eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

2013-06-27 10:08

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego © Sergey Nivens - Fotolia.com

Zgodnie z art.93 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej „Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej »przedstawicielstwami«”. Wedle stanowiska doktryny, przedstawicielstwo jest to twór, który nie posiada zdolności prawnej, sądowej oraz upadłościowej, a także jest niesamodzielne pod względem majątkowym. Co więcej, jest ono również prawnie podporządkowaną w całym zakresie swojej działalności jednostką organizacyjną przedsiębiorcy zagranicznego. Zdaniem wielu, jest więc de facto biurem przedstawiciela przedsiębiorcy zagranicznego.

Przeczytaj także: Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Zakres działalności przedstawicielstwa jest stosunkowo wąski. W odróżnieniu od oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego (pełny zakres działalności przedsiębiorcy zagranicznego), obejmuje on wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Jak utworzyć przedstawicielstwo?

Celem utworzenia przedstawicielstwa konieczne jest dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Obowiązek ten nie dotyczy jednak banków oraz instytucji kredytowych. Wpisu dokonuje się za odpowiednim wnioskiem – sporządzonym w języku polskim.

fot. Sergey Nivens - Fotolia.com

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Zakres działalności przedstawicielstwa jest stosunkowo wąski. W odróżnieniu od oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego (pełny zakres działalności przedsiębiorcy zagranicznego), obejmuje on wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.


Wniosek taki zawierać powinien:
  • nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
  • przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
  • imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
  • adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa.
Ponadto, do składanego wniosku należy również dołączyć:
  • urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
  • uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 1, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.
Jeżeli powyższe dokumenty sporządzone będą w języku obcym, konieczne stanie się również poddanie ich tłumaczeniu (tłumacz przysięgły).

Prawidłowe złożenie ww. wniosku skutkuje dokonaniem wpisu i otrzymaniem zaświadczenie o wpisie przez wnioskodawcę. Prowadząc przedstawicielstwo, należy pamiętać, że zgodnie z art.100 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany:
  • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”;
  • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim;
  • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97 ww. ustawy, oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.
Na sam koniec pamiętajmy, że przedstawicielstwo nie jest oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego. Podstawowe różnice pomiędzy ww. podmiotami kryją się w zakresie ich samodzielności oraz rodzaju prowadzonej przez nich działalności.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: