eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Decyzja administracyjna: kiedy może zostać sprostowana?

Decyzja administracyjna: kiedy może zostać sprostowana?

2016-07-15 17:28

Decyzja administracyjna: kiedy może zostać sprostowana?

Kiedy organ może sprostować decyzję? © Andrey Popov - Fotolia.com

Strona postępowania otrzymała decyzję zawierającą błędy – które spośród nich mogą zostać sprostowane przez organ administracji publicznej?

Przeczytaj także: Decyzja administracyjna: uzupełnienie oraz prostowanie błędów

Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja powinna zawierać także pouczenie – czyli czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.

Co w sytuacji, gdy otrzymana decyzja zawiera błędy – które spośród pomyłek organu mogą zostać sprostowane, a które nie? Zgodnie z art. 113. § 1. kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, z urzędu lub na żądanie strony, może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia także, w drodze postanowienia na wniosek organu egzekucyjnego lub strony, wątpliwości co do treści wydanej decyzji. Na postanowienie w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia przysługuje zażalenie.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kiedy organ może sprostować decyzję?

Organ administracji publicznej, z urzędu lub na żądanie strony, może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.Z uwagi na fakt, że zawarte w prawie pojęcie “błędy pisarskie i rachunkowe” nie doczekało się jeszcze definicji ustawowej, w praktyce - czyli w orzecznictwach sądowych - przyjmowane jest jego potoczne rozumienie (o czym mówi m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2006 r.; sygnatura akt: VII SA/WA 1059/05). W konsekwencji przez „błąd pisarski” rozumiane są najczęściej: pomyłki w pisowni (literówki etc.), niezamierzone opuszczenie lub powtórzenie wyrazu, niepoprawne użycie wyrazu itd. Z kolei wyróżnione w artykule “oczywiste omyłki” wynikać powinny jednoznacznie z natury popełnionego błędu – co powinno zostać stwierdzone w wyniku porównania otrzymanego rozstrzygnięcia z treścią złożonego przez stronę wniosku.
Warto również pamiętać, jakich konsekwencji nie może nieść za sobą sprostowanie wydane przez organ administracji publicznej. Po pierwsze sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany decyzji, ani w jej sentencji, ani w uzasadnieniu. Zmiany nie mogą ingerować w istotę decyzji, przykładowo nie mogą rozszerzyć zakresu przedmiotowego rozstrzygnięcia, które zawiera - wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Co więcej sprostowanie nie może korygować błędów prawnych – czyli m.in. konsekwencji naruszenia konkretnego przepisu. Mogłoby to doprowadzić do ponownego rozstrzygnięcia sprawy, znacznie różniącego się od tego pierwszego.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: