eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przywrócenie do pracy niezależnie od wniesienia kasacji?

Przywrócenie do pracy niezależnie od wniesienia kasacji?

2009-11-28 00:44

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracownik odwołał się do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Sąd rejonowy wydał wyrok przywracający go do pracy. Natomiast sąd okręgowy oddalił apelację, którą w tej sprawie wniósł pracodawca. Pracownik w ustawowo przewidzianym terminie zgłosił gotowość do podjęcia pracy, ale szef odmówił wykonania wyroku, twierdząc, że nie musi tego robić, ponieważ zamierza wnieść kasację. Czy miał prawo postąpić w ten sposób?

Przeczytaj także: Przywrócenie do pracy: inne zatrudnienie nie wadzi

Ponowne zatrudnienie pracownika, który zgłosił się do pracy w wyniku wyroku przywracającego, jest obowiązkiem pracodawcy. Jedynym warunkiem, który musi spełnić przywrócony pracownik jest zgłoszenie- w ciągu 7 dni od przywrócenia- gotowości do podjęcia pracy (por art. 48 § 1 K.p.). Siedmiodniowy termin rozpoczyna swój bieg od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu o pracy. Warto podkreślić, że jest to termin prawa materialnego, co w praktyce oznacza, że nie znajdują do niego zastosowania przepisy dotyczące przywrócenia terminu z art. 168- 172 K.p.c.

Zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy pracownik może dokonać poprzez każde zachowania, które w wystarczający sposób objawia zamiar kontynuacji reaktywowanego zatrudnienia (por. wyrok SN z 12 listopada 2003 r., I PK 524/02, OSNP 2004, Nr 20, poz. 347).

W omawianym przypadku wszystko zatem przebiegło w zgodzie z ustawowymi wymogami- w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy przez sąd pracownik w sposób niepozostawiający wątpliwości zgłosił pracodawcy chęć ponownego podjęcia zatrudnienia. Szef miał więc obowiązek przywrócić go do pracy. Powołanie się na zamiar wniesienia skargi kasacyjnej nie stanowiło argumentu, który pozwalał odmówić wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego. Dlaczego?

Otóż, należy pamiętać, że skoro apelacja od wyroku sądu rejonowego została oddalona, to wyrok ten stał się prawomocny. Fakt, że pracodawca zamierzał wnieść kasację nic tu nie zmieniał. Przy okazji warto również przypomnieć, że skarga kasacyjna nie w każdym przypadku jest dopuszczalna- nie przysługuje ona bowiem w sprawach o prawa majątkowe z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 10 tys. zł (por. art. 3982 K.p.c.).

Reasumując, postępowanie pracodawcy było ze wszech miar nieprawidłowe. Po pierwsze, wyrok przywracający do pracy był prawomocny. Po wtóre, pracownik dotrzymał ustawowego terminu na zgłoszenie gotowości do podjęcia obowiązków wynikających z reaktywowanego stosunku pracy. Szef nie miał zatem podstaw do odmowy w zakresie ponownego zatrudnienia podwładnego.

WAŻNE!

Niedopełnienie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika, który zgłosił gotowość do pracy w wyniku przywrócenia do pracy, powoduje dla pracodawcy odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika (por. art. 282 § 2 K.p.), jak również odpowiedzialność karno- sądową (por. art. 218 § 2 K.k.).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: