eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Nowelizacja prawa zamówień publicznych: zwrot wadium

Nowelizacja prawa zamówień publicznych: zwrot wadium

2010-03-24 13:17

Czy nowelizacja prawa zamówień publicznych wpłynie na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorców? Na przełomie lat 2009 i 2010, w związku z nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 5 listopada 2009 r. oraz z dnia 2 grudnia 2009 r., dokonano zmian w instytucji wadium, a w szczególności w uregulowaniach dotyczących jego zwrotu oraz zatrzymania.

Przeczytaj także: Kiedy zwrot wpłaconego wadium?

Rola, jaką pełni wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest dość istotna, zwłaszcza z punktu widzenia zamawiającego. Przede wszystkim otrzymane wadium zwiększa pewność, że zostanie podpisana umowa o wykonanie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem postępowania przez wykonawcę, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą. Nad wykonawcą ciąży bowiem groźba przepadku wniesionego wadium, jako pewnego rodzaju formy zryczałtowanego odszkodowania za niewywiązanie się ze zobowiązań wobec zamawiającego. Dzięki wprowadzeniu wadium zamawiający może oczekiwać, że złożone oferty wykonawców, będą przemyślane i oparte na analizie finansowej. Wadium wprowadza również swoisty cenzus majątkowy wobec wykonawców, w pewnym stopniu potwierdza ich wiarygodność finansową.

Obowiązek ustanowienia wadium przez zamawiającego określa art. 45 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) – dalej „ustawa PZP”. Powołany przepis przewiduje zarówno obligatoryjne ustanawianie wadium – w sytuacji, w której wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, jak również fakultatywne, zależne od woli zamawiającego, jeżeli wartość zamówienia nie przekroczy progów unijnych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Obowiązująca od 22 grudnia 2009 r. nowelizacja prawa zamówień publicznych zmieniła w znaczący sposób uregulowania związane ze zwrotem wadium. Druga nowelizacja, obowiązująca od 29 stycznia 2010 r. dostosowała zaś przepis art. 46 ust. 3 ustawy PZP do nowego systemu środków ochrony prawnej. W wyniku zmian, przyspieszony został termin zwrotu wadium. W przypadku wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze, na mocy dotychczasowych przepisów wadium było przetrzymywane przez zamawiających aż do chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 46 ustawy PZP, zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o jakim mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń (wymienionych w przepisie art. 25 ust. 1 ustawy PZP) lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wyjątek dotyczy też wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Temu ostatniemu bowiem zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli było ono wymagane. Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium spoczywa również na zamawiającym w sytuacji, kiedy wnioskuje o to wykonawca, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jest to zatem istotna zmiana, wobec poprzednio obowiązującej regulacji, przewidującej obowiązek zwrotu wadium przez zamawiającego dopiero w sytuacjach, w których upłynął termin związania ofertą, zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy lub też, gdy zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty (zniesione drugą nowelizacją) zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Pamiętać należy, iż zgodnie z przepisem art. 45 ust. 4 ustawy PZP, kwota wadium może być określona w wysokości do 3% wartości zamówienia, nierzadko więc wadium wynosi nawet kilkaset tysięcy złotych. Są to zatem kwoty, które nie pozostają bez znaczenia dla przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kierunek zmian, który obrał polski ustawodawca jest więc słuszny. Skrócenie terminu zwrotu wadium niewątpliwie korzystnie wpłynie na płynność finansową uczestników postępowania, eliminując zbędne zamrażanie środków przez zamawiających. Zwiększy też (zwłaszcza w przypadku wykonawców dysponujących mniejszym kapitałem) możliwość częstszego udziału w postępowaniach inicjowanych przez różne podmioty i ubiegania się o inne zamówienia.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: