eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Pracownik tymczasowy a świadectwo pracy

Pracownik tymczasowy a świadectwo pracy

2010-02-18 12:38

"Właściwym" pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, na której barkach spoczywają obowiązki w zakresie m.in. wypłacania wszelkich świadczeń ze stosunku pracy, prowadzenia akt osobowych, ubezpieczenia społecznego. Od 24 stycznia 2010 r. przepisy w zakresie pracy tymczasowej uległy zmianie. Na mocy nowelizacji wprowadzone zostały regulacje dotyczące wydawania świadectw pracy, które traktują tą kwestię w sposób odmienny niż wynika to z Kodeksu pracy.

Przeczytaj także: Praca tymczasowa: urlop na żądanie po pół roku

Na mocy ustawy z 23 października 2009 r.(Dz. U. Nr 221, poz. 1737) o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ustawodawca wprowadził do treści aktu art. 18a oraz 18b, które w całości poświęcone są zagadnieniom związanym z wydaniem pracownikowi tymczasowemu niezwykle ważnego dokumentu, którym jest świadectwo pracy. Przyjrzyjmy się zatem, jakie zasady zostały wprowadzone.

Zgodnie z art. 18a ustawy, agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest wydać pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, które zostały nawiązane w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.

W przypadku, gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jeżeli wydanie dokumentu w tych terminach stanie się z jakiś powodów niemożliwe, agencja pracy ma 7 dni na przesłanie lub doręczenie go pracownikowi tymczasowemu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby świadectwo trafiło nie do samego zainteresowanego, ale do osoby, która została uprawniona do odebrania świadectwa pracy.

Z powyższego wynika zatem, że agencja jest- co do zasady- zobligowana do wydania jednego, zbiorczego świadectwa pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik tymczasowy nie jest w stanie uzyskać dokumentu poświadczającego zatrudnienie wcześniej niż wynika to z przedstawionych wcześniej przepisów.

Otóż, w myśl dodanego art. 18b, pracownik tymczasowy może w każdym czasie domagać się wydania mu przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Żądany dokument może dotyczyć okresu zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub też łącznego okresu zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę.

Na sprostanie żądaniu w zakresie wcześniejszego wydania świadectwa pracy przysługuje agencji siedmiodniowy termin, liczony od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli jednak przekazanie dokumentu w tym terminie nie jest możliwe, to agencja zyskuje kolejne 7 dni na jego doręczenie lub przesłanie. Maksymalny okres, w którym należy wywiązać się z żądania pracownika tymczasowego wynosi zatem 14 dni.

Przy okazji poruszanego tu zagadnienia warto przypomnieć, że kwestie związane z treścią świadectwa pracy wynikają zarówno z przepisów Kodeksu pracy (art. 97 § 2), jak i z rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 ze zm.).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: