eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zasiłek dla bezrobotnych dla członka spółdzielni rolniczej

Zasiłek dla bezrobotnych dla członka spółdzielni rolniczej

2011-05-20 12:49

Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych podlegają ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych (tj. spółdzielnie opłacają za nich składki ZUS). Za członków tych opłacane są także składki na Fundusz Pracy (za wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe).

Przeczytaj także: Czy przedsiębiorca może mieć status bezrobotnego?

Pytanie: Czy w przypadku likwidacji, ew. upadłości spółdzielni, członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a następnie do świadczenia przedemerytalnego? Kryterium stażowe i wiek są spełnione.

Odpowiedź: Członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej rozwiązanej w wyniku upadłości ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli nie będzie jednak pracownikiem, nie będzie mu przysługiwać świadczenie przedemerytalne.

1. Były członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej może nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych…

Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych podlegają ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych (tj. spółdzielnie opłacają za nich składki ZUS). Za członków tych opłacane są także składki na Fundusz Pracy (za wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe).

Przysługują im także zasiłki dla bezrobotnych, pod warunkiem, że:
  • nie ma dla nich propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, wykonywali pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. …ale nie przysługuje mu prawo do świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne przysługuje natomiast osobie określonej w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Osoby wskazane w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych to byli pracownicy albo osoby prowadzące pozarolniczą działalność zakończoną wskutek upadłości.

Pomiędzy członkiem spółdzielni rolniczej a spółdzielnią nie zachodzi odrębny od stosunku członkostwa stosunek pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2000 r., I CKN 311/00, LEX nr 52413). Tym samym należy uznać, że były członek spółdzielni rolniczej nie może nabyć prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Podstawa prawna:
  • art. 71 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. f, art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415),
  • art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2004 r. nr 120, poz. 1252).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: