eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

projekt dotyczy doprecyzowania czyim dochodem jest opłata reklamowa uchwalona przez rade gminy dotycząca umieszczanych tablic lub urządzeń reklamowych

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3927
  • Data wpłynięcia: 2015-09-08
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • data uchwalenia: 2015-09-25
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1685

3927


Druk nr 3927


Warszawa, 4 września 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:


- o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Waldy Dzikowskiego.(-) Paweł Arndt; (-) Joanna Bobowska; (-) Jacek Brzezinka; (-) Borys
Budka;
(-) Grażyna
Ciemniak;
(-) Zofia Czernow; (-) Zenon
Durka;
(-) Andrzej
Gałażewski; (-) Rafał Grupiński; (-) Michał
Jaros;
(-) Zbigniew
Konwiński; (-) Joanna Mucha; (-) Killion
Munyama;
(-) Małgorzata
Pępek; (-) Marek Rząsa; (-) Krystyna
Skowrońska; (-) Wiesław Suchowiejko; (-) Bożena Szydłowska; (-) Iwona
Śledzińska-Katarasińska; (-) Łukasz Tusk; (-) Mariusz Witczak; (-) Ewa
Wolak.
Projekt

Ustawa
z dnia ……………….. 2015 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) średnik
zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) reklamowej ”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.

Uzasadnienie

W dniu 11 września 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.
U. poz. 774), która między innymi dokonuje zmian w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych wprowadzając możliwość uchwalania przez rady gmin opłaty reklamowej od
umieszczanych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
W powołanej wyżej ustawie nie określono jednak, czyim dochodem jest opłata
reklamowa. Biorąc pod uwagę, że celem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu było uchwalenie przepisów wprowadzających
nową opłatę wpisującą się w system podatkowych opłat lokalnych stanowiących dochód gmin
oraz w celu usunięcia wątpliwości, czyim dochodem będą wpływy z opłaty reklamowej,
został przygotowany projekt nowelizacji przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Projekt nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

strony : [ 1 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: