eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Ustawa o KRS: nowe obowiązki dla spółek

Ustawa o KRS: nowe obowiązki dla spółek

2018-06-04 00:20

Ustawa o KRS: nowe obowiązki dla spółek

Nowe obowiązki dla spółek w ustawie o KRS © Production Perig - Fotolia.com

W dniu 15.03.2018 r. weszła w życie ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398). Obok elektronicznych sprawozdań finansowych ustawa wprowadziła kolejną nowość – nałożyła na spółki obowiązki w zakresie przekazywania sądowi rejestrowemu adresów określonych kategorii osób.

Przeczytaj także: Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Obowiązek zgłaszania adresów osób reprezentujących spółkę wraz z oświadczeniem o zgodzie na powołanie


Zgodnie z nowym art. 19a ust. 5 UKRS, do wniosku o wpis do rejestru osób reprezentujących podmiot (członków zarządu), likwidatorów oraz prokurentów należy dołączyć oświadczenie takich osób o wyrażeniu zgody na powołanie, oraz wskazać ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Spółki figurujące w rejestrze mają obowiązek złożyć takie oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem składanym do sądu rejestrowego, jednak nie później niż 18 miesięcy od wejścia zmiany UKRS w życie (tj. do 15 września 2019 r.), chyba, że dane adresy do doręczeń znajdują się w aktach rejestrowych.

Ponadto, zgodnie z art. 19a ust. 5b UKRS, każdą zmianę adresu do doręczeń osób wskazanych w ust. 5 należy przedstawić sądowi rejestrowemu wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie sądowej. Zgłoszenia mogą być składane przez podmiot wpisany do KRS lub przez osoby, które są zobowiązane do przekazywania i aktualizowania swoich adresów do doręczeń.

Obowiązek zgłaszania adresów osób uprawnionych do powołania zarządu


Nowy przepis art. 19a ust. 5d UKRS wprowadził obowiązek złożenia listy obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna (np. spółka zagraniczna), należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

fot. Production Perig - Fotolia.com

Nowe obowiązki dla spółek w ustawie o KRS

Ustawa nałożyła na spółki obowiązki w zakresie przekazywania sądowi rejestrowemu adresów określonych kategorii osób.


Spółki figurujące w rejestrze mają obowiązek złożyć taką listę przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, jednakże nie później niż 18 miesięcy od momentu wejścia w życie zmian UKRS (tj. do 15 września 2019 r.)

Również w tym przypadku każdą zmianę adresu do doręczeń osób wskazanych w ust. 5d należy przedstawić sądowi rejestrowemu wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie sądowej. Zgłoszenia mogą być składane przez podmiot wpisany do KRS lub przez osoby, które są zobowiązane do przekazywania i aktualizowania swoich adresów do doręczeń.

Podsumowanie


W uzasadnieniu do projektu ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398) wskazano, iż w dotychczasowej praktyce sądów rejestrowych powszechnym problemem było nieskuteczne doręczanie wezwań do członków organów spółek oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji. Powodowało to między innymi, że w przypadku postępowań przymuszających sąd rejestrowy musiał ustalać aktualne adresy osób, na które nałożono grzywnę, co nie zawsze pozwalało na skuteczne doręczenie postanowień członkom organów i umożliwienie im zaskarżenia takiego orzeczenia, a ponadto generowało koszty po stronie sądu.

Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczenia będą dokonywane przez sąd rejestrowy na dotychczasowy adres przekazany do akt rejestrowych. Z przepisów kodeksu postępowania cywilnego wynika, że w razie niemożności doręczenia pisma procesowego (orzeczenia) z uwagi na niezgłoszenie oświadczenia o zmianie adresu do doręczeń, pozostawiane ono będzie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że inny adres do doręczeń lub miejsce zamieszkania i adres będą sądowi znane.

Przekazywane sądowi rejestrowemu adresy nie są wpisywane do rejestru lecz jedynie gromadzone w aktach rejestrowych spółki. Należy jednak pamiętać, że akta te są jawne. Zgodnie z art. 10 ust. 1 UKRS każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS, chyba że ustawa stanowi inaczej.

oprac. : dr Anna Rataj / Taylor Wessing Taylor Wessing

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: