenia, koszty w zakresie: dojazdu oraz przeprowadzenia
  czynności diagnostycznych pokrywane są przez podmiot realizujący
  usługę.
  2.9. Zwrot kosztów dotyczący części zamiennych, które Klient zakupi we
  własnym zakresie następuje na podstawie faktur VAT lub rachunków i
  dowodów zapłaty, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty limitu
  wskazanego w pkt 1.7 lit. a. niniejszego Regulaminu.
  3. ZAKRES USŁUGI
  3.1. Usługa ,,Podstawowa pomoc fachowców" organizowana jest przez
  podwykonawcę PGE Obrót S.A. obejmuje organizację i pokrycie
  kosztów: dojazdu fachowca, czynności diagnostycznych, robocizny,
  części lub materiałów użytych do naprawy awarii. Usługa obejmuje
  organizację usług fachowców:
  3.1.1. technika urządzeń grzewczych i gazowych - w przypadku awarii
  wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii urządzenia grzewczego i
  gazowego;
  3.1.2. elektryka - w przypadku awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej.
  4. WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU USŁUG LUB USŁUGI POZA ZAKRESEM
  OFERTY
  4.1. Z zakresu usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców" wyłączone są
  awarie, które powstały:
  a. z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Klienta lub osoby
  bliskiej, chyba, że pokrycie kosztów usług odpowiada w danych
  okolicznościach względom słuszności;
  b. w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem
  wyjątkowym, aktami terroryzmu, strajkami lub niepokojami
  społecznymi;
  c. wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych,
  maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pola
  elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego;
  d. w związku z uszkodzeniem, o którym istnieniu Klient wiedział przed
  zawarciem umowy z PGE Obrót S.A., konserwacją instalacji lub Klient
  poniósł koszty bez zgody uzyskanej w Centrum Pomocy.
  4.2.Zakres usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców" nie obejmuje:
  a. awarii za których usunięcie odpowiada Pogotowie Gazowe lub inne
  służby techniczne;
  b. uszkodzeń źródeł światła znajdujących się w urządzeniach grzewczych
  i gazowych, np. piekarnikach;
  c. uszkodzeń instalacji gazowej, za której naprawę lub konserwację
  odpowiada administracja budynku lub inne służby techniczne np.
  usunięcie awarii układu pomiarowego, wymiana układu pomiarowego,
  podłączenie układu pomiarowego, zdjęcie plomb z układu pomiarowego,
  usuwanie awarii na sieci dystrybucyjnej,
  d. uszkodzeń o charakterze estetycznym w tym uszkodzeń obudowy i
  ekranu, które nie zakłócają prawidłowego działania urządzeń
  grzewczych i gazowych;
  e. awarii podziemnych linii instalacji gazowej;
  f. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
  użytkowania, czy przepisami bezpieczeństwa urządzeń grzewczych i
  gazowych: użytkowania, przechowywania, konserwacji;
  g. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją
  użytkowania instalacją, naprawą, przeróbką lub zmianami
  konstrukcyjnymi urządzeń grzewczych i gazowych lub wewnętrznej
  instalacji gazowej;
  h. chemicznego, termicznego lub mechanicznego uszkodzenia urządzeń
  grzewczych i gazowych;
  i. kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do
  wykonania, których zobowiązany jest użytkownik urządzenia
  grzewczego i gazowego we własnym zakresie i na własny koszt;
  j. urządzeń objętych gwarancją producenta;
  k. czynności związane z przeglądem urządzeń grzewczych i gazowych lub
  wewnętrznej instalacji gazowej;
  l. wymiany starych urządzeń gazowych na nowe.
  4.3. Ponadto z zakresu usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców"
  wyłączone są awarie, które powstały w związku:
  a. ze szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego;
  b. ze zdarzeniami powstałymi wskutek systematycznego zawilgocenia
  z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania
  lub kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji
  pomieszczeń, a także kondensacji na powierzchni rur lub ścian
  wilgoci zawartej w powietrzu;
  c. ze zdarzeniami powstałymi z powodu zalania wskutek opadu
  poprzez niezamknięte lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne
  otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał
  do Klienta, chyba, że niedopełnienie tego obowiązku nie miało
  wpływu na zajście awarii;
  d. ze zdarzeniami powstałymi z powodu zalania wskutek opadu
  poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach,
  ściany, balkony, tarasy, okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji
  należał do Klienta, chyba, że niedopełnienie tego obowiązku nie
  miało wpływu na zajście awarii;
  e. ze zdarzeniami powstałymi wskutek pęknięcia rur lub wyposażenia
  instalacyjnego w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy
  spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w
  pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej
  temperatury w pomieszczeniach należał do Klienta, chyba, że
  niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście awarii;
  f. ze zdarzeniami powstałymi wskutek przenikania wód podziemnych;
  g. ze zdarzeniami powstałymi wskutek przemarzania elementów
  konstrukcyjnych budynków mieszkalnych;
  h. z pozostawaniem przez Klienta w stanie nietrzeźwości albo w stanie
  po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających,
  substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
  przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba, że nie miało to
  wpływu na zajście awarii.
  4.4. Z zakresu usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców" wyłączone są
  usługi:
  a. elektryka świadczone w związku z uszkodzeniem żarówek lub
  bezpieczników;
  b. świadczone w związku z uszkodzeniem podziemnych rur instalacji
  kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych lub podziemnych linii
  energetycznych, oraz tych instalacji, za naprawę lub konserwację,
  których odpowiadają administracja budynku, lub właściwe służby
  pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub
  energetycznego;
  c. polegające na konserwacji instalacji;
  d. polegające na zdjęciu plomb i zabezpieczeń na licznikach;
  e. polegające na montażu części, które nie zostały zakupione przez
  fachowca wskazanego przez Centrum Pomocy;
  f. związane z uszkodzeniem:
  - źródeł światła (żarówki, świetlówki, halogeny, LED, ect);
  - zasilaczy, przedłużaczy, transformatorów i listw zasilających;
  - urządzeń elektrycznych;
  - o charakterze estetycznym (np.: zarysowanie, przebarwienie).
  4.5. Z zakresu usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców" wyłączone są
  koszty usług poniesione bez zgody Centrum Pomocy, chyba, że
  skontaktowanie się z Centrum Pomocy nie było możliwe. Jeżeli
  skontaktowanie się telefoniczne z Centrum Pomocy było niemożliwe z
  przyczyn niezależnych od osoby zgłaszającej awarię i naprawa awarii
  została zorganizowana we własnym zakresie, należy poinformować o
  tym fakcie Centrum Pomocy w terminie 7 dni od dnia, kiedy
  skontaktowanie z Centrum Pomocy stało się możliwe. Osoba zgłaszająca
  zobowiązana jest podać przyczynę niemożności skontaktowania się z
  Centrum Pomocy. Koszty usługi zostaną zwrócone na podstawie
  przedłożonych dokumentów potwierdzających fakt zajścia zdarzenia
  i poniesienia tych kosztów. Zwrot kosztów, o którym mowa powyżej,
  następuje na podstawie faktur VAT lub rachunków i dowodów ich
  zapłaty, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów, maksymalnie
  jednak do kwoty limitu odpowiedzialności ustalonego w pkt 1.7.
  niniejszego Regulaminu. Jeżeli usługa ,,Podstawowa pomoc fachowców"
  wykonana zostanie w terminie do odstąpienia od Umowy, o którym
  mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2017r. poz. 683 ze zm.) (dalej: ,,prawa konsumenta") po
  zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 praw
  konsumenta, Klient ponosi w całości koszty wykonania ww. usługi.
  5
  4.6. Z zakresu usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców" wyłączone są
  koszty usług poniesione we własnym zakresie przez Klienta w
  przypadku, gdy Klient odmówił dostępu do miejsca, w którym wystąpiła
  awaria.
  4.7. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Centrum Pomocy
  i usunięciu awarii we własnym zakresie zwrot kosztów, o których mowa
  pkt 4.5. nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez
  Centrum Pomocy zgłoszenia awarii.
  4.8. Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w pkt 4.7. Regulaminu
  okoliczności awarii albo wysokości kosztów podlegających zwrotowi
  okazało się niemożliwe, zwrot kosztów następuje w terminie 14 dni od
  dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
  okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część kosztów
  podlegających zwrotowi zostanie wypłacona w terminie wskazanym w
  pkt 4.7.
  5. OCHRONA DANYCH
  5.1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PGE Obrót S.A.
  i podwykonawców PGE Obrót S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji
  usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców", zgodnie ze stosownym
  oświadczeniem Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6.
  6. OCHRONA DANYCH
  6.1 Usługa ,,Podstawowa pomoc fachowców" jest elementem Oferty
  ,,Przyszłość bez awarii. Oferta podstawowa". Ed.2/2022. Nie są wymagane
  dodatkowe, inne niż wskazane w ww. Ofercie płatności za korzystanie
  z usługi ,,Podstawowa pomoc fachowców". Usługa obowiązuje do dnia
  obowiązywania Oferty.
  7. OCHRONA DANYCH
  7.1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usługi ,,Podstawowa pomoc
  fachowców".
  7.2. Reklamacje należy składać telefonicznie za pośrednictwem Centrum
  Pomocy pod numerem telefonu (22) 505 16 91 (opłata jak za zwykłe
  połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora) lub za pośrednictwem
  infolinii PGE Obrót S.A. pod numerem telefonu 422 222 222 lub w formie
  pisemnej na adres wskazany na fakturze lub na adres e-mail wskazany na
  fakturze.
  7.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty
  wpłynięcia reklamacji.
  7.4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest podać dane
  kontaktowe: numer telefonu, adres do korespondencji lub adres e-mail.
  7.5. Reklamacje dotyczące Cennika Produktu z usługą ,,Podstawowa
  pomoc fachowców" w części dotyczącej energii elektrycznej rozpatrywane
  będą zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w PGE
  Obrót S.A.
  7.6. Centrum Pomocy nie rozpatruje reklamacji w zakresie energii
  elektrycznej.  --
  Tomasz


 • 2. Data: 2022-10-25 07:46:46
  Temat: Re: PGE i ceny energii
  Od: Mateusz Bogusz <m...@o...pl>

  On 04.10.2022 17:13, Tomasz wrote:
  > Poproszę o komentarze dotyczące ewentualnych pułapek:

  Dają 1% upustu w zamian za dodanie opłaty handlowej. Przy zużyciu
  8000kWh/rok wyszło mi że oszczędziłbym...~40zł/rok.

  --
  Pozdrawiam,
  Mateusz Bogusz

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1