eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

projekt dotyczy transpozycji do przepisów ustawy dyrektywy 2014/106/UE; ujednolicenia zasad uzyskiwania dopuszczenia do eksploatacji podsystemów

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3930
  • Data wpłynięcia: 2015-04-28
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
  • data uchwalenia: 2015-09-25
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1741

3930


Druk nr 3930


Warszawa, 27 kwietnia 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Komisja Infrastruktury

INF-020-11-15
Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Infrastruktury
wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym.

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy
został upoważniony poseł Stanisław Lamczyk.Przewodniczący Komisji


(-) Stanisław ŻmijanProjekt
U S T A W A
z dnia …………………………… 2015 r.
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym)
Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1594, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bocznic kolejowych, z wyjątkiem rozdziałów 2b, 5b-8 i 10, art. 23 ust. 3-5, art.
23a-23j, art. 25a-25f oraz art. 25ga-25ta;”;
2)
w art. 4:
a)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) transport wewnątrzzakładowy – transport wykonywany w ramach procesu
produkcji przedsiębiorstwa, w tym na obszarze górniczym – kopalń
odkrywkowych, zwałowisk odpadów, zakładów hutniczych i koksowni, w
trakcie którego pojazdy kolejowe w nim uczestniczące nie wyjeżdżają na linię
kolejową;”,
b)
po pkt 33a dodaje się pkt 33b w brzmieniu:
„33b) procedura weryfikacji WE podsystemu – czynności podejmowane przez
producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiot zamawiający,
wykonawcę modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcę
infrastruktury albo przewoźnika kolejowego, mające na celu wykazanie, że
podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi
interoperacyjności systemu kolei, spełnia wymagania zawarte w

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:
1) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie
przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji
zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury
kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn.
zm.);
2) dyrektywy 2014/106/UE Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającej załączniki V i VI do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we
Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 355 z 12.12.2014, str. 42).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962 oraz
z 2015 r. poz. 200.
– 2 –
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych i może
zostać dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei;”,
c)
pkt 35–35b otrzymują brzmienie:
„35) deklaracja weryfikacji WE podsystemu – oświadczenie producenta albo jego
upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy
modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo
przewoźnika kolejowego, stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność,
że podsystem, który został poddany procedurze weryfikacji WE podsystemu,
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności
systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w odpowiednich przepisach Unii
Europejskiej oraz przepisach krajowych;
35a) pośrednia deklaracja weryfikacji WE podsystemu – oświadczenie producenta
albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego,
wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy
infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną
odpowiedzialność, że podsystem w całości albo w części, na etapie
projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych;
35b) deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika
interoperacyjności – oświadczenie producenta albo jego upoważnionego
przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji,
importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika
kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że składnik
interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi
interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych, lub
potwierdzające, że składnik interoperacyjności jest przydatny do
stosowania;”,
d) pkt 36 otrzymuje brzmienie:
– 3 –
„36) dopuszczenie do eksploatacji – czynności faktyczne i prawne konieczne do
przekazania podsystemu lub pojazdu kolejowego do użytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem;”,
e)
pkt 46 otrzymuje brzmienie:
„46) poważny wypadek – każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub
innym zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei
lub na zarządzanie bezpieczeństwem:
− z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma rannymi
osobami, lub
− powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury
kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez
komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro;”,
f)
po pkt 50 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 51 i 52 w brzmieniu:
„51) europejski korytarz towarowy – korytarz towarowy w rozumieniu art. 2 ust. 2
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z
dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej
ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z
20.10.2010 r. str. 22, z późn. zm.);
52) wstępnie ustalona międzynarodowa trasa pociągu – trasa pociągu, o której
mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej
ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z
20.10.2010 r. str. 22, z późn. zm.).”;
3)
w art. 13:
a)
w ust. 1a po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe, o
których mowa w art. 28m ust. 1;”,
b)
uchyla się ust. 5,
c)
po ust. 7f dodaje się ust. 7g w brzmieniu:
„7g. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1a i 2, może
żądać pomocy technicznej od zarządców, przewoźników kolejowych,
notyfikowanych
jednostek
certyfikujących,
notyfikowanych
jednostek
kontrolujących, notyfikowanych laboratoriów, podmiotów uprawnionych, o
– 4 –
których mowa w art. 23b ust. 1a, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących
zadania, o których mowa w art. 22g ust. 1.”;
4)
w art. 18b ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Certyfikat bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania
bezpieczeństwa, wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest ważny
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla tego samego rodzaju i zakresu działalności
kolejowej.
3. W przypadku przewoźnika kolejowego z innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, który posiada certyfikat, o którym mowa w ust. 2, Prezes UTK wydaje
certyfikat bezpieczeństwa wyłącznie w części sieciowej.”;
5)
w art. 19 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia ruchu
kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej, oraz zasady i
wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów
kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych
zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego
obsługującego bocznicę;”;
6)
w art. 23a:
a)
w ust. 1:
− w pkt 1 uchyla się lit. a,
− po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) na wniosek zarządcy, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta
lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium
Unii Europejskiej, wykonawcy modernizacji lub importera:

− rezerwuje europejski numer pojazdu (EVN) dla nowego lub
modernizowanego pojazdu kolejowego przed wydaniem dla niego
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji,

− nadaje europejski numer pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego
dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestruje go w krajowym rejestrze
pojazdów (NVR);”,
− pkt 2 otrzymuje brzmienie:
strony : [ 1 ] . 2 ... 8

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: