eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

projekt dotyczy wprowadzenia zasady kadencyjności stanowisk funkcyjnych prezesów Sądu Najwyższego kierujących praca poszczególnych izb Sądu Najwyższego; wprowadzenia zmiany gwarantującej, że sędzia zajmujący stanowisko po ukończeniu 70. roku życia nie może pełnić w Sądzie Najwyższym stanowisk funkcyjnych, takich jak Prezes Sądu Najwyższego, kierujący izbą i przewodniczący kierujący wydziałem izby Sądu Najwyższego

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3325
  • Data wpłynięcia: 2015-02-25
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
  • data uchwalenia: 2015-06-12
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1167

3325


Druk nr 3325


Warszawa, 19 lutego 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Komisja Sprawiedliwości i Praw

Człowieka
SPC-020-4/15
Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Sprawiedliwości
i Praw Człowieka wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy
został upoważniony poseł Borys Budka.Przewodnicząca Komisji


(-) Stanisława PrządkaProjekt
USTAWA
z dnia 2015 r.
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 499 oraz z 2014 r. poz. 504) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 13 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje na wniosek Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
pięcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym.”;
2) art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia
zaświadczenia, o których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie
dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska
Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może
w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie
oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.”.
Art. 2. Powołanie na podstawie przepisów dotychczasowych na stanowiska Prezesów
Sądu Najwyższego ustaje z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, chyba że wcześniej nastąpiło odwołanie z dotychczas
zajmowanego stanowiska.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie
Celem projektowanych w ustawie o Sądzie Najwyższym zmian jest wprowadzenie
zasady kadencyjności stanowisk funkcyjnych prezesów Sądu Najwyższego
kierujących pracą poszczególnych izb Sądu Najwyższego. W aktualnym stanie
prawnym są to stanowiska niekadencyjne, w przeciwieństwie do stanowiska
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, powoływanego na sześcioletnią kadencję.
Należy zauważyć, że zasada kadencyjności obowiązuje w sądownictwie
administracyjnym,
w
tym
w
Naczelnym
Sądzie
Administracyjnym
oraz w administracji publicznej.
Uzasadniając wprowadzenie kadencyjności stanowisk funkcyjnych warto przytoczyć
pogląd wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 15
lipca 2009 r. (w sprawie K 64/07), że zagadnienie kadencyjności organu zawsze jest
związane z problemem przeciwdziałania naturalnej tendencji do absolutyzacji
posiadanej władzy, gdyż ma utrudniać jej monopolizację. W tym celu dąży się do tego,
aby stworzyć prawne możliwości zastępowania jednych piastunów władzy innymi nie
tylko w razie śmierci lub wystąpienia okoliczności zmuszającej do odebrania mandatu.
Ponadto proponuje się wprowadzenie w ustawie o Sądzie Najwyższym zmiany
mającej na celu zagwarantowanie, że sędzia zajmujący stanowisko po ukończeniu 70.
roku życia nie może pełnić w Sądzie Najwyższym stanowisk funkcyjnych, takich jak
Prezes Sądu Najwyższego, kierujący izbą i przewodniczący kierujący wydziałem izby
Sądu Najwyższego. Chodzi o to, aby wydłużenie okresu pełnienia stanowiska sędziego
Sądu Najwyższego obejmowało wyłącznie czynności orzecznicze, a nie czynności
zarządzające związane z pełnioną funkcją.
Wprowadzając zasadę kadencyjności stanowisk funkcyjnych w Sądzie Najwyższym
zaproponowano przepis przejściowy przewidujący kontynuację dotychczas
zajmowanych niekadencyjnych stanowisk przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.
Projektowane
zmiany nie
wymagają wyznaczenia dłuższego okresu
przygotowawczego do ich wdrożenia, wobec tego proponuje się, aby projektowana
ustawa weszła w życie w najkrótszym, możliwym terminie.
Projektowane regulacje nie będą oddziaływały na budżet państwa ani na budżety
jednostek samorządu terytorialnego, jak również nie wpłyną na rynek pracy.
Materia projektu nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
strony : [ 1 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: