eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

projekt dotyczy wprowadzenia zwolnienia KGHM z podatku od wydobycia miedzi i srebra

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3886
  • Data wpłynięcia: 2015-07-29
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3886


Druk nr 3886


Warszawa, 29 lipca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o podatku od
wydobycia niektórych kopalin.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Elżbietę Witek.


(-) Adam Abramowicz; (-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar
Andzel;
(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk;
(-) Jan Krzysztof
Ardanowski;
(-) Marek Ast; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr
Babinetz;
(-) Barbara
Bartuś; (-) Dariusz Bąk; (-) Włodzimierz
Bernacki; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Mariusz Błaszczak; (-) Antoni
Błądek; (-) Jacek Bogucki; (-) Joachim Brudziński; (-) Zbigniew
Chmielowiec; (-) Przemysław Czarnecki; (-) Witold Czarnecki; (-) Piotr
Krzysztof Ćwik; (-) Jan Dziedziczak; (-) Jacek Falfus; (-) Małgorzata
Gosiewska;
(-) Artur Górski; (-) Czesław
Hoc;
(-) Michał
Jach;
(-) Wiesław
Janczyk; (-) Wojciech Jasiński; (-) Krzysztof
Jurgiel; (-) Jarosław Kaczyński; (-) Mariusz Kamiński; (-) Sławomir
Kłosowski; (-) Robert Kołakowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Bartosz
Kownacki; (-) Maks Kraczkowski; (-) Leonard Krasulski; (-) Piotr
Król;
(-) Elżbieta
Kruk;
(-) Marek
Kuchciński;
(-) Marek
Kwitek;
(-) Tomasz Latos; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Adam
Lipiński; (-) Marek Łatas; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Antoni
Macierewicz;
(-) Ewa Malik; (-) Gabriela
Masłowska; (-) Marcin
Mastalerek;
(-) Jerzy Materna; (-) Maria Nowak; (-) Halina
Olendzka;
(-) Jacek Osuch; (-) Anna Paluch; (-) Stanisław
Piotrowicz; (-) Marek Polak; (-) Piotr Polak; (-) Piotr Pyzik; (-) Elżbieta
Rafalska;
(-) Bogdan
Rzońca;
(-) Jerzy
Sądel;
(-) Grzegorz
Schreiber; (-) Andrzej Smirnow; (-) Czesław Sobierajski; (-) Krzysztof
Sońta;
(-) Marek Suski; (-) Krzysztof Szczerski; (-) Jolanta
Szczypińska; (-) Andrzej Szlachta; (-) Jerzy Szmit; (-) Stanisław
Szwed;
(-) Beata
Szydło;
(-) Jacek
Świat;
(-) Krzysztof
Tchórzewski;
(-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Grzegorz
Tobiszowski;
(-) Jan Warzecha; (-) Elżbieta
Witek;
(-) Michał
Wojtkiewicz; (-) Sławomir Zawiślak; (-) Jarosław Zieliński; (-) Maria
Zuba; (-) Wojciech Zubowski; (-) Jerzy Żyżyński.
Projekt
Ustawa
z dnia …
o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Art. 1.
W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2012
r., poz. 362 z późn. zm.) w art. 25:
1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1;
2) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. zwalnia się od podatku
wydobycie miedzi oraz srebra, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie
Podatek od wydobycia niektórych kopalin jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia
2012 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od
wydobycia niektórych kopalin. Już przy samym jego wprowadzaniu podatek ten wzbudził
wiele kontrowersji, m.in. ze względu na ekspresowy tryb jego uchwalenia.
Celem złożenia przedmiotowego projektu ustawy jest urzeczywistnienie stanowiska
parlamentarzystów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wyrażających
stanowczy i kategoryczny sprzeciw wobec kształtu uchwalonej ustawy o podatku od
wydobycia niektórych kopalin. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawiali negatywną
opinię co do przedmiotowego projektu już podczas prac legislacyjnych nad ustawą w Sejmie
– składając wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Natomiast już po
uchwaleniu ustawy głosami posłów PO-PSL, został złożony do Trybunału Konstytucyjnego
wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych
kopalin wskazano, iż projektowany podatek ma na celu uchwycenie nadzwyczajnych zysków
podmiotów wydobywających miedź oraz srebro. Zgodnie z ustawą podatnikiem podatku jest
podmiot dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Warto zauważyć, że obecnie w Polsce jedynym takim podmiotem jest KGHM
Polska Miedź S.A.
W ocenie wnioskodawców podatek od wydobycia niektórych kopalin może naruszać
zasadę proporcjonalności, prowadzić do nadmiernej ingerencji w prawo własności i w
swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin może łamać zasadę równości
opodatkowania. Ustawa nie traktuje równo podatników, gdyż spośród podmiotów
wydobywających różne kopaliny, a także spośród podmiotów wydobywających rudy metali
lub rudy metali nieżelaznych opodatkowano wybiórczo i arbitralnie tylko te, które
wydobywają miedź i srebro.
Opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra wprowadzone w Polsce ustawą z dnia 2
maja 2012 r. spowodowało zasilenie budżetu państwa przez KGHM kwotą ok. 4,5 mld PLN.
W latach 2012-2014 KGHM odprowadził w postaci podatków, opłat i należności do budżetu
państwa i samorządów w sumie ok. 17 mld PLN. Warto zauważyć, że podatnik - KGHM S.A.
- zobowiązany jest odprowadzać podatek od wydobycia niektórych kopalin bez względu na
osiągany wynik finansowy, czyli także w przypadku wytwarzania straty, niezależnie czy
uzyskuje wspomniane w uzasadnieniu do ustawy „nadzwyczajne zyski podmiotów.
Wprowadzony podatek w sposób drastyczny wpływa na gwałtowny spadek
rentowności działalności funkcjonujących kopalń w KGHM, a także na ocenę opłacalności
nowych inwestycji w sektorze wydobywczym miedzi i srebra w Polsce. Zaniechanie lub
opóźnienie inwestycji pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje gospodarcze, których
zasięg nie ogranicza się wyłącznie do KGHM Polska Miedź S.A. czy do województwa
dolnośląskiego. Jego skutki, poprzez powiązania KGHM z resztą gospodarki, mogą być
odczuwalne również w wielu innych sektorach.
Wprowadzenie podatku od kopalin doprowadziło do istotnego zmniejszenia
przepływów z działalności KGHM. Z tego powodu finansowanie inwestycji wymaga
pozyskiwania przez spółkę finansowania zewnętrznego. Zgodnie z prognozą koncernu, przy
obowiązującej formule przedmiotowego podatku, łączna wartość zadłużenia KGHM ma
wzrastać aż do lat 2017-2018, kiedy może osiągnąć ok. 12,5 mld PLN. W efekcie podatek od
kopalin w obecnej formie stawia pod znakiem zapytania szereg projektów inwestycyjnych
KGHM Polska Miedź S.A. Brak inwestycji w nowe kopalnie i rozwój koniecznej
infrastruktury oznacza stopniowy spadek wydobycia miedzi i srebra z powodu wyczerpania
eksploatowanych złóż, aż do całkowitego zakończenia wydobycia, i to w bardzo krótkim
czasie.
Jako najważniejszy skutek wprowadzenia podatku trzeba wskazać spadek o
kilkadziesiąt procent rentowności działalności KGHM Polska Miedź S.A.
W dokumencie Rady Ministrów z kwietnia 2014 r. pt. Wpływ podatku od wydobycia
niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych
można przeczytać, że, jak informuje KGHM, podatek od wydobycia niektórych kopalin
obniżył w 2012 r. rentowność OZG/Lubin z 30,59 proc. do 19,46 proc., rentowność
OZG/Polkowice-Sieroszowice z 43,51 proc. do 35,14 proc., natomiast rentowność
OZG/Rudna z 48,34 proc. do 34,89 proc. Ogółem rentowność kopalni KGHM obniżyła się
według spółki w 2012 r. z 43,58 proc. do 32,47 proc. Odnośnie do 2013 r., wprowadzenie
podatku od wydobycia niektórych kopalin spowodowało obniżenie rentowności OZG/Lubin z
21,51 proc. do 6,91 proc., rentowności OZG/Polkowice-Sieroszowice z 35,42 proc. do 20,74
proc., natomiast rentowności OZG/Rudna z 43,39 proc. do 28,73 proc. Ogółem rentowność
kopalni KGHM obniżyła się wg Spółki w 2013 r. z 36,75 proc. do 22,10 proc.
Warto wskazać, że podatek od kopalin nie stanowi dla KGHM kosztu uzyskania
przychodu, a tym samym spółka jest opodatkowana niejako „podwójnie”. W następstwie
strony : [ 1 ] . 2

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: