eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Unijne reguły konkurencji

Unijne reguły konkurencji

2009-09-21 12:07

W dniu 10 września 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej "ETS") wydał wyrok w którym wskazał, że zgodnie z unijnymi regułami konkurencji sprzeczne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw oraz tzw. praktyki uzgodnione, które choćby w sposób pośredni mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi i których celem bądź skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku.

Przeczytaj także: KPP: małe sklepy zagrożone

W podniesionej sprawie Komisja Europejska nałożyła ponad 20 – milionową karę na spółki należące do lidera na światowym rynku witaminy z grupy B4 – przedsiębiorcę Akzo Nobel. Zdaniem Komisji spółki uczestniczyły w kartelu ustalającym ceny, dzielącym rynek i dopuszczającym się innych zakazanych czynności, godzących w prawo konkurencji WE. Ukarane spółki wniosły odwołanie do sądu I instancji, który również nie przychylił się do stanowiska przedsiębiorstwa w sprawie. Skarga wpłynęła więc do ETS.

Argumentacja spółki przytoczona w skardze oparta była na zarzucie błędnego przypisania przez Komisję solidarnej odpowiedzialności wspomnianej Akzo Nobel - czyli spółki matki, utrzymując, że stuprocentowy udział kapitałowy w spółkach zależnych nie jest podstawą wystarczającą, by zarzucać przedsiębiorstwu Akzo Nobel udział w zmowie antykonkurencyjnej.

Naszym zdaniem w podniesionej sprawie na niekorzyść skarżącego wpływa domniemanie prawne stanowiące, iż gdy spółka matka ma całość kapitału spółki lub spółek zależnych, domniemywa się, że wywiera ona dominujący wpływ na zachowanie spółek – córek, czyli spółek zależnych grupy Akzo Nobel. Dla obalenia wskazanego domniemania, jak wskazuje dotychczasowa linia orzecznicza ETS, nie jest wystarczające wykazanie odrębności osobowości prawnych spółek zależnych.

W ocenie ETS wspólnotowe prawo konkurencji dotyczy także podmiotów składających się z kilku jednostek. Odpowiednio – jeśli narusza przepisy antykonkurencyjne, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność .

Konkludując w opinii Kancelarii spółka dominująca i spółki zależne stanowią jedną jednostkę organizacyjną, a tym samym tworzą jedno przedsiębiorstwo, na co potwierdzenie możemy znaleźć w art. 81 TWE, a także w uzasadnieniu wskazanego wyroku ETS. W związku z tym w obowiązku Komisji nakładającej grzywnę nie leży z pewnością ustalanie bezpośredniego zaangażowania spółki matki w zakazaną przez unijne reguły konkurencji zmowę. Warto zaznaczyć, że wyrok – jako źródło prawa europejskiego – wiąże również polskie sądy, co będzie miało doniosłe znaczenie dla praktyki procesowej.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: